ކ. މާލެ
|
8 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 16:48
ބޭރު ޤައުމެއްގައި މީހަކު ވޯޓުލަނީ
ބޭރު ޤައުމެއްގައި މީހަކު ވޯޓުލަނީ
ޓްވީޓަރ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
ތެދުވެރިކަމާއި، އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ވޯޓުލުމުގެ ހައްޤު އަދާކުރައްވާ!
 
އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރީންނާއި، ދަރީންގެ ދަރިންނަށް، އުޖާލާ، ފާގަތި މުސްތަޤުބަލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ މިއަދު އޮތީ ރައްޔިތުންގެ އަތް މަތީގައި

ޤައުމުގެ ވަލީއުލްއަމުރު ކަނޑައެޅުމަކީ އާންމު ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް އޮތް ވާޖިބެކެވެ. ޤައުމުގެ ހިންގުން ހަވާލުކުރަން ޖެހޭނީ އެކަމަށް އެންމެ ޤާބިލު އަދި އެންމެ އެކަށީގެންވާ މީހާއާ އެވެ. ކޮންމެ ފަސް އަހަރަކުން އެއް އަހަރު އަންނަ ރިޔާސީ އިންތީޚާބަކީ ރައްޔިތުންނާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިލާމެހިފައިވާ އިންތިޚާބެކެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑއެޅުނުން މިއޮންނަނީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ އަތް މަތީގަ އެވެ. އެއީ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުން ލާ ވޯޓަކުންނެވެ. އެހެންކަމުން، ރައްޔޮތުން ލާ މި ވޯޓަކީ ތެދުވެރިކަމާއި، އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ލާ ވޯޓަކަށް ހަދަން ޖެހެ އެވެ.

ވޯޓި ދިނުމުގައި ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް ބަލަން ޖެހޭ އެއް ކަމަކީ، ކަމަށް ޤާބިލު މީހާ އަށް އިސްކަން ދިނުމެވެ. ސަރުކާރު ހިންގުމާއި، ސަރުކާރުގެ ކަންކަން ރޭވި، ތަރުތީބުވެފައިވާ ގޮތް އެންމެ ބޮޑަށް ދަންނަ މީހާ އަށް ވޯޓު ދިނުމަށެވެ. ތަނަކުން ހަމަ މީހަކު ކުރިމަތިލީ ކަމަށްވީ ނަމަވެސް، ރައްޔިތުން އިޚްތިޔާރު ކުރަން ޖެހޭނީ އެންމެ ޤާބިލު މީހާ އެވެ. ތަޖުރިބާ ހުރި، ކުޅަދާނަ މީހާ އެވެ. އެއީ ވަކި އަތަކަށް ޖެހުމެއް ނެތި، ރައްޔިތުން ނިންމަން ޖެހޭ ވަރަށް ޚައްސާސް ނިންމުމެކެވެ.

ޤައުމުގެ ހަމަޖެހުމާއި، ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ ކާކުތޯ ވެސް ރައްޔިތުން ބަލަން ޖެހެ އެވެ. ޤައުމުގައި ސިޔާސީ އަދި އިޖުތިމާއީ އަމާންކަން އޮތުމަށް އިސްކަން ދެނީ ކާކުތޯ ބަލަން ޖެހޭނެ އެވެ. އަބަދު ހަޅޭލެވުމާއި، ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރޭގައި އުޅެން ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުމެއް ނުވާނެ އެވެ. އަމުދުން ބިރުވެރިކަމާއި، ނާމާން ކަމެއްގެ ތެރޭގައި އުޅެން ބޭނުމެއް ނުވާނެ އެވެ. އެހެންކަމަށް ވަނީނަމަ، ކުރިމަތިލާފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދެނީ ކާކުތޯ ބަލަން ޖެހޭނެ އެވެ. އުޖާލާ މުސްތަޤުބަލެއް ބިނާ ކުރެވޭނީ، މި ދެންނެވި ކަންކަމަށް ވަކާލާތު ކުރާ މީހަކަށްކަން ޔަގީން ކަށަވަރެވެ.

Advertisement

ވޯޓު ދިނުމުގައި ރައްޔިތުން ދުރުހެލިވާން ޖެހޭ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް އެބަ އޮތެވެ. އެއީ ފައިސާގެ ދަޅައަށް ދީލާލުމެވެ. އެންމެ ދުވަހަކު، ފޮއްޓަކަށް ވައްޓާލާ ކުޑަ ކަރުދާސް ކޮޅުގެ އަގަކީ ވިހި ހާސް ނުވަތަ ފަންސަވީސް ހާސް ރުފިޔާއެއް ނޫނެނެވެ. އެއީ އެއަށްވުރެ އަގު ބޮޑު އަމާނާތެކެވެ. ވޯޓުން ޤާއިމު ކުރެވޭ ސަރުކާރުގެ ހުންނަ ގޯސް ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުންވާ ނަމަ، ފައިސާ އަށް ހެއްލިގެން ނުވާނެ އެވެ. ސަރުކާުރުގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ގޯސް ކަންތަކާއި، ރައްޔިތުން ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަންކަމުގެ ވާހަކަ ދެއްކޭނީ އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު ވޯޓު ލުމުގެ ޒިންމާ އަދާ ކުރުމަށްފަހު އެވެ. މަދު ފައިސާ ކޮޅެއްގައި ހިފައި، ވޯޓ ލުމަށްފަހު، ސަރުކާރުން ކުރާ ގޯސްކަންތަތައްތަކުގެ ވާހަަކަ ހޮޅު އަށިތަކުގައި ނުދައްކާށެވެ. ތިމާގެ އަމިއްލަ އެދުމަށް ވުރެ، ވިސްނުން ކުރިއަށް ނެރެ، ތެދުވެރި ވޯޓެއް ލާށެވެ.

ހަމައެހެންމެ، ވޯޓު ދިނުމުގައި ބަލަން ޖެހޭ އަނެއް ކަމަކީ، ސިޔާސަތާކައި، ވައުދުތަކަށެވެ. ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރަން އިސްކަން ދެނީ ކޮން ފަރާތެއްތޯ ވެސް ބަލާށެވެ. ރައްޔިތުންގެ އަޑު އަހައިގެން، ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި، މަޝްވަރާގެ މަތިން އެމީހެއްގެ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލާ މީހާ އަށް އިސްކަން ދޭށެވެ. ރައްޔިތުންގެ މުހުތާދުތަކަށް އިސްކަންދޭ މީހަކީ، އެކަމަށް އެންމެ ޤާބިލު، އެންމެ އެކަށީގެންވާ މީހާ އެވެ. ވޯޓަށްފަހު، ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން، ރައްޔިތުންގެ އަޑު އަހާނެ މީހަކަށް އިސްކަން ދޭށެވެ.

މިހުރިހާ ކަމަކަށް ބެލުމަށްފަހު، ތެދުވެރި އަމާނާތްތެރި ވޯޓެއް ދިނުމަށް ކޮންމެ ރައްޔިތަކު ވެސް އިސްކަން ދޭން ޖެހޭނެ އެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރީންނާއި، ދަރީންގެ ދަރިންނަށް، އުޖާލާ، ފާގަތި މުސްތަޤުބަލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ މިއަދު އޮތީ ރައްޔިތުންގެ އަތް މަތީގަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް