ކ. މާލެ
|
4 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 13:26
 ހދ.މަކުނުދޫގައި ބޭއްވި ބަނދަރު ބައްދަލުއްވުމުގައި ކެމްޕޭން ކޯޑިނޭޓަރު އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ހދ.މަކުނުދޫގައި ބޭއްވި ބަނދަރު ބައްދަލުއްވުމުގައި ކެމްޕޭން ކޯޑިނޭޓަރު އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
މިސަރުކާރުގެ ތަރައްޤީ
ރައީސް ސާލިހު ނުކުމުވަޑައިގެން ހުންނެވީ ބޮޑުތިލަދުންމަތި ބޮޑުކޮށް ބަދަލުކޮށްލެއްވުމަށް: ޝާހިދު
 
މިސަރުކާރުން މިސަރަހައްދުގައި އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކޮށް، ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ
 
ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން ތަރައްގީ ގެނައުމުގައި ބޮޑުތިލަދުންމަތި ވަނީ ބާކީކޮށްފައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ނުކުމުވަޑައިގެން ހުންނެވީ ބޮޑުތިލަދުންމަތި ބޮޑުކޮށް ބަދަލުކޮށްލެއްވުމަށް ކަމަށް ކެމްޕޭން އެމަނިކުފާނުގެ ކޯޑިނޭޓަރު އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ހދ.މަކުނުދޫގައި ބޭއްވި ބަނދަރު ބައްދަލުއްވުމުގައި ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ސާލިހު ނުކުމެވަޑައިގެން ހުންނެވީ ބޮޑު ތިލަދުންމަތި ބޮޑުކޮށް ބަދަލުކޮށްލެއްވުމަށް ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނު ތަލަދުންމައްޗަށް ދަތުރުކުރައްވާ އެކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ބޮޑު ތިލަދުންމައްޗަކީ ޗާޓަރުގައި އަބަދުވެސް ބޮޑު ސަަރައްހަދެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން ތަރައްގީ ގެނައުމުގައި ބޮޑުތިލަދުންމަތި ބާކީކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ދައްކަމުންދިޔައީ ހުސް ބަހަނާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިސަރުކާރުން މިސަރަހައްދުގައި އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކޮށް، ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ޝާހިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ތިމަންމަނިކުފާނަކީ، ބަހަނާ ދައްކާ މީހެއް ނޫނޭ. ތިމަންމަނިކުފާނު އަޅުއްވާނީ ބޮޑު ބިޔަ އެއާޕޯޓެކޭ. ހަނިމާދޫގައި މިހާރު އެ އެއާޕޯޓް އެޅެމުން ދަނީ. އެ އެއާޕޯޓް އެޅެމުން އެ ދަނީ 1.5 މިލިއަން ޓުއަރިސްޓުން މި ބޮޑު ތިލަދުންމައްޗަށް އެ އެއާޕޯޓް އެޅުނީމަ އަންނާނެ. އެ 1.5 މިލިއަން ޓުއަރިސްޓުންގެ ތެރެއިން ހިއްޕުޅައް ގެންނަވާ މި ރަށަށް އަންނާނީ ކިތައް ފަތުރުވެރިންތޯ؟ ހިތްޕުޅައް ގެންނަވާ. އަޅުގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ގެސްޓް ހައުސްގެ ވާހަކަ ދެއްކިން. އަޅުގަނޑުމެންނާ ދިމާލަށް މަލާމާތް ކުރި. އަޅުގަނޑުމެންނާއި ދިމާލައް ހަޖޫ ޖެހި. ބައްލަވާ މާފުށި. ބައްލަވާ އަރިއަތޮޅުގައި ހުރި ރަށްތައް. ބައްލަވާ ވާވު އަތޮޅުގައި ހުރި ރަށްތައް. ކީއްވެގެންތޯ ގެސްޓްހައުސްތައް އިތުރުވެގެން، ފުޅާވެގެން އައިސް ރައްޔިތު މީހާގެ ޖީބަށް ޑޮލަރު އެ ވަންނަނީ. މާލެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް. މި ސަރަހައްދުގައި، މި މަކުނުދޫގައި ތިބޭފުޅުން ތައްޔާރުވެ ވަޑައިގަންނަވާ. ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓަށް 1.5 މިލިއަން ޓުއަރިސްޓުން އަންނައިރު، އޭގެ ހިއްސާ މި މަކުނުދޫ އަށް ކުރާނެ މިންވަރު ހިތްޕުޅައް ގެންނަވާ. މި މަކުނުދޫ އިރާދުކުރެއްވިއްޔާ އާރޯވެ ތާޒާވެގެންގޮސް، ތަރައްގީގެ އައު އުސްމިންތަކަކަށް ދާތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް ގެ ސިޔާސަތަކީ. ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ އެންމެ ކަމެއް އޮތީ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނާއި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓުގެ ވިސްނުންފުޅު ހުރީކީ ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓް ގެ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދަވާ ގޮތަކަށްނޫން
ކެމްޕޭން ކޯޑިނޭޓަރު އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ވެރިކަން ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ހުއްޓާލާނެ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، މަކުނުދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަޝްރޫއު ވެސް ހުއްޓާލާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް އެކަން ކޮށްދިނަމަ ގެއްލުން ލިބޭނީ ރައްޔިތުންނަށް ކަމަށާއި، ބޮޑުތިލަދުންމަތި ތަރައްގީނުވާނެ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބެމުންދަނީ. އެ ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންފުޅުގައި އޮތީ، ވެރިކަން ލިބިއްޖެނަމަ، ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ގެ މަސައްކަތް ވަގުތުން ހުއްޓާލަން. އެތާ މަސައްކަތް ކުރަންތިބި އެންމެން ފޮނުވާލަން. ވަކި ގައުމަކަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއްކަމަށްވީމާ އެމީހުން އެންމެން ފޮނުވާލާ، އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ވަގުތުން ވަގުތަށް ހުއްޓާލަން. ނިކަމެތި ވަނީ ކޮންބައެއްތޯ؟ ގެއްލުންވަނީ ކޮން ބަޔަކަށްތޯ؟ މި ބޮޑު ތިލަދުންމައްޗަށް. މި މަކުނުދޫ އަށް. މި ސަރަހައްދުގައި މިވާ 40 ރަށާ އެއް ސިޓީ އަނެއްކާވެސް ފަހަތަށް ސޮއްސާލީ. ހަނދާން ނެތުނީ. ނިކަމެތިވީ. ބިކަވީ. އަނެއްކާވެސް ތާރީހްގެ ތެރެއަށް މި ބޮޑު ތިލަދުންމަތި ހަމަ އިނދަޖައްސާލީ.
ކެމްޕޭން ކޯޑިނޭޓަރު އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ސާލިހަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ހޯދައިދޭން ޖެހޭ ކަަމަށެވެ. ދެވަނަ ދައުރާއެކު މުޅި ރާއްޖެއަށް ވަކި ރަށެއް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ގެނެސްދެއްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް