ކ. މާލެ
|
14 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 14:25
ޕީޖީ ހުސައިން ޝަމީމް
ޕީޖީ ހުސައިން ޝަމީމް
މަޖިލިސް
ޕީޖީ އޮފީސް
ޕީޖީ އޮފީހާއި ގުޅޭގޮތުން ދިޔަރެސް ނޫހުގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވަނީ ހަޤީޤަތާ ޚިލާފު ދޮގު ޚަބަރެއް: ޕީޖީ އޮފީސް
 
މައްސަލަތަކުގެ ލިޔުންތަކަކީ އެ އޮފީހުގެ އިތުރުން ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކާއި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައިވެސް ހުންނާނެ ތަކެތި
 
ހުށަހެޅޭ ލިޔުންތަކާއި، މައްސަލަތަކުގެ ލިޔުންތަކަކީ ވަކި ހަމައަކުން ބަލަހައްޓައި ރައްކާކުރެވޭ ތަކެތި

"ދިޔަރެސް" ނޫހުގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަަށް ނިސްބަތްކޮށް ލިޔުންވާފައިވަނީ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ދޮގު ވާހަކަތަކެއްކަމަށް އެ އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުން އެހެން ބުނެފައިވަނީ "ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވެރިންގެ އޮފީސްތައް ހުސްކުރަން ފަށައިފި" މި ސުރުޚީގެ ދަށުން އޮންލައިން ނޫސް ދިޔަރެސްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ޚަބަރަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އެ ޚަބަރުގައި ބުނެފައިވަނީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސެއިން ޝަމީމްވެސް އެ އޮފީހުގެ ގިނަ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ނައްތާލާފައިވާ ކަމަށާއި، ޚާއްސަކޮށް ރައީސް ޔާމީނާއި ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ހުރި ބައެއް ލިޔެކިޔުންތައް ނައްތާލާފައިވާކަމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނީ، "ދިޔަރެސް" ނޫހުގައި އެ އޮފީހަށް އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަަށް ނިސްބަތްކޮށް ލިޔެފައިވަނީ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ.  

Advertisement

ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނީ، އެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅޭ ލިޔުންތަކާއި، މައްސަލަތަކުގެ ލިޔުންތަކަކީ ވަކި ހަމައަކުން ބަލަހައްޓައި ރައްކާކުރެވޭ ތަކެތި ކަމަށެވެ.

އަދި މައްސަލަތަކުގެ ލިޔުންތަކަކީ އެ އޮފީހުގެ އިތުރުން ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކާއި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައިވެސް ހުންނާނެ ތަކެތި ކަމަށާއި، އެ އޮފީހުގެ ހިންގުން އިންތިޒާމު ކުރެވިފައި އޮންނަގޮތުން މައްސަލަތަކުގެ ލިޔުންތަކަކީ ނައްތައިލެވޭނެ ތަކެތި ނޫންކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުން އިތުރަށް ބުނީ، އެ އޮފީހުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ އަބަދުވެސް އެ ނިންމުން ނިންމާ ސަބަބާއެކު ރެކޯޑްކުރެވޭ ނިންމުންތަކެއް ކަމަށެވެ.

އަދި އެ އޮފީހުގެ ލިޔުންތަކަކީ ވަކި ހަމައަކުން އާރކައިވް ކުރެވެމުންދާ ތަކެތި ކަމަށާއި،  ޑިޖިޓަލް އަދި ފިޒިކަލް އާރކައިވް ކުރެވޭކަންވެސް އެ އޮފީހުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.  

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް