ކ. މާލެ
|
6 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 14:17
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔަ އަހުމަދު ދީދީ
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔަ އަހުމަދު ދީދީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
ދިފާއީ ބާރާއި ގުޅުވައި ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް މާރިޔާ: "ބަދުބަސް ތި ބުނަަނީ ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކުރަން ނުކުމެ ތިބި ސިފައިންނަށް"
 
މިހާރު 17 ކަނބަލުން އޮފިސަރ ޓްރެއިނިންގް ހަދާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ އުފަލާއިއެކު ފާހަގަ ކުރެއްވި
 
މިވަރަށް ދިފާއީ ދާއިރާއަށް މަސައްކަތްކުރެވުނު އެއްވެސް ވެރިކަމެއް ނޯންނާނެ
 
މި ދައުރުގައި ސިފައިންނަށް ހައުސިންގް ދެއްވާ، ވެލްފެއަރ ކަންތައްތައްވެސް ރަނގަޅު ކޮށްދެވުނު

ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރާއި ގުޅުވައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކަމުން ގެންދާ ވާހަކަތަކަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙުގެ ކެމްޕޭނު ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ރައްދު ދެއްވައިފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ވިދާޅުވީ، ހަގީގަތުގައި މިވަރަށް ދިފާއީ ދާއިރާއަށް މަސައްކަތްކުރެވުނު އެއްވެސް ވެރިކަމެއް ނޯންނާނެކަމަށެވެ. އަދި މި ސަރުކާރުގައި ސިފައިންގެ ގާބިލްކަން އިތުރުކުރެވި، ހަތިޔާރު ހޯދައިދެއްވާ، ގިއަރ ތަށް އައު ކުރެވުނުކަމަށް އެ ކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، މި ދައުރުގައި ސިފައިންނަށް ހައުސިންގް ދެއްވާ، ވެލްފެއަރ ކަންތައްތައްވެސް ރަނގަޅު ކޮށްދެވުނުކަމަށެ.

Advertisement

އަދި ސިފައިންގެ ކެއުމާއި ބެހޭ ގޮތުންވެސް އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ނާންނަ ވެރިކަމެއް މި ނޫނިއްޔާ ނެތްކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، 2018 އާއި ހަމައަށް އަންހެން ކަނބަލުންގެ ތެރެއިން ސިފައިންގެ އޮފިސަރ ޓްރެއިނިންގ ހަދާފައިވަނީ ތިން ކަނބަލުންކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު 17 ކަނބަލުން އޮފިސަރ ޓްރެއިނިންގް ހަދާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ އުފަލާއިއެކު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ދެން ކޮން ވާހަކައެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ އަނެއްހެން ސިފައިނޭ ކިޔައިގެން. އެ ބޭފުޅުން ހީކުރައްވަނީތޯ މިތަނަށް ފައުޖުތަށް އަރައިގެން އުޅޭއިރު ހަމަ މިތާގަ ބޭސް ހަދައިގެން، ސިފައިންނަށް ރައްދުވާ ބަހެއްކަމަން އެއީ. އެއީ ސަރުކާރަށް ރައްދުވާބަހެއް ނޫނެ. ސިފައިންނޭ ތިބެނީ ހުވާކޮށްގެން މި ގައުމު މިނިވަންކަމާއި، ސިޔާދަތުގެ މަތީގަ ދަމަހައްޓަން. ސިފައިން ބަލަހައްޓައިގެން ތިބޭނެތޯ އެހެން ފައުޖުތަށް އަރައިގެން އައިސް މިތާ އެތެރޭ ނަގަންދެން
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ

މިނިސްޓަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ދިފާއީ ބާރާއި ގުޅުވައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަމާޒުކުރަމުންދާ ބަސްތަކަކީ ސަރުކާރަށް އަމާޒުވާ ބަސްތަކެއް ނޫންކަމަށާއި، އެއީ ހުދު ސިފައިންނަށް އަމާޒުވާ ބަދު ބަސްތަކެއްކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ސިޔާސީ ވާހަކެއް ނޫންކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ކޮވިޑްގެ ދަތި ހާލަތުގައިވެސް ސިފައިން ރައްޔިތުންގެ ހިދުމަތުގައި ތިބި ދުވަސްތަކާއި އަދި ރައްޔިތުންނަށް ދިމަވާ ކޮންމެ ދަތި ހާލެއްގައިވެސް އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެން ސިފައިންކުރައްވާ ބުރަ މަސައްކަތްތަކަށްވެސް މިނިސްޓަރު އަލިއަޅުއްވާލެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް