ކ. މާލެ
|
11 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 07:24
މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު (ކ) އަދި މަޖިލީހުގެ ނައިބްރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ (މ) މެންބަރު އާޒިމްއާއެކު
މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު (ކ) އަދި މަޖިލީހުގެ ނައިބްރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ (މ) މެންބަރު އާޒިމްއާއެކު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ނަޝީދާއި އީވާގެ މައްސަލަ
ނަޝީދާއި އީވާގެ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދިޔަކަން އަދި ނާންގާ - މަޖިލިސް
 
މި މައްސަލަ އަނބުރާ ނަގަން ނިންމީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް އަމާންކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
 
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މިހާރު އާންމުކޮށްފައިވާ އެޖެންޑާއާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާނެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި މަޖިލީހުގެ ނާއިބްރައީސް އީވާ އަބްދުﷲގެ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދިޔަކަން އަދި މަޖިލީހަށް އަންގާފައިނުވާކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އާއި މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަނބުރާ ނަގަން އެ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހު ނިންމާފައެވެ. މި ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހުއެވެ.

Advertisement

ރާއްޖެމްވީއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މިމައްސަލަ އަނބުރާ ނަގަން ނިންމެވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް އަމާންކަމާއި ސުލްހައާއެކު ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންފުޅު ވާތީ ކަމަށެވެ. އަދި މި ނިންމުން ނިންމެވީ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ. މި މައްސަލަތައް އަނބުރާ ނަގަން ފާސްކުރިއިރު، އެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ އަށް ވަނީ އެޖެންޑާ ކޮށްފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބުނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ އަނބުރާގެންދިޔަކަން އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަންގާފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހޯމަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖެއްސެވިނަމަވެސް، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މިހާރު އާންމުކޮށްފައިވާ އެޖެންޑާއާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް