ކ. މާލެ
|
8 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 12:12
އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒްއިން ފޮނުވިކަމަށް ބުނެ ދައުރު ކުރަމުންދާ ފޭކް ސިޓީތައް
އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒްއިން ފޮނުވިކަމަށް ބުނެ ދައުރު ކުރަމުންދާ ފޭކް ސިޓީތައް
ރާއްޖެއެމްވީ
ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުން
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ ސިޓީފުޅެއް ކަމަށް ބުނެ ދިޔަރެސް އިން އާންމުކުރި ލިޔުމުގެ މައްސަލަ މިދަނީ ބަލަމުން: މީޑިއާ ކައުންސިލް
 
ލިޔުމާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ޝަކުވާ ލިބިފައިވޭ

އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ ސިޓީއެއް: ފިއްކަނޑައިގެންދާ ފަދަ ބިރުވެރި އެތައް ކަމެއް!" މި ސުރުޚީގެ ދަށުން "ދިޔަރެސް" ނޫހުގައި ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ ލިޔުމާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ޝަކުވާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

މިޑިއާ ކައުންސިލުން ބުނީ އެ ލިޔުމާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ބަލަމުންގެންދާ ކަމަށެވެ. އުތުރުތިލަފަޅުގެ އެއްބަސްވުމާއި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބޭ ވާހަކަތައް ހިމަނައިގެން އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރސް މިނިސްޓަރު އެސް ޖަޔަޝަންކަރުގެ ނަންފުޅުގައި ފަތުރަމުންދަނީ ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު ފޭކު ސިޓީތަކެއް ކަމަށް އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިޝަނުން ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކާއި ސަރުކާރާއި އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއި ގުޅުވައި ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރަމުން އަންނަ ދިޔަރެސް އިން ވަނީ އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރު އެސް ޖަޔަޝަންކަރު ސޮއިކުރައްވާފައިވާ ސިޓީތަކެއް ކަމަށް ބުނާ ސިޓީތަކެއްގެ ފޮޓޯ ފަތުރާފައެވެ.

މި ސިޓީތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުކޮށްފައިވާއިރު، އެކަމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރު ޖައިޝަންކަރާއި އިންޑިއާ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްކޮށް ފޭކް ސިޓީތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާއާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ގޯސްކޮށްލުމަށް ކުރަމުންދާ އެ މަސައްކަތަކީ ޙަޤީޤަތެއް، އަސާސެއް ނެތް މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި، އެ ވާހަކަތައް ދޮގުކުރާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާއި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން މިކަން ތަހުގީގުކޮށް ދޮގު މައުލޫމާތު ފަތުރާ މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

Advertisement

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ދައުރުކުރަމުންދަނީ އިދިކޮޅުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޭކްސް ސިޓީތަކެކެވެ. އަދި މިކަން ކުރަމުންދަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮން ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި ދިމާކޮށް ސަރުކާރުގެ އަގުވައްޓާލާ އެންޓި ކެމްޕޭން ކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ޚާރިޖީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރެއް މިކަމާއި ގުޅިގެން ބުނެފައިވަނީ ދައުރުކުރަމުންދަނީ ފޭކް ސިޓީއެއް ކަން ސާފުވާކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ އެފަދަ ސިޓީތަކުގައި އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ރަސްމީ ސިޓީތަކުގައި ބުލެޓް ޕޮއިންޓަށް ނަންބަރުތައް ޖަހާފައި ނުހުންނާނެ ކަަމަށާއި، ސިޓީގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ފޮންޓަކީ ރަސްމީ ފޮންޓެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އަދި ރަސްމީ ސިޓީތަކުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ފޮންޓް ބޭނުންކޮށް، ސިޓީ ލިޔެފައި ހުންނާނީ ވަކި ބައްޓަމަކަށް ކަމަށާއި ރަސްމީ ސިޓީތަކަކީ ޕްރޫފް ރީޑްކޮށް، ސްޕެލިން ޗެކްކޮށް ފޮނުވާ ސިޓީތަކެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ދައުރުކުރަމުންދާ ފޭކު އެ ސިޓީތަކުގައި ގްރާމާ ކުށްތައް ވަރަށް ގިނަ ކަމަށެވެ.

މި ސިޓީތަކަކީ ފޭކް ސިޓިއެއްކަން ޔަގީންވާ އަނެއް ސަބަބަކީ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި "am honoured" ފަދަ ބަސްތައް ބޭނުންކޮށްފައިވުމުން ކަމަށާއި، އެގްރީމެންޓެއްގެ ވާހަކަ ލިޔެފައިވާއިރު "agreements" ގެ ބަދަލުގައި "agreement" ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ސިޓީތަކުގައި ހުރި އިމްލާ ކުށްތަކަށް ބަލާއިރު މިއީ ޑިޕްލޮމެޓިކް މުއާލަމާތްތަކުގައި ނުހުންނާނެ ކުށްތަކެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖައިޝަންކަރު ފަދަ ބޭބޭފުޅުންގެ ސޮޔަކީ ގޫގޫލްއިން ވެސް ނެގޭނެ ސޮޔެއް ކަމަށާއި، ސިޓީގައި ޖަހާފައިވާ ސޮޔަކީވެސް އެފަދަ ގޮތަށް ޖަހާފައިވާ ސޮޔެއް ކަމަށެވެ. އެ ސޮއިވެސް ފޭކް ކަމަށާއި، އެކަން ގްރަފޮލޮޖިސްޓުން ބުނާ ކަމަށް ވެސް ޚާރިޖީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރެއް ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް