ކ. މާލެ
|
30 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 14:00
ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު ނަހުލާ
ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު ނަހުލާ
ރާއްޖެއެމްވީ
ޑޮމެއިން ވިއްކުން
ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ މަންފާ ނުލިބޭގޮތަށް ޑޮމެއިން ވިއްކާތީ، ރައީސް އޮފީހުން އެކަން ހުއްޓުވައިފި
 
ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީތައް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލާފައިނުވޭ
 
ޑޮމެއިން ވިއްކުމާއި ގުޅޭކަންކަން ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ނުހިނގާ ސަބަބު ވީ އެންމެ އަވަހަށް ހިއްސާކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވޭ
 
ޑޮމެއިން ވިއްކުމާގުޅޭ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ކޮމިޓީއެއް ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަންޖެހޭ

ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ މަންފާ ނުލިބޭގޮތަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ޑޮމެއިން ވިއްކުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާތީ، ރައީސް އޮފީހުން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން ޑޮމެއިންއާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ނުހިންގުމަށް އެ އޮފީހުން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީއަށް އަންގައިފިއެވެ.

އެއްގަމު އުޅަނދުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރުގެ ބަދަލުގައި ވަކި ނަންބަރެއް ނުވަތަ ނަމެއް (ޑޮމެއިން) ބޭނުންކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޑޮމެއިން ދޫކުރުމާއި، ވިއްކުމާއި، ބަދަލުކުރުމާއި، އަގު ކަނޑައެޅުމާއި، ބޭނުން ކުރުމުގެ ހަމަތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާއިދެއް އޮވެއެވެ. އެއީ "އެއްގަމު އުޅަނދުގައި ޑޮމެއިން ބޭނުން ކުރުމުގެ ޤަވާއިދު" އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން މިނިސްޓަރަށް އެޑްރެސްކޮށް ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އަލީ ޒާހިރުގެ ނަމުގައި ފޮނުވާފައިވާ މި ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ، އެ ޤަވާއިދުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ޑޮމެއިން ވިއްކުމާގުޅޭ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ކޮމިޓީއެއް ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ޤަވާއިދުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގައި ޑޮމެއިން ވިއްކަންވާނީ ވިއްކުމުގެ ކުރިން އާންމުކޮށް އިއުލާނުކޮށް، އެންމެ މަތިން އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެހެންނަމަވެސް، މި ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީތައް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލާފައިނުވާކަމާއި، ޑޮމެއިން ވިއްކައިގެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ މަންފާ ނުލިބޭގޮތަށް ޑޮމެއިން ވިއްކުމުގެ ކަންކަން ގެންދާކަން ފާހަގަވާކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ފޮނުވި ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި މިހާތަނަށް ޚިދުމަތް ދެވިފައިވާ ޑޮމެއިންތަކުގެ ތަފްސީލާއި، ޑޮމެއިން ވިއްކުމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީން އަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލާއި، ޑޮމެއިން ވިއްކުމާއި ގުޅޭކަންކަން ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ނުހިނގާ ސަބަބު ވީ އެންމެ އަވަހަށް ހިއްސާކޮށްދިނުމަށް އެދިފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ރައީސް އޮފީހުން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން ޑޮމެއިންއާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ނުހިންގުމަށްވެސް ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
67%
0%
0%
0%
0%
33%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ހުވާކުރުމަށް އެއް ދުވަހަށް ވެފައިވަނިކޮށް މައްސަލަ އަނބުރާ ނަގައި، އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން އަމީނަށް 2 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެނީ
ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާތީ ހުކުރު ދުވަހު މެންދުރުފަހު މާލޭގައި ބޮޑެތި ވެހިކަލްތައް ދުއްވުން މަނާ
ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ޑިޖިޓަލްކޮށް ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި
ލައިފް ޖެކެޓު އެޅުމުގެ މުހިންމުކަމާގުޅޭ ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ބާއްވައިފި
އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް 35 ސަރވޭޔަރުން ތަމްރީނުކޮށްފި
ޓްރެފިކް ޖޫރިމަނާ މައާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި މިހާތަނަށް 850ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވެފައިވޭ: ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީ
ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ޚާއްސަ ހަފްތާއެއް ބާއްވަނީ
ކަނޑުގެ ތިމާވެއްޓާއި އިގްތިސާދު ރައްކާތެރިކުރުމަށް، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ: ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީ