ކ. މާލެ
|
10 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 16:04
ކޮވިޑް ކޭސްތައް ގިނަވެ ޗައިނާގެ ހޮސްޕިޓަލްތައް ފުރިފައި: ފައިލް ފޮޓޯ
ކޮވިޑް ކޭސްތައް ގިނަވެ ޗައިނާގެ ހޮސްޕިޓަލްތައް ފުރިފައި: ފައިލް ފޮޓޯ
ރޮއިޓާސް
ކޮވިޑް-19
ކޮވިޑް-19: އައިސީޔޫއާއި މަރުގެ ކޭސްތައް އިތުރުވެ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އަނެއްކާވެސް ހާސްކަމެއްގެ ތެރެއަށް!
 
ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި އެޑްމިޓް ކުރަމުން ދާ ގޮތުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދެނީ އެންމެ 20 ޤައުމުން
 
މެދުއިރުމައްޗާއި އޭޝިއާގައި މަރުގެ ކޭސްތައް ދަނީ އިތުރު ވަމުން، ވިލާތަށް ބަލާއިރު އައިސީޔޫ ކޭސްތައް ދަނީ އިތުރު ވަމުން

ހަމަ ލޮލަށްވެސް ނުފެންނަ ވަރުގެ ކުޑަކުޑަ ވައިރަހަކުން މުޅި ދުނިޔެ އިނދަޖައްސާލިތާ އަދި މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެއެވެ. ކޮރޯނާވައިރަސް ޑިޒީޒް (ކޮވިޑް-19)ގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި ހިތްދަތި ދެތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކަޑަތު ކުރުމަށްފަހު ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް ލެވުނު ކަމުގެ އިޙުސާސް ކުރެވެން ފެށިތާ މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ، އަނެއްކާވެސް މި ވަނީ އެ ބަނަ ވިލާގަނޑު، މުޅި ދުނިޔެއަށް ހިޔަނި އަޅަން ފަށާފައެވެ. މި ދުވަސްވަރަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް ކޮވިޑްގެ ބަލި މީހުން ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި އެޑްމިޓް ކުރަމުން ދާ ދުވަސްވަރެކެވެ. މި ބަލީގައި މަރުވާ މީހުންގެ ޢަދަދުވެސް އިންތިހާއަށް އިތުރު ވަމުން ދާ އިރު، ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ސެޕްޓެމްބަރު 6 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ކަންބޮޑުވުންވެސް ފާޅު ކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޑރ. ޓެޑްރޯޒް އެޑަނޮމް ގެބްރިޔޭސޫސް ވިދާޅުވީ މެދުއިރުމައްޗާއި އޭޝިއާ ސަރަޙައްދުގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުންގެ ޢަދަދު މި ދުވަސްވަރު އިތުރު ވަމުން ދާ އިރު، ކޮވިޑް ޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭން ޖެހޭ މީހުންގެ ޢަދަދު، ވިލާތު ބައްރުގައި އިތުރު ވަމުން ދާ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮވިޑާއި ގުޅޭ މަޢުލުމާތާއި ތަފާސް ހިސާބުތައް، ވީހާވެސް ފުރިހަމައަކަށް ހިއްސާ ކުރަމުން ދިޔުމަށްވެސް ޑރ. ޓެޑްރޯޒް ވަނީ ޤައުމުތަކަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ކުރިއަށް އޮތީ އުތުރުގެ ޤައުމުތަކަށް ފިނި މޫސުމުގެ ދުވަސްވަރަށް ވާ އިރު، ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން މިހާރު ފެތުރެމުން ދަނީ ކަންބޮޑުވާ ފަދަ ގޮތަކަށް. މެދުއިރުމައްޗާއި އޭޝިއާގައި މަރުގެ ކޭސްތައް ދަނީ އިތުރު ވަމުން. ވިލާތަށް ބަލާއިރު އައިސީޔޫ ކޭސްތައް ދަނީ އިތުރު ވަމުން. އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭން ޖެހޭ މީހުންގެ ޢަދަދު ދަނީ އިތުރު ވަމުން. އަދިވެސް، ތަފާސް ހިސާބުތައް ލިބުން މަދު. އެންމެ 43 ޤައުމު، އެއީ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ މެންބަރު ޤައުމުތަކަށް ބަލާއިރު 4 ބައިކުޅަ 1 ބަޔަށް ވުރެ މަދު ޢަދަދެއް... އެ ޤައުމުތަކުން އެކަނި، މަރުގެ ކޭސްތައް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއަށް ރިޕޯޓް ކުރަމުން ދަނީ. ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި އެޑްމިޓް ކުރަމުން ދާ ގޮތުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދެނީ އެންމެ 20 ޤައުމުން.
ޑރ. ޓެޑްރޯޒް އެޑަނޮމް ގެބްރިޔޭސޫސް؛ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ކޮވިޑް-19އަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ފަންނީ އިސްވެރިޔާ، ޑރ. މާރިޔާ ވެން ކެރްކޯފް ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަން މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އެހެނީ، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްވަރަކީ ދުނިޔޭގެ އުތުރުގެ ޤައުމުތަކަށް ފިނި މޫސުމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ދުވަސްވަރަކަށް ވެފައި، އެ ދުވަސްތަކަކީ ގިނަ ބަޔަކު އެތެރޭގެ މާޙައުލުގައި ގިނަ ވަޤުތުތަކެއް ހޭދަ ކުރާނެ ދުވަސްވަރަކަށް ވުމުން، ހަލުވި ދުވެލީގައި ވައިރަސް ފެތުރިގެން ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވުން ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މިވަޤުތުވެސް އެތައް ސަތޭކަ ހާސް ބަޔަކަށް ފަރުވާ ދެމުން ދާ ކަމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން އަންދާޒާ ކުރެއެވެ.  

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމަކީ ޢާލަމީ ޞިއްޚީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ދަރަޖައިގެ ބަލިމަޑުކަމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް އޮތުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ނިމުން ގެނައީ މި ހިނގާ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އެއީ ޢާލަމީ ޢާލަމީ ޞިއްޚީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ދަރަޖައިގެ ބަލިމަޑުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކޮވިޑް-19 ކަނޑައެޅިތާ 3 އަހަރަށްވުރެވެސް ގިނަ ދުވަސް ފަހުންނެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން އޭގެ އެންމެ އިންތިހާއަށް ފެތުރިގެން ދިޔަ ދުވަސްވަރު، ބަލިމަޑުކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބުރަވި އެއް ހަތިޔާރަކަށް ވީ ވެކްސިންއެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކެމްޕޭންތައް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަލުވި ދުވެލީގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވާ އިރު، ވައިރަހަށް ބަދަލުތަކެއް އައިސް އައު ވޭރިއަންޓްތައް އުފެދި، ވެކްސިންގެ މާ ބޮޑު ބޭނުމެއް ނެތޭ ހީވާ ދަރަޖައަށްވެސް ކަންކަން ގޯސްވެގެން ދިޔައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް