ކ. މާލެ
|
10 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 19:41
ކުޅުދުއްފުށީ މޭޔަރު މުހައްމަދު އާތިފް ވާހަކަދައްކަވަނީ
ކުޅުދުއްފުށީ މޭޔަރު މުހައްމަދު އާތިފް ވާހަކަދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023
އެހެން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ދިން މީހުން ދެވަނަ ބުރުގައި މުއިއްޒުއަށް ވޯޓު ދޭނެކަމަކަށް ނުބެލެވޭ : އާތިފް
 
މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންފިނަމަ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް
 
ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއަށްވުރެ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރެއް ރައްޔިތުން ހިޔާރުކުރާނެ
 
ކުދި ޕާޓީތަކަށާއި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ލިބުނީ އެކި ކަންކަމުގައި މި ސަރުކާރާ ދޭތެރޭ ހުރި ނުތަނަވަސްކަމުގެ ސަބަބުން

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވި އެހެން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ދިން މީހުން ދެވަނަ ބުރުގައި ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒުއަށް ވޯޓު ދޭނެކަމަށް ނުބެލެވޭކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ މޭޔަރު މުހައްމަދު އާތިފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު އާތިފް ކުރި ޓުވީއްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބުގައި ކުދި ޕާޓީތަކަށާއި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ލިބުނީ އެކި ކަންކަމުގައި މި ސަރުކާރާ ދޭތެރޭ ހުރި ނުތަނަވަސްކަމާއި ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ޖަޒުބާތުގައި ޖެހިފައިވުމުން ކަމަށެވެ. މި ސަރުކާރާއި ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރިކަމަށާއި އެ ސިޔާސަތުތަކުގައި އެމްޑީޕީ އިން ކުރި ހޯދާފައިވާކަންވެސް އާތިފް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެހެންކަމުން ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއަށްވުރެ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރެއް ރައްޔިތުން ހިޔާރުކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ،

Advertisement

ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ އާތިފް ވިދާޅުވީ، ޕީއެންސީ ގެ ކެންޑިޑޭޓް މުއިއްޒު، ހައުސިންގ މިނިސްޓަރުކަމުގައި ހަތް އަހަރުވަންދެން ހުންނެވިއިރު، އެ ސިޓީގައި އެންމެ ހައުސިންގޔުނިޓެއްވެސް ނޭޅޭ ކަމަށާއި، ކުރީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ، 165 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވީރާނާވާން ދޫކޮށްލެއްވި ކަމަށެވެ. އެ ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމީ މި ސަރުކާރުން ކަންވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން، މި ސަރުކާރުން ކުޅުދުއްފުށީގައި އިތުރު 400 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްފަށާފައިވާއިރު، އިތުރު 1000 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާކަމަށް މޭޔަރު އާތިފް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން، މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންފިނަމަ މި މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަަށާއި އެ ފުރުސަތު ރައްޔިތުން މުއިއްޒުއަށް ދޭން ބޭނުން ނުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުއަށް 85،935 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވިއިރު ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުއިއްޒުއަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވަނީ 101،180 ވޯޓެވެ. އެހެންކަމުން ދެވަނަ ބުރުގައި ވާދަކުރައްވާނީ މި ދެ ކެންޑިޑޭޓުންނެވެ.

އީސީން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާނީ މި މަހުގެ 30ގައެވެ. އޭގެ ކުރިން ވޯޓުލާތަން ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ އިދާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
33%
0%
33%
0%
33%
ކޮމެންޓް