ކ. މާލެ
|
30 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 07:31
ހަންގޭރީއަށް ކިޔަވަންދާ ދަރިވަރުންނާ ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ހަންގޭރީއަށް ކިޔަވަންދާ ދަރިވަރުންނާ ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
ހަންގޭރީއަށް ސްކޮލަރޝިޕްގައި ފުރާ ދަރިވަރުން
ހަންގޭރީއަށް ސްކޮލަރޝިޕްގައި ފުރާ ދަރިވަރުންނާ މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
 
25 ދަރިވަރުން ކިޔެވުމަށް ޖާގަ ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަންގޭރީގެ 8 ޔުނިވަރސިޓީ އަކުން

ސްޓައިޕެންޑިއަމް ހަންގޭރިކަމް ސްކޮލަރޝިޕް 2022 އަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކުގެ ސެންޑް-އޯފް ހަފްލާއެއް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ހަފްލާއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އާއި ކޮންސުލޭޓް ޖެނެރަލް އޮފް ހަންގޭރީ އިން ދަ މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ހަފްލާއެކެވެ.

މިހަފްލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ އިބްރާހީމް ހަސަންގެ ވާހަކަފުޅުގައި ކިޔަވަންގޮސް ތިބޭއިރު ދަރިވަރުން ސަމާލުވާންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިގޮތުން އަބަދުވެސް އިސްލާމްދީނުގެ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކުގައި ހިފެހެއްޓުމަށާއި ދިވެއްސަކަށްވީތީ ފަޚުރުވެރިވާންވާނޭ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ދިވެހީންގެ ހުރި ރީތި އާދަކާދަތަކާއި ސަގާފަތް އެހެންމީހުންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދިނުމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިއިން ކޮންމެ ދަރިވަރަކީ، ހަންގޭރީގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންބަސަޑަރުންކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކޮންސުލޭޓް ޖެނެރަލް މުހައްމަދު އަލީ ޖަނާހް ކުރައްވާ މަސައްކަތް ވަކިން ހާއްސަކޮށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

ކޮންސުލޭޓް ޖެނެރަލްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ދަރިވަރުންނަށް ދެވެން އޮތް ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް، ހާއްސަގޮތެއްގައި ވިސާގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމުގައި ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތްކުރައްވާކަމާއި އެކަން ހަމަޖެހޭނޭކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދަރިވަރުންނަށް ދެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އާއި އެކީ ވަރަށް ގާތުން ވަރަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރައްވާކަމާއި އަދިވެސް ކުރައްވާނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.   

ސްޓައިޕެންޑިއަމް ހަންގޭރިކަމް ސްކޮލަރޝިޕްއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއްރސް އެންޑް ޓްރޭޑް އޮފް ހަންގެރީ އާ ދެމެދު 8 ނޮވެމްބަރު 2021 ގައި ސޮއިކުރެވުނު މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ އެއްގެ ދަށުން 2022 ވަނަ އަހަރު ބެޗްލަރސް، މާސްޓަރސް އަދި ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރީ ލެވަލް އަށް އެކި ދާއިރާތަކުން ދިވެހި ދަރިވަރުން ކިޔެވުމުގެ ގޮތުން ހުޅުވާލެވުނު ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމެވެ. މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ހަރަދު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސްކޮލަރޝިޕް އިންތިޒާމް ކުރައްވާ ފަރާތުންނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންނެވެ.

މިއަހަރު ޖުމްލަ 25 ފުރުޞަތަށް ހުޅުވާލެވެނުއިރު 65 އެޕްލިކޭޝަންވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. މީގެތެރެއިން 25 ދަރިވަރުން ކިޔެވުމަށް ޖާގަ ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަންގޭރީގެ 8 ޔުނިވަރސިޓީ އަކުންނެވެ. މިދިޔަ އަހަރު މި ސްކޮލަރޝިޕް ލިބިފައިވަނީ 15 ދަރިވަރުންނަށެވެ. 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް