ކ. މާލެ
|
13 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 13:13
ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިންއާއި ކިމް ޖޮންގ އުންގެ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިންއާއި ކިމް ޖޮންގ އުންގެ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރޮއިޓާސް
ކިމްއާއި ޕުޓިންގެ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ބޮޑު ދެ ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުމާއެކު އެމެރިކާއާއި ހުޅަނގު ހީކަރުވާފައި
 
މިއީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ދެ ބޭފުޅުން ބާއްވަވާ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން
 
ކިމް ޖޮންގ އުންގެ ނުފޫޒުގަދަ ދައްތާފުޅުވެސް ރަޝިއާއަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ
 
ރަޝިއާއާއެކު އޮތް ގުޅުމަކީ އެ ޤައުމުން ޚާއްސަ އިސްކަމެއްދީގެން ބަދަހި ކުރާނެ ގުޅުމެއް

އުތުރު ކޮރެއާގެ އިސް ލީޑަރު ކިމް ޖޮންގ އުންއާއި، ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން މިވަނީ ރަޝިއާގައި ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ.

ރަޝިއާގެ އިރުމަތީ އަވަށެއްގެ ޒަމާނީ ޖައްވީ ސެންޓަރެއްގައި ދެބޭފުޅުން ބައްދަލު ކުރައްވާފައިވާއިރު، ފުރަތަމަ ސަލާމް ކުރެއްވި ވަގުތު ކިމް ވަނީ ޕުޓިން ނުހަނު އަވަދިނެތި އުޅުއްވާ ދުވަސްވަރެއްގައި އުތުރު ކޮރެއާއަށް ދެއްވި ޚާއްސަ ދައުވަތަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

އެވަގުތު ޕުޓިންވެސް ވަނީ ކިމްއާ ބައްދަލުވެވަޑައިގެންނެވުމުން އުފާކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެއަށްފަހު ޕުޓިން ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޖައްވީ ސެންޓަރުގެ ޓުއަރއެއް ދެއްވާފައެވެ.

Advertisement

މިއީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ދެ ބޭފުޅުން ބާއްވަވާ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމެވެ.

އަދި ޕުޓިން ވަނީ ސެޓެލައިޓު ލޯންޗު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުތުރު ކޮރެއާއަށް އެ ޤައުމުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ދެބޭފުޅުންގެ ބައްދަލުވުން އެ ސެންޓަރުން ފެއްޓެވި ސަބަބަކީވެސް އެެއީކަމަށް ޕުޓިން ނޫސްވެރިންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެތަނުގައި ބައްދަލު ކުރެއްވި އަނެއް ސަބަބަކީ ކިމްއަކީ ރޮކެޓު އިންޖިނިޔަރިންއަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ ބޭފުޅަކަށްވާތީކަމަށްވެސް ޕުޓިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕުޓިން ވަނީ ޖައްވީ ސެންޓަރުގެ ޓުއަރއެއް ކިމްއަށް ދެއްވާފައި - ރޮއިޓާސް

ޕުޓިން އެހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޖައްވަށް މިސައިލް ފޮނުވުމަށް އުތުރު ކޮރެއާއިން މި ފަހުން ހިންގި ދެ އޮޕަރޭޝަންވެސް ފެއިލްވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އެގޮތުން އުތުރު ކޮރިއާއިން އިންޓަރ ކޮންޓިނެންޓަލް ބެލެސްޓިކް މިސައިލް ލޯންޗު ކުރުމަށް ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން އެ ޤައުމަށް އެމެރިކާއާއި ހުޅަނގުން މިހާރުވެސް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އުތުރު ކޮރެެއާއިން ބުނަނީ ދަތިކުރުމުގެ އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެން، ފޮނުވާ މިސައިލްތަކެއް ނުހުއްޓުވޭނެކަމަށެވެ.

އަދި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން ދެ ޤައުމުން ހަތިޔާރު ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްވެސް ވެދާނެކަމަށް ބޭރުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓު ކުރެއެވެ. އެހެންވެއްޖެނަމަ މިއީ ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިންގެ ހަނގުރާމަ ހިނގަމުން މިދާ ދަނޑިވަޅުގައި އެމެރިކާއާއި ހުޅަނގުން ނުހަނު ރުޅިގަދަވާނެ ކަމަކަށްވާނެއެވެ.

އަނެއްކޮޅުން އަންނަ ހަފްތާގައި ޗައިނާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ވަންގްޔީވެސް ރަޝިއާގެ ވެރިރަށް މޮސްކޯއަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ނިންމަވާފައިވާއިރު، މިހުރީ ހައްތަހާވެސް އެމެރިކާއާއި ހުޅަނގު ދާހިއްލާނެ ސަބަބުތަކެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިން ސުވާލު ކުރުމުން ކްރެމްލިންގެ ތަރުޖަމާނު ވަނީ އެއީ ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގެ ހައްސާސީ މަޝްވަރާތަކެއް ކަމަށާއި، މިވަގުތު އެ މައުލޫމާތުތައް ހާމަކުރެވެން ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ދެ ޤައުމުން ހަތިޔާރު ހޯދުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިފިނަމަ އުތުރު ކޮރެއާއިން އެ ޤައުމުގެ ޒަމާނީ ފަހުގެ ހަތިޔާރުތައް ރަޝިއާއަށް ދޭނެއެވެ. މި ހަނގުރާމައިގައިވެސް ރަޝިއާގެ ރައީސް ނަންގަވަމުން ގެންދަވާ ނިންމެވުންތަކަށް އުތުރު ކޮރެއާއިން ތާއީދުކުރާކަން އެ ޤައުމުން ފާހަގަ ކުރެއެވެ.

ވަކިން ޚާއްސަކޮށް 1953 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން އުތުރު ކޮރެއާއިން ހަނގުރާމައެއްގައި ބައިވެރިވެފައިނުވާއިރު، މިހާރު އެ ޤައުމުގައި ހެޔޮވަރު ވަރަކަށް ހަތިޔާރު ގުދަން ކުރެވިފައި ހުންނާނެކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވެއެވެ.

ޕުޓިންއާއި ކިމްވެސް ވަނީ އަސްކަރީ ގޮތުން ވަކި ބަޔަކު ކުރިއަރައި، ދެން ތިބި މީހުން ބަލިކަށި ކުރުމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކުގެ ނިމުން އަންނާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ދެ ޤައުމުން ބައިވެރިވި ވަފުދަށް ބަލާއިރުވެސް ތިއްބެވީ މުޅިންވެސް ޤައުމުގެ މަތީފަޑީގެ ބޭފުޅުންނެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ކިމް ޖޮންގ އުންގެ ނުފޫޒުގަދަ ދައްތާފުޅުވެސް ރަޝިއާއަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާއިރު، ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން އެކަމަށްވެސް ދަނީ ލިބެމުންނެވެ.

ކިމް ޖޮންގ އުންގެ ނުފޫޒުގަދަ ދައްތާފުޅުވެސް ރަޝިއާއަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ

ހަތިޔާރު ވިއްކުމާ ބެހޭ ގޮތުން އެމެރިކާއިން އިންޒާރު ދީފައި ވަނިކޮށް ޕޫޓިންއާ އެކު މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ކިމް ޖޮން-އުން ރަޝިއާއަށް ވަޑައިގެން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ރަޝިއާއާއެކު އޮތް ގުޅުމަކީ އެ ޤައުމުން ޚާއްސަ އިސްކަމެއްދީގެން ބަދަހި ކުރާނެ ގުޅުމެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް