ކ. މާލެ
|
30 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 13:42
ލޯ މެޑަލް ހޯދި ރާއްޖޭގެ ތްރީ އޮން ތްރީ ބާސްކެޓް ޓީމް: ފޮޓޯ-މުޙައްމަދު ޝާބިން/އެމްއޯސީ
ލޯ މެޑަލް ހޯދި ރާއްޖޭގެ ތްރީ އޮން ތްރީ ބާސްކެޓް ޓީމް: ފޮޓޯ-މުޙައްމަދު ޝާބިން/އެމްއޯސީ
އެމްއޯސީ
އައިއޯއައިޖީ
ޅަ ކުޅުންތެރިންނަށް ބާސްކެޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ކުރި އިތުބާރުގެ އަގު މެޑައްޔަކުން!
 
ޓީމް ކުޅުންތެރިންގެ އުމުރަކީ 14-21 އާ ދެމެދު

މަޑަގަސްކަރާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިންޑިޔަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްއަށް އައިއިރުވެސް ބާސްކެޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނަށް އެނގިފައި އޮތީ ފައިވް އޮން ފައިވް ޓީމްގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކަށް ތްރީ އޮން ތްރީ މުބާރާތުގައި ނުކުޅެވޭނެކަމެވެ. މުބާރާތުގެ ގަވާއިދުވެސް އެގޮތަށް މާކުރިން އެކުލަވާލާފައި އޮތުމުން ބާސްކެޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ތައްޔާރުވީވެސް އެވިސްނުމުގައެވެ. ޕްރެކްޓިސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީވެސް ތަމްރީނު ކޭމްޕްތަކަށް ފޮނުވީވެސް ރާއްޖޭގެ ސީނިއަރ ކުޅުންތެރިން 5 އޮން 5 އަށް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ތްރީ އޮން ތްރީއަށް އެހެން ޓީމެއް އެކުލަވާލައިގެންނެވެ.  

ނަތީޖާއަކީ ސީނިއަރ ކުޅުންތެރިން ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ވަރަށް ޒުވާން ޅަ ކުޅުންތެރިންތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ތްރީ އޮން ތްރީ ޓީމެއް އެކުލަވާލަން ޖެހުމެވެ. ރާއްޖޭގެ ޓީމްގައި ހިމެނެނީ 18 އަހަރުން މަތީގެ އެއް ކުޅުންތެރިއަކާއި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ތިން ކުޅުންތެރިންނެވެ. ޓީމްގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިންނަކީ 22 އަހަރުގެ އިފާ އާތިފްއާއި, 17 އަހަރުގެ ޒުހާ އަޝްރަފް އަލީ އާއި 16 އަހަރުގެ އީހައު ޝަމީމް އާއި 14 އަހަރުގެ ކައިލީން ޝިރުހާންއެވެ.

ލޯ މެޑަލް ހޯދި ތްރީ އޮން ތްރީ ބާސްކެޓް ދެޓީމް: ފޮޓޯ-މުހައްމަދު ޝާބިން/އެމްއޯސީ - އެމްއޯސީ

ޅަ ޓީމަކާއެކު ގޭމްސްއަށް އައި އިރު ބައެއް ޓީމްތަކުން ޚާއްޞަކޮށް މުބާރާތް އޮންނަ މަޑަގަސްކަރައިން ތައްޔާރުވެފައިވަނީ 5 އޮން 5 ޓީމްގައި ހިމެނޭ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު މޮޅު ކުޅުންތެރިންގެ ހިމެނޭ ތްރީ އޮން ތްރީ ޓީމެއް އެކުލަވާލައިގެންނެވެ. އެކަމާ ރާއްޖެއިން ދެކޮޅު ހެދިއެވެ. އެހެން ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ތާއީދުވެސް ކުރިއެވެ. އެކަމުގައި ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޓެކްނިކަލް ލެވެލްގައި މަޝްވަރާތައްވެސް ކުރިއެވެ. އެކަމަކު ނިންމުން އައީ ރާއްޖެއިން އެންމެ ބޭނުންވި ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުމަކަށް ވީ ކޮންމެ ގައުމަކަށްވެސް 5 އޮން 5 ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ތްރީ އޮން ތްރީ ޓީމްގައި ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭށެވެ. އެކަމަކު އެފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފާކަށް ރާއްޖެއިން ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން އެހެނެއް ނަހަދާނެ ދޯ ކުޑަކުޑަ ކުދިންތަކެއް ގޮވައިގެން އައިސް, އެކުދިން މާޔޫސްކޮށްލާކަށް. މިހުރިހާ ދުވަހު އެކުދިން ގޮވައިގެން ޕްރެކްޓިސްކޮށް, ކޭމްޕްތައް ފުރިހަމަކޮށްފަ. އެހެންވީމަ މި ލޯ މެޑަލް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާ ޚާއްޞަ ވަނީވެސް. އެހާ ސީނިއަރ ވަރުގަދަ, އިސްކޮޅުން ދިގު ކުޅުންތެރިންނާ ވާދަކޮށް މިކާމިޔާބީ ހޯދީމަ.
ވިޝާމް/ ބާސްކެޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ

ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ސެމީ ފައިނަލްގައި ބަލީވީވެސް އެފަދަ ކުޅުންތެރިންނާ ވާދަކޮށެވެ. ރީޔޫނިއަންގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިންނާ ވާދަކޮށް ބަލިވީ 18-6 ނެވެ. އެކަމަކު މަޔޯޓް ބަލިކޮށް ތިންވަނަ ހޯދާ, ތްރީ އޮން ތްރީގައި ވާދަކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރު މެޑަލް ހޯދިއެވެ. މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީމުން ދެފަހަރު މަޔޯޓް ބަލިކުރިއެވެ. މީގެއިތުރުން 14-7 ން ސީޝެލްސްވެސް ބަލިކުރިއެވެ.

މިހާ ޔަންގު އޭޖެއްގައި މެޑެލްއެއް ހޯދުނީމަ ވަރަށް އުފާވޭ.
ކައިލީން ޝިރުހާން/ ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިއެއް

މިކާމިޔާބީގެ އުފާ މުޅި ބާސްކެޓްބޯޅަ އާއިލާއިން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޅުކުރިއެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ސީނިއަރ އަންހެން ކުޅުންތެރިން މެޗުތައް ބަލާ ހިތްވަރުދޭން ތިއްބެވެ. ރާއްޖޭގެ ތަޖުރިބާކާރު ފިރިހެން ކުޅުންތެރިންގެ ސަޕޯޓާއި ހިތްވަރު ޅަ ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބުނެވެ. ޖުމްލަކޮށް ކުޅިވަރު އާއިލާގެ ސަޕޯރޓް ލިބުނެވެ.

ވަރަށް އުފާވޭ މިކާމިޔާބީއަށް, އަޅުގަނދުމެންނަށް ހަމަ ވަރަށް ޕްރައުޑް މޮމެންޓެއް.
އިފާ އާތިފް/ ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިއެއް

ކުޅުންތެރިންގެ އުމުރު ހަގަސް އެކުޅުންތެރިން ގޭމްސްއަށް އައީ ބޮޑު އަޒުމެއް ކަނޑައަޅައިގެންނެވެ. ފުރަތަމަ ދުވަހުވެސް އަމާޒަކަށް އަޒުމަކަށް ހެދީ މެޑެއްޔެއް ހޯދުމެވެ. އެކަން އެ ކުޅުންތެރިން ހާސިލްކޮށް ރާއްޖޭގެ ތްރީ އޮން ތްރީ ބާސްކެޓަސް ވަރަށް ބޮޑު އުއްމީދެއް ހޯދައިދީފިއެވެ.

މުބާރާތަށް އައުމުގެ ކުރިންވެސް އަމާޒެއް ކަނޑައެޅިން. އެއަމާޒަށް ވާސިލްވެއްޖެ.
ޒުހާ އަޝްރަފް އަލީ/ ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިއެއް

މިކާމިޔާބީން ދައްކުވައިދިނީ ރާއްޖޭގެ ބާސްކެޓްބޯޅައިގައި ތްރީ އޮން ތްރީގެ މުސްތަގްބަލެވެ. ދުރު މުސްތަގްބަލަކަށް ކާމިޔާބީގެ ސިލްސިލާ ދެމިގެންދާނެކަމުގެ ނިޝާންތަކާއި އުއްމީދެވެ. މި މެޑަލް އެއްގޮތަށްވުރެ ގިނަ ގޮތްގޮތުން ޚާއްޞައެވެ.

ވަރަށް އުއްމީދުކުރިން ރާއްޖެއަށް ރީތިނަމެއް ހޯދައިދޭން. އެކަން މިއަދު ހާސިލްވެއްޖެ.
އީހައު ޝަމީމް/ ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިއެއް

ރާއްޖޭގެ ޒުވާން އަންހެން ޓީމް ލޯ މެޑަލް ހޯދުން ވެގެން ދިޔައީ ޖެހިގެން އޮތް މެޗުން މޮޅުވެ ހަމަ އެމެޑަލް ހޯދަން ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ޓީމަށް މަޖުބޫރުކުރިވި ސަބަބަކަށެވެ. ފިރިހެން ޓީމްގައި ތިބީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިންނެވެ. އަންހެން ޓީމުގެ ހިތްވަރުން ހިތްވަރު ހޯދައިގެން ނިކުމެ ފިރިހެން ޓީމުންވެސް ލޯ މެޑަލް ހޯދާ މިކުޅުންރަށް އިތުރު މަސައްކަތްތައް ކުރަން ޖެހޭކަން ސާބިތުކޮސްދިނެވެ. މިއީ އަނެއްކާވެސް ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ތާރީޚީ ކާމިޔާބީއެއްގެ ފެށުމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް