ކ. މާލެ
|
13 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 07:54
އުތުރު ކޮރެއާގެ އެންމެ ފަހުގެ މިސައިލް ޓެސްޓު ކިމް ބައްލަވާލައްވަނީ
އުތުރު ކޮރެއާގެ އެންމެ ފަހުގެ މިސައިލް ޓެސްޓު ކިމް ބައްލަވާލައްވަނީ
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ - އުތުރު ކޮރެއާ
އެމެރިކާއިން އިންޒާރު ދީފައި ވަނިކޮށް ކިމް ޖޮން-އުން ރަޝިއާއަށް ވަޑައިގެންފި
 
އުތުރުކޮރެއާއިން ރަޝިއާއަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް އެމެރިކާއިން ކުރާ ތުހުމަތު ކިމް ދޮގުކުރައްވާ
 
އެމެރިކާގެ އިންޒާރަށް ބޯނުލަނބާނެކަމަށް ކިމް ތަކުރާރުކޮށް ދަނީ ވިދާޅުވަމުން
 
ކޮވިޑްގެ ޕެންޑަމިކްގެ ފަހުން ކިމް ގައުމުން ބޭރަށް ކުރައްވާ މިއީ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅު

ހަތިޔާރު ވިއްކުމާ ބެހޭ ގޮތުން އެމެރިކާއިން އިންޒާރު ދީފައި ވަނިކޮށް ޕޫޓިންއާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ކިމް ޖޮން-އުން ރަޝިއާއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާގެ އިސް ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއާ ޕޫޓިންއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ރަޝިއާއަށް މި ވަޑައިގެންނެވީ އޭނާ މީގެ ކުރިން ނުކުރައްވާ ޒާތުގެ ވަރަށް ނާދިރު ދަތުރުފުޅެއްގަ އެވެ.

ކަޅު ކުލައިގެ ސޫޓެއް ލައިގެން، ޔުނީފޯމް އަޅައިގެން ތިބި ދިފާއީ އޮފިޝަލުންނާއެކު އުތުރު ކޮރެއާގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާގެ ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ޕިޔޮންގްޔާން ސްޓޭޝަނުން ފުރައިގެން ވަޑައިގެންނެވިއިރު، ކިމް އޭނާގެ ހަރުކަށި ހަތިޔާރު އެޅި ޕްރައިވެޓް ރޭލުގެ ދޮރާށިން އަތް ދިއްކޮށްލައްވަ އެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާގެ އިސް ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން ރަޝިއާއަށް ދަތުރުކުރައްވަނީ - ރޮއިޓާރސް

ރަޝިއާގެ ދައުލަތުގެ ނިއުސް އެޖެންސީ ރިއާ ނޮވޮސްތީ ވަނީ ކިމްގެ ރޭލު ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް ޕްރިމޯސްކީ ސަރަހައްދަށް ވަދެފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. ކިމްގެ ރޭލް ދަތުރުކުރަމުންދާ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯތައްވެސް ވަނީ އެ އެޖެންސީން ހިއްސާކޮށްފައެވެ.  

ކްރެމްލިންގެ ތަރުޖަމާނު ޑިމިޓްރީ ޕެސްކޯވް ވިދާޅުވީ ކިމް މި ހަފުތާގެ ފަހުކޮޅު ދުރުއިރުމަތީގައި ޕުޓިންއާ ބައްދަލު ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާ-ރަޝިއާ ބޯޑަރާ އެންމެ ކައިރީގައި އޮންނަ ދުރުއިރުމަތީގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ވްލަޑިވޮސްޓޮކްގައި ކުރިއަށްދާ އީސްޓަން އިކޮނޮމިކް ފޯރަމްގެ ހަވާސާގައި މި ދެ ބޭފުޅުން ބައްދަލުކުރެއްވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. މި ފޯރަމް ކުރިއަށްދާނީ އަންނަ ބުދަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ކްރެމްލިންގެ ތަރުޖަމާނު ޑިމިޓްރީ ޕެސްކޯވް ރަޝިއާގެ މީޑިއާތަކަށް ވިދާޅުވީ ދެ ލީޑަރުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާނީ "ނާޒުކު" މައުޟޫއުތަކާ ބެހޭގޮތުން ކަމަށެވެ.

ޔަގީނުން ވެސް އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކުގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ގައުމުތަކުން ވެސް އެއްބާރުލުން ދެނީ އާންމުކޮށް ހާމަކުރުމާއި އިއުލާނުކުރުމުގެ މައުޟޫއަކަށް ވެގެން ނުވާނެ ނާޒުކު ދާއިރާތަކަށް. މިއީ އަވަށްޓެރި ސްޓޭޓްތަކަށް މުޅިން އާދައިގެ ކަމެއް
ޑިމިޓްރީ ޕެސްކޯވް / ކްރެމްލިންގެ ތަރުޖަމާނު

ޕެސްކޯވް ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ މަޝްވަރާތަކާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ "އިންޒާރުތަކަށް" ލީޑަރުން އިހުމާލުވާނެ ކަމަށެވެ.

ތަޖުރިބާކާރުން ބުނަނީ އޭގެ ބަދަލުގައި އެޑްވާންސް ސެޓެލައިޓާއި ނިއުކްލިއާ ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ ސަބްމެރިން ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންވާ އުތުރު ކޮރެއާއިން އާޓިލަރީ ހަތިޔާރުތަކާއި އެންޓި ޓޭންކް މިސައިލްތައް މޮސްކޯއިން ހޯދާނެ ކަމަށެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާގެ އަސްކަރީ އިސް އޮފިޝަލުންނާއެކު، ހަތިޔާރު އުފެއްދުމާއި ޖައްވީ ޓެކްނޮލޮޖީއާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި އޮފިޝަލުންނާއެކު ކިމް "ރަޝިއާ ފެޑެރޭޝަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމަށް އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު އޭނާގެ ރޭލުން ފުރާވަޑައިގެންނެވި،" ކޮރެއަން ސެންޓްރަލް ނިއުސް އެޖެންސީ (ކޭސީއެންއޭ) އިން ބުންޏެވެ.

ކޭސީއެންއޭގެ ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ކިމް އަށް ޕިއޮންޔޮންގް ސްޓޭޝަންގައި ރެޑް ކާޕެޓާއި އޮނަރ ގާޑާއެކު ފުރިހަމަ "ހޫނު ސެންޑް އޮފް" އެއް އަރުވާފައިވެ އެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލިމަޑުކަން ފެށުނު ފަހުން ކިމް އުތުރުން ބޭރަށް ވަޑައިގެންފައެއް ނުވެ އެވެ. ޕުޓިންއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ރަޝިއާއަށް މީގެ ކުރިން ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. 

ޕިޔޮންގްޔަންގްގެ ތާރީޚީ އެކުވެރިއެއް ކަމުގައިވާ މޮސްކޯއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ އެކަހެރިވެފައިވާ ޤައުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ޤައުމަކަށްވާއިރު، މީގެ 75 އަހަރު ކުރިން އުތުރު ކޮރެއާ އުފެދުމާ ހަމައަށް އެ ޤައުމުގެ ގުޅުން ވަނީ ބަދަހިވެފައެވެ.

ވައިޓް ހައުސްއިން ދާދި ފަހުން ވަނީ ޔޫކްރެއިންގައި މޮސްކޯ އިން ކުރާ ހަނގުރާމައަށް ބޭނުންވާ ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދީފިނަމަ ޕިޔޮންގްޔަންގް އިން "އަގެއް ދައްކާންޖެހޭނެ" ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް