ކ. މާލެ
|
14 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 19:20
ނަރުހުންތަކެއް މަސައްކަތުގައި
ނަރުހުންތަކެއް މަސައްކަތުގައި
ތިއޭޓަރ ނަރުހުން
މުސާރަ ބޮޑުކުރުން
ސޯޝަލް ހެލްތު އަދި ސޯޝަލް ސާވިސް ސެކްޓަރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހާޒިރީ އިނާޔަތް ދެއްވަން ރައީސް ނިންމަވައިފި
 
ސިއްހީ ފަންނުވެރިންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ލިބޭނެ
 
ޑިއުޓީ އުސޫލުން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހު އޮފީހަށް ހާޒިރުވާ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ހާޒިރީ އިނާޔަތް ލިބޭނެ
 
މި ދާއިރާތަކުގެ އެކި ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކުރެއްވި

ހެލްތު އެންޑް ސޯޝަލް ހެލްތު ސެކްޓަރ އަދި ސޯޝަލް ސަރވިސް މެޓްރިކްސްތަކުގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު މުހިންމު ނިންމެވުންތަކެއް ނިންމަވައިފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި، ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކަށް ހިޖުރަކުރި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ހެލްތު އެންޑް ސޯޝަލް ހެލްތު ސެކްޓަރާއި ސޯޝަލް ސަރވިސް މެޓްރިކްސްތަކުގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން މި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ރައީސް މުހިންމު ނިންމެވުންތަކެއް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް މި ނިންމެވުންތައް ނިންމަވާފައިވަނީ ސިއްހީ ފަންނުވެރިންގެ ފަރާތުން ރައީސްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު، ޕޭ ފްރޭމްވަރކަށް ހިޖުރަކުރުމުން މި ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނަށް ވެސް ގަބޫލުކުރެއްވޭތީ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިމަތިވަމުންދާ ދަތިތަކަށް ރިއާޔަތްކުރެއްވުމާއެކު މި ދާއިރާތަކުގެ އެކި ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކުރައްވައި އެ ބޭފުޅުންގެ ލަފަޔާ އިރުޝާދުގެވެސް މަތީން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން 1 މޭ 2023ން ފެށިގެން ދައުލަތުން ޕޭ ފްރޭމްވަރކަށް ހިޖުރަކުރި ސިއްހީ ފަންނުވެރިންގެ ފަރާތުން ރައީސް އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ޕޭ ފްރޭމްވަރކަށް ހިޖުރަކުރި ސޯޝަލް ސަރވިސް މެޓްރިކްސްތަކުގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހު އޮފީހަށް ހާޒިރުވާ މުވައްޒަފުންނަށް ހާޒިރީ އިނާޔަތް ލިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕޭ ފްރޭމްވަރކަށް ހިޖުރަކުރި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ހެލްތު އެންޑް ސޯޝަލް ހެލްތު ސެކްޓަރ މެޓްރިކްސްތަކުގައި ހިމެނޭ ޑިއުޓީ އުސޫލުން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހު އޮފީހަށް ހާޒިރުވާ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ހާޒިރީ އިނާޔަތް ލިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ރައީސް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެހެންކަމުން ރައީސްގެ މި ނިންމެވުންތަކާއެކު، ސިއްހީ ފަންނުވެރިންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް