ކ. މާލެ
|
27 އޯގަސްޓް 2023 | އާދީއްތަ 16:21
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ތ. ކިނބިދުއަށް ވަޑައިގެން ރައްޔިތުންނާ ސަލާމްކުރައްވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ތ. ކިނބިދުއަށް ވަޑައިގެން ރައްޔިތުންނާ ސަލާމްކުރައްވަނީ
އެމްޑީޕީ
ކިނބިދޫގެ ތަރައްގީ
ކިނބިދޫ ބިން ހިއްކައި، ވޭމަންޑޫއާއި ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅާލައި، ކުޅިވަރު އެރީނާ ތަރައްގީކުރުމުގެ ވައުދުފުޅު
 
ރަށުގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުއްވުމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި
 
ކުޅިވަރު އެރީނާ ތަރައްގީކުރުމަށް ރައީސް ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު، ތ. ކިނބިދޫ ބިން ހިއްކައި، ވޭމަންޑޫއާ ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅާލައި ކުޅިވަރު އެރީނާ ތަރައްގީކުރުމުގެ ވައުދުފުޅު، ކިނބިދުއަށް ވެވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

"އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ" ކެމްޕޭނަށް ކިނބިދުއަށް ވަޑައިގެން ބޭއްވި ބަނދަރު ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނު ދެވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވިވަޑައިގެންފިނަމަ އިތުރު ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ކިނބިދޫ ރައްޔިތުން ބިން ހިއްކަން އެދުނު ގޮތަށްވުރެ ރަނގަޅަށް 25 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފައި ވާކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް ދާދި އަވަހަށް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ކިނބިދޫ އަދި ވޭމަންޑޫ ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅާލައްވާނެ ކަމަށާއި، އެކަމާގުޅޭ ވާހަކަތައް ދެކެވޭތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ އެއީ ސަރުކާރުން ކުރައްވާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި، އޭގެ ޕްލޭނާއި ފައިސާއާއެކީގައި އެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ރައީސް ވިދާޅުވީ ކޯޒްވޭގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރާނީ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ފުޓްބޯޅަ ދަނޑާއި ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސް، ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ނިންމަވައިދެއްވާނެ ކަމަށާއި، ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލާއި ކްލާސް ރޫމް އިތުރުކުރެއްވުމާއި، ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސިޑިބަރިއާއި ޗޭންޖިންގ ރޫމް ހައްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުޅިވަރު އެރީނާ އަޕްގްރޭޑްކޮށް ޚިދުމަތް ލިބޭނެގޮތް ހެދުމާއި، ރަށުގެ ބޮޑެތި ހުރިހާ މަގެއް ހަދާ ތާރު އަޅައި ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހައްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު 9 ވަނަ ދުވަހު ނުކުމެ ވަޑައިގެން، ތަރައްގީއާއެކު ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށް އެމަނިކުފާނަށް ވޯޓް ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެއަކާއެކު ކުރިއަށްދެވޭނީ އެމަނިކުފާނަށް ވޯޓަށް ދެއްވައިގެން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
40%
0%
0%
60%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ކައުންސިލްތަކަށް ބިރު ދައްކާތީ، އެޓޯލްސް މިނިސްޓްރީ އުވާލުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ރައީސް ސާލިޙު އެމްޑީޕީ ކެމްޕޭނަށް ބ އަތޮޅަށް
ރައީސް ޞޯލިޙް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް: ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުގައި ނުޖެހި، ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ވޯޓު ލެވޭނެ މަގެއް ފަހިކޮށްދެއްވާ
ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމާއެކީ ފެއްޓެވީ، ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލައި، ޚުދުމުހްތާރު ވެރިކަމެއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް: ރައީސް ޞާލިޙް
މިހާރު އޮތް ވެރިކަމާއެކު މިއަދުގެ ހާލަތަކީ ބިރުން ފިތްކަނޑައިގެންދާ ހާލަތެއް - އާޒިމް
ފައިސާ ޗާޕުކުރުން ހުއްޓާލީ މި ސަރުކާރަކުން ނޫން، މިދިޔަ ސަރުކާރުން: އީސަ
ކަނޑުގެ މައްސަލައިގައި ލަފާދިން ޚަބީރުންނާއި ތައްޔާރުކުރި ލިޔުން ހާމަކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދިން ދުވަހު މަޖިލިސް ކައިރިއަށް ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއެކު ގޭންގުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންވެސް އެއްވި - ޕޮލިސް