ކ. މާލެ
|
2 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 13:04
ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓު މުއިއްޒުއާއި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން
ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓު މުއިއްޒުއާއި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ޔާމީން މިނިވަން ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވަނީ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލައްވަން: ރައީސް
 
ކުށްވެރިއަކަށް މާފުދީ ލުއި ދެވޭނީ ވަކި ވަރަކަށް އެ ހުކުމު ތަންފީޒު ކުރެވިފައި އޮތުމުން
 
ޔާމީންގެ ޝަރީއަތުގެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއް އަދި ނުނިމޭ
 
މާފު ދޭއިރު އެ މައްސަލައެއްގެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއް ނިމިފައި އޮންނަންޖެހޭ

ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަން ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލައްވަން ކަމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޕީއެންސީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް އަދި މާލޭގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ އޭނާ ވެރިކަމަށް ހޮވިވަޑައިގެންފިނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރައްވާނެ ކަމަކީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރެއްވުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް ގާނޫނު އޮތްގޮތުން މިހާރު އެކަން ނުކުރެއްވޭނެ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަށާއިރު" ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ކުށްވެރިއަކަށް މާފުދީ ލުއި ދެވޭނީ ވަކި ވަރަކަށް އެ ހުކުމު ތަންފީޒު ކުރެވިފައި އޮތުމުން ކަމަށެވެ. އަދި މާފު ދޭއިރު އެ މައްސަލައެއްގެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއް ނިމިފައި އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް ޔާމީންގެ މައްސަލަ އަދިވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާއިރު، އެ ކޯޓުން ހުކުމް ދަމަހައްޓައިފިނަމަވެސް ކްލެމެންސީއަކަށް ދެވޭ ވަރަށް ހުކުމް ތަންފީޒު ނުކުރެވޭ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ ސަބަބުން ވެސް މުއިއްޒު ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ވާހަކަފުޅުތަކަކީ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލައްވަން ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތަކެއްކަން ހާމަވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ އަދި ހުރިހާ މަރުހަލާއެއް ނުވެސް ނިމޭ. އަދި ހުކުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގަ ވާނެ ގޮތެއްވެސް ނޭނގޭ. ހުކުމް ދަމަހައްޓަން ނިންމައިފި ކަމަށް ވަންޏާ ކްލެމެންސީއަކަށް ދެވޭ ވަރަށް އަދި ހުކުމެއް ތަންފީޒެއް ނުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ ވެރިޔަކަށް ހުންނަ މީހަކަށް، އަދި ވެރިކަމަށް އެހެން ބޭފުޅަކު ވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް އެކަން އެގޮތަށް ކުރެއްވޭކަށް ނޯންނާނެ. އެއީ ކުރެއްވެން އޮތްކަމެއް ނޫން. އެއީ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގަ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލައްވަން ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތަކެއް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ރައީސް ވަނީ ޔާމީންގެ ޝަރީއަތުގެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއް ނުނިމޭތީ އެމަނިކުފާނަށް ވެސް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރެއްވެން ނޯންނާނެ ކަމަށް މީގެ ކުރިން ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ. ޔާމީން ޖަލުގައި އިންނަވަން ޖެހުމަކީ އެމަނިކުފާނު ވެސް ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ވަނީ، އެއީ މިހާރުވެސް ޝަރީއަތް ކުރިއަށްދާ މައްސަލައެއް ކަމަށްވާތީ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ތެރެއަށް މި ސަރުކާރުން އަތް ނުބާނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ވ. އާރަށު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ރިޝްވަތު ނަންގަވައި، އެ ފައިސާ ލޯންޑަރ ކުރައްވާފައިވާތީ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައި، 5 މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު އަދި އެމައްސަލަ ދަނީ ކުރިއަށެވެ. މި ދެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުމުގެ މައްސަލައެއް ވެސް ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ. މި ދެ މައްސަލަ ބަލައި ހައިކޯޓުން ވަނީ، ޖޫރިމަނާއާގުޅޭ ބައިގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުމަށާއި، ޖަލު އަދަބު ތަންފީޒުކުރުން ފަސް ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ނިންމާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް