ކ. މާލެ
|
15 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 08:04
އުތުރު ކޮރިއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮންގ އުން
އުތުރު ކޮރިއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮންގ އުން
ރޮއިޓާސް
އެމެރިކާ-އުތުރު ކޮރެއާ
އެމެރިކާއިން އުޅެނީ އުތުރު ކޮރެއާއާ ވާހަކަ ދައްކަން ނުކެރިގެން؟
 
ރަޝިއާއިން މިސައިލް ޓެކްނޮލޮޖީގައި އުތުރު ކޮރެއާއަށް އެހީތެރިކަން ދޭނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައި
 
އެމެރިކާއިން އުތުރު ކޮރެއާއާއެކު އަވަސް މަޝްވަރާތަކަކާއި އެއްބަސްވުންތަކަކަށް އަންނަންޖެހޭ
 
2022 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކިމް ވަނީ 100ށް ވުރެ ގިނަ މިސައިލް ޓެސްޓުކޮށްފައި

އެމެރިކާގެ ފިއްތުންތަކާއި ޖެއްސުން ކުރުމާއެކުވެސް އުތުރު ކޮރެއާއިން ގެންދަނީ ތަކުރާރުކޮށް އެމެރިކާ އިތުރަށް ރުޅިގަދަ ކުރަމުންނެވެ.

ކިމް ޖޮންގ އުން ތަކުރާރުކޮށް ގެންދަވަނީ އޭނާއަކީ ހުޅަނގާއި އެމެރިކާ ތުރުތުރު އަޅުވާލުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ލީޑަރެއްކަން ދައްކުވައިދެއްވަމުންނެވެ. ހަމައެކަނި އުތުރު ކޮރެއާގެ ނިއުކްލިއަރ ޕްރޮގްރާމުންވެސް އެކަން ހާމަވެއެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކިމް ވަނީ 100ށް ވުރެ ގިނަ މިސައިލް ޓެސްޓުކޮށް، ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ޖާސޫސީ ސެޓަލައިޓު ފޮނުވުމުގެ ޓެސްޓުތަކެއްވެސް ކޮށްފައެވެ. އެ ދެފަހަރު ފެއިލްވި ނަމަވެސް، އުތުރު ކޮރެއާއިން ދައްކަމުންދާ މަންޒަރަކީ އެމެރިކާގެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކުވެސް އުތުރު ކޮރެއާގެ ކަހާތަން ހިރުވާވެސް ނުލާނެ ކަމެވެ.

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ވެރިކަމުގައި ޓްރަމްޕާއި ކިމްގެ ތާރީޚީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ޓްރަމްޕް އޭރު ވަނީ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މާފުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ބަދަލުގައި އުތުރު ކޮރެއާއިން ޔޮންބިއޯންގައި ހުންނަ މައި ނިއުކްލިއަރ ފެސިލިޓީ ދޫކޮށްލެއްވުމަށް ހުށައަޅުއްވާފައެވެ. ނަމަވެސް އެ ހުށައެޅުއްވުން ކިމް އޭރުވެސް ބަލައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement

ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ރަޝިއާއާއި އުތުރުކޮރެއާގެ ބަދަހިވަމުން އަންނަ ގުޅުމަކީ އެމެރިކާއިން ހަތިޔާރު ބަހައްޓައި، އުތުރު ކޮރެއާ އަތުއަޅުވާލުމަށް މަސައްކަތް ފަށަންޖެހިއްޖެކަމުގެ ސިގްނަލެކެވެ. އެގޮތުން އެމެރިކާއިން އުތުރު ކޮރެއާއާއެކު އަވަސް މަޝްވަރާތަކަކާއި އެއްބަސްވުންތަކަކަށް އައުމަށް ޒައިތޫނި ފަތްކޮޅު ދިއްކޮށްލަން ޖެހޭ ދަނޑިވަޅު މިއޮތީ އައިސްފައިކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވެއެވެ.

ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ރަޝިއާއިން މިސައިލް ޓެކްނޮލޮޖީގައި އުތުރު ކޮރެއާއަށް އެހީތެރިކަން ދޭނެކަމަށް ބުނެފައި އޮތް އޮތުމަކީ އެމެރިކާއިން ވިސްނާލަން ޖެހިފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވެއެވެ.

ސުވާލަކީ އެމެރިކާއަށް އުތުރު ކޮރެއާއާ ވާހަކަ ދައްކަން ފަށަން ކެރޭނެބާއެވެ. ނުވަތަ، އެމެރިކާއަށް މި މައްސަލަ ޙައްލު ކުރަން ފުރަތަމަ ފުރޮޅާލަންވީ ކޮން ގާކޮޅެއްކަން އެނގޭބާއެވެ. އެމެރިކާ އަދިވެސް އެ ޤައުމުގެ ހައިބަތާއި ބޮޑާކަމުގައި ދުރުގައި މަންޒަރު ބަލަން އޮންނާނީބާއެވެ. މިއީ ހައްތަހާވެސް ތަޖުރިބާކާރުން އުފައްދާ ސުވާލުތަކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް