ކ. މާލެ
|
7 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 13:55
އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒްއިން ފޮނުވިކަމަށް ބުނެ ދައުރު ކުރަމުންދާ ފޭކް ސިޓީތައް
އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒްއިން ފޮނުވިކަމަށް ބުނެ ދައުރު ކުރަމުންދާ ފޭކް ސިޓީތައް
ރާއްޖެއެމްވީ
ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުން
އުތުރު ތިލަފަޅާއި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބޭ ވާހަކަ ހިމަނައިގެން ދައުރުކުރަމުންދަނީ ފޭކް ސިޓީތަކެއް، މައްސަލަ ބަލަން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅައިފި
 
ސޮޔަކީވެސް ފޭކް ސޮއެއް
 
ވޯޓާއި ގުޅުވައި މީހުންގެ ތެރޭގައި ނުތަނަވަސްކަން ފަތުރަން ދައުރުކުރާ ފޭކް ސިޓީއެއް
 
ޑިޕްލޮމެޓިކް ވާހަކަތައް ހިމެނޭ ސިޓީތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަ ނުވޭ

އުތުރު ތިލަފަޅުގެ އެއްބަސްވުމާއި، އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބޭ ވާހަކަތައް ހިމަނައިގެން، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރސް މިނިސްޓަރު އެސް ޖަޔަޝަންކަރުގެ ނަމުގައި ފަތުރަމުންދަނީ ހަގީގަތާއި ހިލާފު ފޭކްސް ސިޓީތަކެއް ކަމަށް އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކާއި ސަރުކާރާއި އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއި ގުޅުވައި ދޮގު ހަބަރު ފަތުރަމުން އަންނަ ދިޔަރެސް އިން ވަނީ އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރު އެސް ޖަޔަޝަންކަރު ސޮއިކުރައްވާފައިވާ ސިޓީތަކެއް ކަމަށް ބުނާ ސިޓީތަކެއްގެ ފޮޓޯ ފަތުރާފައެވެ.

މި ސިޓީތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުކޮށްފައިވާއިރު، އެކަމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރު ޖައިޝަންކަރާއި އިންޑިއާ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްކޮށް ފޭކް ސިޓީތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އިންޑިއާއާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ގޯސްކޮށްލުމަށް ކުރަމުންދާ އެ މަސައްކަތަކީ ހަގީގަތެއް އަސާސެއް ނެތް މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި، އެ ވާހަކަތައް ދޮގުކުރާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާއި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން މިކަން ތަހުގީގުކޮށް ދޮގު މައުލޫމާތު ފަތުރާ މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ދައުރުކުރަމުންދަނީ އިދިކޮޅުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޭކްސް ސިޓީތަކެކެވެ. އަދި މިކަން ކުރަމުންދަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮން ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި ދިމާކޮށް ސަރުކާރުގެ އަގުވައްޓާލާ އެންޓި ކެމްޕޭން ޖެއްސުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ރަސްމީ ސިޓީތަކުގައި ބޭނުންނުކުރާ އިބާރާތްތައް ހުރިކަމަށް ތަކުރިބާކާރުން ބުނޭ - ރާއްޖެއެމްވީ

ފޮރިން ދާއިރާގެ އެކްސްޕާޓެއް މިކަމާއި ގުޅިގެން ބުނެފައިވަނީ ދައުރުކުރަމުންދަނީ ފޭކް ސިޓީއެއް ކަން ސާފުވާކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ އެފަދަ ސިޓީތަކުގައި އަދި ވަކިން ހާއްސަކޮށް ރަސްމީ ސިޓީތަކުގައި ބުލެޓް ޕޮއިންޓަށް ނަންބަރުތައް ޖަހާފައި ނުހުންނާނެ ކަަމަށާއި، ސިޓީގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ފޮންޓަކީ ރަސްމީ ފޮންޓެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ރަސްމީ ސިޓީތަކުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ފޮންޓް ބޭނުންކޮށް، ސިޓީ ލިޔެފައި ހުންނާނީ ވަކި ބައްޓަމަކަށް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަސްމީ ސިޓީތަކަކީ ޕްރޫފް ރީޑްކޮށް، ސްޕެލިން ޗެކްކޮށް ފޮނުވާ ސިޓީތަކެއް ކަމަށާއި، އެ ސިޓީތަކުގައި ގްރާމާ ކުށްތައް ވަރަށް ގިނަ ކަމަށެވެ.

ރަސްމީ ސިޓީތަކުގައި ބޭނުންނުކުރާ އިބާރާތްތައް ހުރިކަމަށް ތަކުރިބާކާރުން ބުނޭ - ރާއްޖެއެމްވީ

މި ސިޓީތަކަކީ ފޭކް ސިޓިއެއްކަން ޔަގީންވާ އަނެއް ސަބަބަކީ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި "am honoured" ފަދަ ބަސްތައް ބޭނުން ނުކުރާނެ ކަމަށާއި، އެގްރީމެންޓެއްގެ ވާހަކަ ލިޔެފައިވާއިރު "agreements" ގެ ބަދަލުގައި "agreement" ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ސިޓީތަކުގައި ހުރި އިމްލާ ކުށްތަކަށް ބަލާއިރު މިއީ ޑިޕްލޮމެޓިކް މުއާލަމާތްތަކުގައި ނުހުންނާނެ އެއްޗެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖައިޝަންކަރު ފަދަ ބޭބޭފުޅުންގެ ސޮއަކީ ގޫގޫލް އިންވެސް ނެގޭނެ ސޮއެއް ކަމަށާއި، ސިޓީގައި ޖަހާފައިވާ ސޮއަކީވެސް އެފަދަ ގޮތަށް ޖަހާފައިވާ ސޮއެއް ކަމަށެވެ. އެ ސޮއިވެސް ފޭކް ކަމަށާއި، އެކަން ގްރަފޮލޮޖިސްޓުން ބުނާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި