ކ. މާލެ
|
14 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 11:23
'ޙިޖާބު އެންޑް ހެލްމެޓްސް' ކޮމިއުނިޓީ
'ޙިޖާބު އެންޑް ހެލްމެޓްސް' ކޮމިއުނިޓީ
ރޮއިޓާސް
ޙިޖާބު އެންޑް ހެލްމެޓްސް
ކެނެޑާގެ ޙިޖާބީ އުޚުތުން ބައިސްކަލަށް!
 
'ޙިޖާބު އެންޑް ހެލްމެޓްސް'ގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ޓޮރޯންޓޯއަށް އަލަށް ބަދަލުވާ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ، އެކުވެރި މާޙައުލެއްގައި އެ ސިޓީއަށް މަރުޙަބާ ކިޔުން
 
'ޙިޖާބު އެންޑް ހެލްމެޓްސް'ގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ ބޮޑު ބައެއް ޚަރަދު ކުރަނީ މޭޕަލް ލީފް ސްޕޯރޓްސް އެންޑް އެންޓަރޓެއިންމަންޓްއިން

ޝާއިރާ ތަސްނިއާ ބުނާ ގޮތުގައި، ބައިސްކަލު ދުއްވާލަން ލިބުމަކީ އޭނާގެ ޙަޔާތަށް އާ ދިރުމެއް ގެނެސް ކަމެކެވެ. އެކަމަކު ސަބަބުން، މީގެ ކުރިން ތަޖުރިބާ ކޮށްލަން ނުލިބޭ އެތައް ކަމެއް ހާސިލުވަމުން ދާކަމަށް ޝާއިރާ ބުނެއެވެ.

ޢުމުރުން އެންމެ 16 އަހަރުގެ ޝާއިރާއަކީ 'ޙިޖާބު އެންޑް ހެލްމެޓްސް' ކޮމިއުނިޓީގެ މެންބަރުންގެ މުސްލިމު އުޚުތުންގެ ލިސްޓުން ޖާގަ ހޯދާ އެކަކެވެ.

އަޑު އަހާ މީހަކަށް، މީ ވަރަށް އާދައިގެ އާންމު ކަމެކޭ ހީވެދާނެ. އެކަމަކު، މިކަމުގެ ސަބަބުން އަހަންނަށް އާ ދިރުމެއް ލިބޭ ކަހަލަ. އެހެން ނޫނީވިއްޔާ އަހަރެން ހަމަ އިންނާނީ ގޭގަ، އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮށް. ނޫނީ ގޭތެރޭގެ ކޮންމެވެސް ކަމެއް ކުރާނީ. މިގޮތަށް ބޭރަށް ނުކުމެލޭ، މޫނަށް ތާޒާ ވައި ޖައްސާލުމަކީ ހާދަހާވާ ހިތްގައިމު ކަމެކޭ.
ޝާއިރާ ތަސްނިއާ؛ ޙިޖާބު އެންޑް ހެލްމެޓްސްގެ މެންބަރެއް

އޭނާގެ ތަޖުރިބާތައް ޙިއްސާ ކުރަމުން، ތަގުރީދު އަލްޙަސަން ބުނީ ބައިސްކަލު ދުއްވާލުމަކީ އޭނާއަށް މިނިވަންކަމުގެ އިޙުސާސް ކޮށްދޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ބައިސްކަލު ދުއްވުމުގެ އަސާސީ ހުނަރުތައް އޭނާ ދަސް ކުރީ ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއާއި މިޞްރުގައި ބޮޑުވަމުން އައި އިރުއެވެ. އެރިޓްރިއާގެ ރެފިއުޖީއެއް ކަމަށް ވާ ޢުމުރުން 24 އަހަރުގެ ތަގްރީދަކީ މިހާރު ބައިސްކަލަށް ފަރިތަ ޒުވާނެކެވެ. އޭނާގެ އާ ވަޒަން ކަމުގައި ވާ ކެނެޑާގެ ޓޮރޯންޓޯގައި މިއަދު އޭނާ އެދަނީ، އެހެން ކުދިންނަށްވެސް އެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދެމުންނެވެ. ފިސާރި ސާބިތު ކަމާ އެކީގައެވެ.

ފުރަތަމަ ފަށައިގެން އައިތާ ކުރީކޮޅުގަ އަހަންނަށްވެސް މާ ފަސޭހައެއް ނުވި. ވެއްޓެންވެސް ވެއްޓޭ. ދެން އަނެއްކާވެސް ތެދުވަނީ. ހަމަ މިކަމައިގެން ކުރިއަށް ދާންޖެހޭނޭ ނަފުސަށް ބުނެދެން. މިހާރު އަހަންނަށް އެނގޭ ބައިސްކަލު ދުއްވަން. އެއީ ދަތިތަކެއް ހުރަސް ކުރީމަ.
ތަގުރީދު އަލްޙަސަން؛ ޙިޖާބު އެންޑް ހެލްމެޓްސްގެ މެންބަރެއް

'ޙިޖާބު އެންޑް ހެލްމެޓްސް'ގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ޓޮރޯންޓޯއަށް އަލަށް ބަދަލުވާ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ، އެކުވެރި މާޙައުލެއްގައި އެ ސިޓީއަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މުސްލިމު އާބާދުތަކުން ޓޮރޯންޓޯއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކުރާ މުސްލިމު އުޚުތުންނަށެވެ.

'ޙިޖާބު އެންޑް ހެލްމެޓްސް'ގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން އައީ މީގެ 3 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިންނެވެ. 'ޙިޖާބު އެންޑް ހެލްމެޓްސް'ގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާ އެންމެ އިސްކޮށް މިވަޤުތު ޙަވާލުވެ ހުރި އެކްސެސް އެލާޔަންސް މަލްޓިކަލްޗަރަލް ހެލްތު އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސަސްގެ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތު ވޯކަރ މިނާ ބަދަވީ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި 'ޙިޖާބު އެންޑް ހެލްމެޓްސް'ގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން އައީ މުޖުތަމަޢަށް ކޮންމެހެން ޖެހިފައި އޮތް ބޭނުމެއް ފުއްދައި ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

އަހަންނަށް ހީވަނީ މީ، ކުރިއަށް ގެންދަން ވަރަށް މުހިންމު ޕްރޮގްރާމެއްހެން. މި މުޖުތަމަޢުގަ މުނިފޫހިފިލުވާލާ، ކުޅިވަރު ކުޅެލާ ހަދަން އޮތް ފުރުޞަތުތަކަށް ބަލާއިރު، ދޮން ނަސްލު ނޫން އެހެން އަންހެންނަށް، ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ދޮން ނަސްލަށް ނިސްބަތް ނުވާ އަންހެނުންނަކަށް ނެތް ފުރުޞަތެއް. މި ޕްރޮގްރާމްގެ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަކީ، މީ ހަމައެކަނި ބައިސްކަލު ދުއްވަން ނޭނގޭ މީހުންނަށް އޮތް ކަމަކަށް ނުވާކަން. ތަޖުރިބާކާރު މީހުންނަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭނެ. ތަޖުރިބާ ހުރީވިއްޔާ، އެކަހަލަ ގުރޫޕަކާއެކީގަ ފޮނުވާލާނީ. ދުއްވަން ނޭނގެންޏާ، އެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދީ، ކަމަށް ބޭނުންވާ ޢާލާތްތައް ހޯދާދީ ހަދައިދެން އަހަރަމެން.
މިނާ ބަދަވީ؛ ޙިޖާބު އެންޑް ހެލްމެޓްސްގެ ޕްރޮގްރާމް ލީޑް

'ޙިޖާބު އެންޑް ހެލްމެޓްސް'ގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ ބޮޑު ބައެއް ޚަރަދު ކުރަނީ މޭޕަލް ލީފް ސްޕޯރޓްސް އެންޑް އެންޓަރޓެއިންމަންޓްއިންނެވެ. އެއީ ޓޮރޯންޓީގެ މަޝްހޫރު ކުޅިވަރު ޓީމުތަކެއްގެ ބެލެނިވެރި ކުންފުންޏެވެ.

ޓޮރޯންޓޯގެ މުސްލިމު އަންހެނުންގެ އާބާދީގައި، ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަތުމުގައި އެނޫން މީހުންނާ އަޅާ ބަލާއިރު ފަރަޤުތަކެއް ހުރިކަން ގުރޫޕަށް ފާހަގަވި ކަމަށް މިނާ ބަދަވީ ބުންޏެވެ. ތަގުރީދުގެ ވާހަކަތަކުންވެސް އެކަން އެނގިގެންދެއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމާ ދިމާއަށް އަހަރެން ގެނުވި އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަމަކީ ހަމަ މި ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން. 'ޙިޖާބު އެންޑް ހެލްމެޓްސް'، އެ ނަން އިވުމާއެކު އަހަންނަށް އެނގުނު، މީ ހަމަ އަހަންނަށް އޮތް ފުރުޞަތެއް ކަން. އަހަރެން ނިސްބަތްވާ ޕްރޮގްރާމެއްކަން. އެހެންވެ ހިތަށް އެރީ ތަޖުރިބާކޮށްލާނީއޭ. އެހެން ހިތާ މިކޮޅަށް އައީ. އެހެންވެ، އެހާ ބޮޑަށް އަހަރެން މިކަމާ ގަޔާވަނީ.
ތަގުރީދު އަލްޙަސަން؛ ޙިޖާބު އެންޑް ހެލްމެޓްސްގެ މެންބަރެއް

އޭނާގެ ޢާއިލާ މެންބަރުންނާއެކު 'ޙިޖާބު އެންޑް ހެލްމެޓްސް' ޕްރޮގްރާމްގައި ތަގުރީދު ބައިވެރިވީ މިދިޔަ އަހަރުއެވެ. އިސާހިތަކު، ބައިސްކަލުގައި ސުޕަރމާކެޓަށް ގޮސް، ހުންގާނުގައި ކޮތަޅުތައް އަޅުވާލައިގެން ދުއްވާލުމަކީ އޭނާއަށް ކުރަން ފަސޭހަ ކަމަކަށްވިއެވެ.

ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް، ބުރުގާ އަޅާ މުސްލިމުންނަށް ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް، 'ޙިޖާބު އެންޑް ހެލްމެޓްސް'އިން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގާ ކަމަކީ ފުން އިޙުސާސެއް ކުރުވާ ކަމެއް ކަމަށާ، ޙިޖާބީ މުސްލިމު އުޚުތުން ބަލައިގަންނަ ކަމުގެ އިޙުސާސް ކުރެވޭ ކަމަށްވެސް ތަގުރީދު ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް