ކ. މާލެ
|
6 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 17:51
ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ
ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ޓީޗަރުންގެ ރޭންކް
ޑިގްރީ ހާސިލްކުރުމާއެކު ޓީޗަރުންގެ ރޭންކް 7ށް ބަދަލުވާގޮތަށް އުސޫލު އެކުލަވާލައިފި
 
މި ބަދަލު ގެނައުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ކިޔަވައިދޭ މުދައްރިސުންނަކީ ތައުލީމީ ގޮތުން ފެންވަރު ރަނގަޅު ބަޔަކަށް ހެދުމަށް

ޑިގްރީ ފުރިހަމަކުރާ ޓީޗަރުން އިތުރު 2 އަހަރު މަޑުކުރަންނުޖެހި، ޕަބްލިކް ސަރވިސް ރޭންކް 7ށް ބަދަލުވާ ގޮތަށް ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން އުސޫލު އެކުލަވާލައިފިއެވެ.

އެ ކޮމިޝަނުން ބުދަ ދުވަހު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ވަނީ، މި ބަދަލު ގެނައުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ ކިޔަވައިދޭ މުދައްރިސުންނަކީ ތައުލީމީ ގޮތުން ފެންވަރު ރަނގަޅު ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ޓީޗަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަކީ އެންމެ ދަށްވެގެން ޑިގްރީ ލެވެލްއަށް ތައުލީމު ހާސިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަކަށް ހެދުމުގެ މަގްސަދުގައި ކަމަށެވެ.

މި މަގްސަދު ހާސިލްކުރުމުގެ ގޮތުން ޓީޗަރުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ ޕަބްލިކް ސާވިސް ރޭންކް ފަހެއް (ޑިޕްލޮމާ ލެވެލް)ގެ ޓީޗަރުންގެ މަގާމްތައް ސްކޫލް ސްޓާފް ރިކުއާމަންޓްގައި ހިމަނައި، އެފަދަ ޓީޗަރުން ޑިގްރީ ހާސިލްކުރުމުން ޕަބްލިކް ސާވިސް ރޭންކް ހަތެއްގެ (ބެޗްލާސް ޑިގްރީ ލެވެލް)ގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން އޮނިގަނޑަށް ވަނީ ބަދަލު ގެނެސްފައެވެ.

Advertisement

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީއަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނީ ޓީޗަރުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ ޕަބްލިކް ސާވިސް ރޭންކް 5ގައި ވާ ޓީޗަރުން ޑިގްރީ ހާސިލުކުރުމުން ޕަބްލިކް ސާވިސް 7ށް ބަދަލުކުރުމުގެ މިންގަނޑު އެ ސިޓީއާއެކު ފޮނުވާފައި ވާނެކަމަށެވެ. އެ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް ސްކޫލްތަކުގެ ސްޓާފް ރިކުއާމަންޓަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް، އެ ބަދަލުތައް ފާސްކުރަން، އެކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވެސް ސިޓީގައި އެދިފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ބުނިގޮތުގައި މި ރިކުއާމަންޓް ފާސްވުމުން އެ މިންގަނޑުގެ ތެރެއިން އުފައްދަންޖެހޭ މަގާމުތައް އުފެއްދުމަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި، މަގާމްތައް އުފައްދައި، މި މަހުގެ ތެރޭގައި އަމަލުކުރަން ފަށާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސްކޫލްތަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީން ޓީޗަރުންގެ މަގާމްތައް ބަދަލުކުރުން ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޑިޕްލޮމާއާއެކު ސްކޫލްތަކަށް ނުކުތް ޓީޗަރުންގެ މިހާރުގެ ރޭންކް ކަމަށްވާ "ރޭންކް 5ށް މިހާރު މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދެނީ 13،266ރ އެވެ. ޑިގްރީ ފުރިހަމަކޮށް، އެ ޓީޗަރުން ރޭންކް 7ށް ބަދަލުވުމުން މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 19،467ރ. ލިބޭނެއެވެ

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް