ކ. މާލެ
|
8 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 12:59
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ހަސަން ޝާހު
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ހަސަން ޝާހު
ރާއްޖެއެމްވީ
ފެނުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުން
ހުޅުމާލޭގައި ހުރި ފެން ހަދާ ފެކްޓްރީ ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ވިސްނުން އެބަހުރި: ޝާހު
 
މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި އަންދާޒާ ކުރާ މިންވަރަށް ބޮޑަށް ފެން ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރު
 
ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރަމުން

ހުޅުމާލޭގައި ހުރި ފެން ހަދާ ފެކްޓްރީ ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ވިސްނުން އެބަހުރި ކަމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޝާހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝާހު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ފެނުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ޝާހު ވިދާޅުވީ 3000 ޓަނުގެ ފެން ޕްލާންޓެއް ބެހެއްޓި ނަމަވެސް ހުޅުމާލޭގައި ބެހެއްޓި ނަމަވެސް މުސްތަގުބަލަށް ވިސްނައި އިތުރު ގޮތްތައް ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. ހުޅުމާލެ ފޭސް-1، ފޭސް-2 އަދި ފޭސް-3 ތަރައްގީވަމުންދާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޝާހު ވިދާޅުވީ ފެނުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ހުޅުމާލޭގައި ހުރި ފެން ހަދާ ފެކްޓްރީ ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ވިސްނުން އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

3000 ޓަނުގެ ފެން ޕްލާންޓެއް ބެހެއްޓުމަކުން އަދި ހުޅުމާލެއިން އަނެއްކާ ވެސް ހުރިހާ ކުންފުނިތަކުން އަންނަ ފްލެޓްތަކާއި އޮފީސް އިމާރާތްތައް ބަދަލުވުމާއި ފޭސް-2 ފޭސް-3 އާއެކު ބައިވަރު ތަރައްގީއެކު އެކްސްޕެންޝަނެއް. އެހެންވީމަ އެކްސްޕެންޝަން އެބަ އިނގޭ ޔޫޓިލިޓީއަށް ބޭނުންވާ ބިން ވެސް ނެތްކަން. އެހެންވީމަ ބިން ވެސް ލިބުން ވެސް ފަސޭހައެއް ނުވާނެކަން. އެހެންވީމަ އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ ހުޅުމާލޭގައި ހުރި ފެން ހަދާ ފެކްޓްރީ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރަން. ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެތަނުން ލިބޭ ޖާގައިގެ އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ ބޭނުން ވަނީ ފެނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރުމަށް ކުރަން ހުރި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރަން. މިހާރު ވެސް 10،000 ހާސްޓަނުގެ ތާގިއެއް އެބަ ޖަހަމު.
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޝާހު

މީގެ އިތުރުން ޝާހު ވިދާޅުވީ މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި އަންދާޒާ ކުރާ މިންވަރަށް ބޮޑަށް ފެން ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރު ކަމަށެވެ. ޝާހު ވިދާޅުވީ މާލޭގައި ގާތްގަނޑަކަށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 30،000 ޓަނުގެ ފެން ވޭސްޓް ވޯޓަރގެ ގޮތުގައި ޑިސްޗާޖު ކުރާ ކަމަށާއި، މާލޭގެ ރައްޔިތުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ގާތްގަނޑަކަށް 20،000 ޓަނުގެ ފެން ބޭނުންކުރާ ކަަމެށެވެ. އެހެންކަމުން ސްޓޯރޭޖް ކެޕޭސިޓީ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ޝާހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑިމާންޑާއި އެއްވަރަށް ފެން އުފެއްދޭކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޝާހު ވިދާޅުވީ ޖަނަރޭޓަރު ނުވަތަ ފެން އުފައްދާ ނިޒާމު މައްސަލަ ޖެހޭ ފަހަރުތަކުގައި އެލާޓްގައި ތިބެންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. ޝާހު ވިދާޅުވީ މާލޭގައިވެސް 13،000 ޓަނުގެ ދޭތާންގި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ ބޭނުންމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ހިތްދެމިލައިގެން ފެނަށް ނުޖެހި އުޅެވޭ ގޮތް ހެދުން ކަމަށް ޝާހު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް