ކ. މާލެ
|
13 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 14:41
ލީބިޔާގެ ޝަހްހަތު ސިޓީއަށް އައި ބާރުގަދަ ތޫފާނުގައި ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވެ، ގެއްލުންލިބުނު ސަރަހައްދުގައި މީހުންތަކެއް މަޑުކޮށްލައިގެން
ލީބިޔާގެ ޝަހްހަތު ސިޓީއަށް އައި ބާރުގަދަ ތޫފާނުގައި ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވެ، ގެއްލުންލިބުނު ސަރަހައްދުގައި މީހުންތަކެއް މަޑުކޮށްލައިގެން
ރޮއިޓާސް
ލީބިޔާގައި ފެންބޮޑުވުން
ލީބިޔާގައި ފެންބޮޑުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 5،000ށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި
 
ތޫފާން ޑެނިއަލްގެ ސަބަބުން އެތައް އަވަށްތަކެއް ވަނީ އަޑީގައި
 
ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުނު މީހުންގެ އަދަދު ދިހަހާހަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާނެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނޭ

ލީބިޔާގެ އިރުމަތީގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ޑެރްނާގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 5،300 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ ނޫސް އެޖެންސީން ބުނެފި އެވެ.

ލީބިޔާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގެ ދާޚިލީ ވުޒާރާއިން އަންގާރަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެތައް ހާސް ބަޔަކު އަދިވެސް ގެއްލިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން އިރުމަތީގެ ދާޚިލީ ވުޒާރާގެ ތަރުޖަމާނު ތާރިގު އަލް ޚަރާޒް އަނަޑޯލޫއަށް ވިދާޅުވީ އާއިލާތަކުން ދެނެގަތުމަށްފަހު މިހާތަނަށް ގާތްގަނޑަކަށް 1300 އެއްހާ ހަށިގަނޑު ވަޅުލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނުރައްކާތެރި ތޫފާނުގެ ސަބަބުން މުޅި އާއިލާ ވަނީ ގެއްލިފައި، އެތައް ހަށިގަނޑެއް ދެނެނުގަނެވިގެން އަދިވެސް ވަޅެއް ނުލެވޭ
ދާޚިލީ ވުޒާރާގެ ތަރުޖަމާނު ޚަރާޒް

ލީބިޔާގެ ތަރުޖަމާނު ލަފާކުރައްވާ ގޮތުގައި ޑެރްނާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 10،000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާނެ އެވެ.

ލީބިޔާގެ އެމްބިއުލާންސް އެންޑް އިމަޖެންސީ ސާވިސް އިން މީގެ ކުރިން ބުނެފައި ވަނީ ޑެރްނާގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2،300 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށާއި 5،000 މީހުން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮމިޓީ އޮފް ދަ ރެޑް ކްރޮސް [އައިސީއާރުސީ] އިން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ފަތިހު ބުނީ ލީބިޔާގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން 10،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ލީބިޔާގެ އިރުމަތީ ސަރަޙައްދަށް މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު އައި ތޫފާން ޑެނިއަލްގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި ނުރައްކާތެރި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އެތައް އަވަށްތަކެއް އަޑިއަށް ގޮސްފައިވާކަމަށް އިބްތިދާއީ ރިޕޯޓުތަކުން ދައްކައެވެ.

ޑެރްނާގެ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީން ބުނީ އެ ސިޓީގެ ދެ ޑޭމް ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ނުރައްކާތެރި ފެންބޮޑުވުން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޓްރިޕޮލީގެ ލީބިޔާ ސަރުކާރުގެ ރޯޑްސް އެންޑް ބްރިޖް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ހެޑް އަލް ހުސައިން ސްވެއިދާން އަނަޑޯލޫ އެޖެންސީއަށް ވިދާޅުވީ ޑެރްނާގެ މަގުތަކާއި ބްރިޖްތަކުގެ ނެޓްވޯކް މުޅިން ފުނޑުފުނޑުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ލަފާކުރެއްވި ގޮތުގައި އެ ސިޓީގެ ހަލާކުވެފައިވާ މަގުތަކާއި ބްރިޖްތައް އަލުން ހެދުމަށް ގާތްގަނޑަކަށް 67 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުވާނެ އެވެ.

ލީބިޔާގެ ޕްރެޒިޑެންސީ ކައުންސިލުން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާ ސަރަހައްދުތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެކުވެރި ގައުމުތަކަށާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ އެހީދޭ ޖަމާއަތްތަކަށް އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް