ކ. މާލެ
|
8 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 15:37
ކ.ދިއްފުށީގައި ރައީސް ވާހަކަދައްކަވަނީ
ކ.ދިއްފުށީގައި ރައީސް ވާހަކަދައްކަވަނީ
އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ
ކ.ދިއްފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ - ރައީސް
 
. ގާފަރުގައި ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ހައްލު ހޯދާ ދިނުމަށް ފްލެޓް ނުވަތަ ރޯހައުސް ޤާއިމްކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ކާށިދޫ ފަޅުގައި ރިސޯޓެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުން އަދި އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒެއް އަޅާދެއްވުމަށް އެމަނިކުފާނު ވައުދުވެވަޑައިގަތް
 
ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގައި އެ ރަށުން ހިއްކާ ތަނުައި ފެނާއި ނަރުދަމާ އަދި ކަރަންޓު ޤާއިމްކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ

ކ.ދިއްފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ކ.ދިއްފުށީގައި ބޭއްވި އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ ބަނދަރު ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގައި އެ ރަށުން ހިއްކާ ތަނުައި ފެނާއި ނަރުދަމާ އަދި ކަރަންޓު ޤާއިމްކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ރަށް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް މަގުތައް ތަރައްްޤީކޮށްދިނުމާއި، ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ހަރުދަނާކުރުމާއި، ކުނި މެނޭޖްކުރުން ހަރުދަނާކުރުމާއި، ސިއްހީ ވަސީލަތްތައް އިތުރުކޮށް ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކޮށްދިނުމާއި، ވޮލީ ކޯޓާއި، ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއް ޤާއިމްކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް ވަނީ ވައުދުވެވަޑައގަންނަވާފައެވެ. ހަމައެހެންމެ ކާށިދޫގައި އެގްރޯ ސެންޓަރ ޤާއިމްކޮށް ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ތާޒާކަމާއި އެކު ގަންނާނެ މާހައުލެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުން، ޒަމާނީ ފެންވަރަށް މަގުތައް ހެދުމަށް ވައުދުވެލެއްވިއެވެ. އަދި ކާށިދޫ ފަޅުގައި ރިސޯޓެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުން އަދި އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒެއް އަޅާދެއްވުމަށް އެމަނިކުފާނު ވައުދުވެވަޑައިގަތެވެ. ގާފަރުގައި ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ހައްލު ހޯދާ ދިނުމަށް ފްލެޓް ނުވަތަ ރޯހައުސް ޤާއިމްކޮށްދެއްވުމާއި، ފަޅުގައި ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަކީ ވެސް އެ ރަށްޓަކާ ރައީސް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދެކެވެ. އެ ރަށު ފަޅުގައި ވެސް ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއް ޤާއިމްކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގައި ވެސް އެއްވެސް މީހެއް އަދި ރަށެއް ބާކީ ނުކުރައްވާނެ ކަމަށާއި ސިޔާސަތަކީ އެއީ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގެންގުޅުއްވި ސިޔާސަތަކީ ބާކީ ނުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އަމާން މުޖުތަަަމައު އެއް ޤާއިމްކޮށް، ޒުވާން އާ ޖީލެއް ޤާއިމްކޮށް، ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދިނުމަކީ ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތް ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ޕްލޭންކުރައްވާފައި ވަނީ އައްޑޫ އަށް އިގްތިޞާދީ ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ކަމަށާއި އައްޑީ އިން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކުރާ މަސައްކަތުން އެކަން ފެންނާނެ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން، ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި މެދު ތެރެއިން ވެސް ފެންނަނީ އެއް މަންޒަރެއް ކަމަށާއި އެއީ އެއްބުރުން މި އިންތިޚާބު ނިމޭ މަންޒަރުކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ބާކީ ނުވެ ލިބޭ ކާމިޔާބު ފާހަގަކުރަން މާދަމާ ރޭ ވަޑައިގަންނަވަން ވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކެމްޕެއިންގެ ފަހު 3 ގަޑި އިރަކީ އެންމެ މުހިންމު އެއް ވަގުތު ކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެހެންކަމުން ޖޯޝާއި ފޯރީގައި ކެމްޕެއިން ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވިއެވެ. ވޯޓުލުމުގެ ހައްގަކީ ޤާނޫނު އަސާސީން ލިބޭ އެންމެ މުހިންމު ހައްގުކަމަށާއި އެ ހައްގު ރަނގަޅު ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގައި ތަހައްމަލްކުރި އަނިޔާވެރިކަން އެހެން އެއްވެސް އާއިލާއަކުން ތަހައްމަލްކުރާކަށް ނޭދެން - ރައީސް
މިސްއިންފޮމޭޝަން ކެންޕޭނެއް ހިންގައި އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދަނީ ރާވަމުން: އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެ ކެންޕޭން ޓީމް
ރައީސް ޞާލިހަށް ތާއީދުކުރީ ޑްރަގުގެ ގޭންގުތަކުން ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ހޯރައަޅަމުންދާތީ އެކަމުން ގައުމު ސަލާމަތްކުރަން: މާޒް ސަލީމް
ފިތުނައިގެ ވާހަކަ ދައްކާ، ފިތުން ފެތުރުން ނޫން އެއްވެސް ކަމެއް އިދިކޮޅުން ނުކުރޭ: ޝާހިދު
ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރުގައި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު އެއްކޮށް ހަލާކުކޮށްލާނެ: އިމްރާން
ރައީސް ޞާލިހު އިހުތިޔާރުކުރެއްވި ސަބަބު އަބުޅޯ ކިޔާދެއްވީ ކުރީގައި ލިބިވަޑައިގެންނެވި އަނިޔާތަކުގެ ހަނދާން އައުކުރައްވަމުން
ޑރ. މުއިއްޒު ރައްޔިތުންނަށް ދައްކަވާ ނަނާ ހުވަފެނުގައި ނުޖެހުމަށް މެންބަރު ސަނީފު ގޮވާލައްވައިފި
ޑޮލަރުގެ މައްސަލައަށް ރައީސްގެ ދެ ހައްލެއް، އެންމެ ރަނގަޅު ހައްލު އަންނަ އަހަރު ތަންފީޒުކުރަން ފަށާ ޑޮލަރު ބޭނުންވަރަކަށް ލިބެން ފަށާނެ