ކ. މާލެ
|
14 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 18:59
އިދިކޮޅުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިންޑިއާ އައުޓް މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
އިދިކޮޅުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިންޑިއާ އައުޓް މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
ޕީޕީއެމް
އެއްވުން މަނާ ކުރާ މާއްދާ
އެއްވުން މަނާ ކުރާ މާއްދާ އުވާލަން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބިލު ފާސްކުރަން އެޗްއާރްސީއެމުން ގޮވާލައިފި
 
އިސްލާހު އުވާލުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލު އަވަސް ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކޮމިޝަނުން އެދިފައިވާނެ

ކުރިން އެންގުމަކާ ނުލައި ވެރި ރަށް މާލޭގައި އެއްވުން މަނާ ކުރަން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ގާނޫނަށް ގެނެސްފައި އޮތް އިސްލާހު އުވާލަން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބިލު ފާސް ކުރަން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ގޮވާލައިފިއެވެ.

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ކުރިން އެންގުމަކާ ނުލައި ހުއްދަ ހޯދުމެއް ނެތި އެއްވުން މަނާކޮށްފައި ވަނީ ގާނޫނު އަސާސީ އާއި މުއާހަދާތަކާ ހިލާފަށް ކަމަށެވެ.

ކުރިން ހުއްދަ ހޯދުމަކާ ނުލައި އެއްވުން މަނާ ކުރާ މާއްދާ އުވާލުމުގެ ބިލު 2019 ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރެވެ.

ކޮމިޝަނުން ބުނީ އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ދިނުމަށް ގާނޫނުތައް އަވަހަށް ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް އަވަހަށް ގެނައުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ގޮވާލާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ އިސްލާހު އުވާލުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލު އަވަސް ކުރުމަށް އޯގަސްޓް 14 ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެ ކޮމިޝަނުން އެދިފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

ކުރިން ހުއްދަ ހޯދުމަކާ ނުލައި މާލޭގެ ކާނިވާ ނޫން ސަރަހައްދަކަށް އެއްވުން މަނާ ކުރީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް 17 ގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސިޔާސީ މަސްރަޙު ހަލަބޮލިނުވާނޭހެން އަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް އެޗްއާރުސީއެމްއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި
އިންތިހާބުވާ ޕާޓީ ނޫން ޕާޓީއަކަށް ސޮއިކޮށްފިނަމަ އެ މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލެންވާނެ ކަމަށް 73 އިންސައްތަ މީހުން ގަބޫލުކުރޭ
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު މަދުކުރަންޖެހޭކަމަށް 68 އިންސައްތަ މީހުން ގަބޫލުކުރޭ - އެޗްއާރުސީއެމް
މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ޔަގީންކަމާއެކު ވޯޓުލާނެކަމަށް ބުނެފައިވަނީ 68 އިންސައްތަ މީހުން - ދިރާސާ
އެޗްއާރްސީއެމްގެ މެންބަރުންތަކެއްގެ އީމެއިލް ޑީއެކްޓިވޭޓްކުރި މައްސަލައިގައި މުވައްޒަފު ސަސްޕެންޑް ކުރީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން
ފްލެޓް ލިބޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ބާތިލުނުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާރުން ދިން - އެޗްއާރްސީއެމް
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ގާއިމު ކުރިތާ 20 އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް ފޮޓޯ މައުރަޒެއް
އިންސާފުވެރިކަމާއެކު، މީޑިއާތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގާނޫނީ އޮނިގަނޑުގައި ހިމަނަން އެޗްއާރްސީއެމްއިން ލަފާދީފި