ކ. މާލެ
|
4 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 07:37
ރުއްތިބިރަށް
ރުއްތިބިރަށް
ގޫގްލް މެޕްސް
ޓޫރިޒަމް
ތ. ރުއްތިބިރަށުގައި ރިސޯޓު ތަރައްޤީ ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ހުޅުވާލައިފި
 
ރުއްތިބިރަށުގައި ތަރައްޤީ ކުރާނީ މަދުވެގެން 100 އެނދުގެ ރިސޯޓެއް

ތ. ރުއްތިބިރަށުގައި ރިސޯޓު ތަރައްގީ ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ބީލަމަށް ލައިފިއެވެ.

މިދިޔަ މަހު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހއ. މެދުފުއްޓާއި ށ. ނަލަންދޫގައި ރިސޯޓު ތަރައްގީ ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައެވެ. ތ. ރުއްތިބިރަށް މި ރަށްތަކުގެ ތެރެއަށް އިތުރުކޮށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ރުއްތިބިރަށުގައި ރިސޯޓް ހަދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ ބީލަން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. މި ބީލަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ބޭނުންވާ ނަމަ، މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 1:00ގެ ކުރިން [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރަންވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި 7.9 ހެކްޓަރުގެ ރުއްތިބިރަށުގައި ތަރައްގީ ކުރާނީ މަދުވެގެން 100 އެނދުގެ ރިސޯޓެކެވެ. އެ ރަށުގެ ލޭންޑު އިކުއިޒިޝަން ކޮސްޓަކީ 875،000 ޑޮލަރު (13.5 މިލިއަން ރުފިޔާ) ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

މި ރިސޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން މާލީ ގާބިލުކުރަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ދެ މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރިކަން ސާބިތު ކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މި ރަށްވެސް ކުއްޔަށް ދެނީ، އާންމު އުސޫލުން 50 އަހަރަށެވެ. އަދި އެ ރަށްތައް ހަވާލުކުރާތާ 36 މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި ރިސޯޓު ހަދައި ނިންމަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

11.74 ހެކްޓަރު ހުންނަ ހއ. މެދަފުށީގައި ތަރައްގީކުރަނީ 120 އެނދުގެ ރިސޯޓެކެވެ. މެދަފުށީގައި ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރުމަށް ލޭންޑް އިކުއިޒިޝަން ކޮސްޓް (އެލްއީސީ)ގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން 875،000 ޑޮލަރު ދައްކަންޖެހެއެވެ. އަދި މާލީ ތަނަވަސްކަމުގައި 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރިކަން ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހެއެވެ.

63.99 ހެކްޓަރުގެ ށ. ނަލަންދޫގައި ތަރައްގީކުރަނީ 200 އެނދުގެ ރިސޯޓެކެވެ. ނަލަންދޫގައި ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރުމަށް ލޭންޑް އިކުއިޒިޝަން ކޮސްޓް (އެލްއީސީ)ގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަންޖެހެއެވެ. އަދި މާލީ ތަނަވަސްކަމުގައި 10 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރިކަން ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް