ކ. މާލެ
|
12 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 07:23
ރައީސުް އޮފީހުގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަން މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސުް އޮފީހުގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަން މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީސް
އިންޑިއާ ސިފައިން
5 އަހަރު ވެގެންދިޔަ އިރު އިންޑިއާ ސިފައިން އަރާ ރާއްޖެ ހިފައިފިތޯ؟
 
އުޅަނދުތަކުގެ އެހީތެރިކަން ލިބުނު ފަރާތްތަކާއި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކަށް މިކަމުގެ ހަގީގަތް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ
 
ދައުރު ފެށުނިއްސުރެ ދެންމެ ދެންމެ ރާއްޖެއަށް ބަޔަކު އަރާ ރާއްޖެ ހިފާފާނެފަދަގޮތަކަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޕޯސްޓްތައް ޖަހަމުންދިޔަ

މިދިޔަ 5 އަހަރު ތެރޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއަށް އަރާ ރާއްޖެ ހިފައިފިތޯ ސުވާލުއުފައްދަވާ، އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެގައި އެބަތިބި ކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިއުވާން ވިދާޅުވީ ތިނަދޫއިން ހާލުބޮޑު ތުއްތު ކުއްޖަކު މާލެ ގެންނަން ޑޯނިއަރ މަތިންދާބޯޓު އޮޕަރޭޝަނެއް ފެށުމުން ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފައްދަން ބަޔަކު ކެނޑިނޭޅި މަަސައްކަތް ކުރި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ވާހަކަތައް ފެތުރި މީހުންނަށްވެސް އެ އޮޕަރޭޝަނަކީ ކޮބައިކަން އެނގޭނެ ކަމަށާއި، ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފައްދަން ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މިއުވާން ވިދާޅުވީ ދައުރު ފެށުނިއްސުރެ ދެންމެ ދެންމެ ރާއްޖެއަށް ބަޔަކު އަރާ ރާއްޖެ ހިފާފާނެފަދަގޮތަކަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޕޯސްޓްތައް ޖަހަމުންދިޔަ ކަމަށެވެ. މިއުވާން ވިދާޅުވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ނިމުމަކާ ހަމައަށް އާދެވިއްޖެ ކަމަށެވެ. އަދި 5 އަހަރު ވެގެންދިޔަ އިރު ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް ބުރޫއެރިތޯ ސުވާލު އުފެއްދެވިއެވެ.

ބޭރުގެ ސިފައިންތަކެއް މިތަނަށް އައިސް ހަރަކާތްތެރިވެ ރަށްރަށަށް އަރާ ރަށްރަށް ހިފާ މީހުންނަށް ބިރުދައްކާ މިކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެއް ހިނގައިފިތޯ؟ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕޯސްޓްތައް ބަލާލާއިރު ހީވަނީ ދެންމެދެންމެ އެކަމެއް ހިނގައިފާނޭ.
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު

މިއުވާން ވިދާޅުވީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ދައްކައިގެން ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފައްދާ އޮޅުވާލުމަށް އެފަދަ ވާހަކަތައް ދެކެވޭ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ބޭރުގެ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރި ނުވާ ކަމަށާއި، ހެލިކޮޕްޓަރާއި ޑޯނިއަރ އޮޕަރޭޓްކުރަން ޓެކްނިކަލް މީހުން ތިބޭކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުންގެ ފަރާތުން ލިބެނީ ޓެކްނިކަލް އެހީތައް ކަމަށާއި، އިންޑިއާއިން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ އެހީތެރިކަން ލިބުނު ފަރާތްތަކާއި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކަށް މިކަމުގެ ހަގީގަތް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
13%
38%
25%
0%
13%
13%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންނާ ގުޅޭ ގޮތުން އިންޑިއާގެ ނޫސްވެރިޔަކު ކުރި ސުވާލަށް ރައީސް ޖަވާބެއް ނުދެއްވި
ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރާނީ އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގެ ރޫހާއި އެއްގޮތަށް: މިއުވާން
އެންމެ ގާތް ގައުމަކަށް ވާނީ އިންޑިޔާ، ހުވާކުރެއްވުމަށްފަހު ޑރ.މުއިއްޒުވެސް ފުރަތަމަ ދަތުރު އިންޑިޔާއަށް
މިއުވާންގެ ސުވާލު، އިދިކޮޅަށް: ގެއްލުނު ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ހޯއްދަވާނެ ކަމަށް ތިޔަ ވިދާޅުވަނީ ކިހިނެއްތޯ؟
އިދިކޮޅު ބައެއް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ ގޮތަށް ފަތުރާ ވާހަކަތަކަށް ސަމާލުވާންޖެހޭ: މިއުވާން
ޞިއްޙީ ދާއިރާ އާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ޝަކުވާތަކަށް ބެލުމަށްފަހު މުސާރައަށް މުހިންމު ބަދަލުތަކެއް ރައީސް ގެންނަވައިފި
އިންޑިއާ ސިފައިންނޭ ކިޔައިގެން ވާހަކަ ދައްކަނީ ފިތުނަ އުފެއްދުމަށް: އަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
އެއީ ކުރީ ސަރުކާރުން ގޮތް ނިންމާފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކެއް، މިސަރުކާރުން ގެނައި ބަދަލާއެކު ލުއި ލިބިފައިވޭ - ރައީސް