ކ. މާލެ
|
14 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 13:09
ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ އުޅަނދުތައް
ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ އުޅަނދުތައް
ރާއްޖެ އެމްވީ
ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު
ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވުމާއި ބަނދަރުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި
 
ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވައި ބަނދަރުކުރަންވާނީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު
 
ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުން އުޅަނދާ ހަވާލުވެހުރި އޭޖެންޓު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 1000 ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވުމާއި ބަނދަރުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަމަލުކުރަން ފެށި މި ޤަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއް ރާއްޖެ އަންނަންވާނީ އެ އުޅަނދެއްގެ ކަންތައްތަކާ ހަވާލުވާނެ އޭޖެންޓަކު ރާއްޖޭގައި ހަމަޖެއްސުމަށް ފަހުގައެވެ.

އަދި ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓުކަން ކުރެވޭނީ އެކަމަށް ޓަކައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ރާއްޖެ އަންނަ ބޭރުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓުކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން ދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ މުއްދަތަކަށްކަމަށްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ޤަވާއިދުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، ކޮންމެ އުޅަނދެއް ވެސް ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދިޔުމުގެ ކުރިން އެ އުޅަނދަކުން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނުވަތަ ޓެކުހެއް އޮތްނަމަ، އެ ފައިސާ ނުވަތަ އެ ޓެކުހެއް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް ދެއްކުމަކީ އޭޖެންޓުގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވަންވާނީ އަދި ބަނދަރުކުރަންވާނީ ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު ކަމަށާއި، މި ހުއްދަ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން އުޅަނދަށް އިންވާޑް ކްލިއަރެންސް ދޭ ވަގުތުން ފެށިގެން 84 ގަޑިއިރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ހޯދަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެ މުއްދަތު ގުނާނީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ.

ޤަވާއިދުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ ހުއްދައިގެ މުއްދަތަކ،ީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން އިންވާޑް ކްލިއަރެންސް ދޭ ދުވަހުން ފެށިގެން 90 ދުވަސް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ އުޅަނދަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް އޮގަނައިޒޭޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއް ނަމަ، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން އިންވާޑް ކްލިއަރެންސް ދޭ ދުވަހުން ފެށިގެން 365 ދުވަސް އިތުރުކޮށްދެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުން އުޅަނދާ ހަވާލުވެހުރި އޭޖެންޓު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 1000 ޑޮލަރު، ދެވަނަ ފަހަރަށް 2000 ޑޮލަރު އަދި އެއަށްވުރެ ގިނަވެއްޖެނަމަ ކޮންމެ ފަހަރަކު 6000 ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް