ކ. މާލެ
|
26 އޯގަސްޓް 2023 | ހޮނިހިރު 09:42
"އަހަރެމެންނާއެކު" އެކްސްޕޯގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
"އަހަރެމެންނާއެކު" އެކްސްޕޯގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަކީ ގައުމީ މައްސަލައެއް، އެމައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭނީ ގައުމީ ވިސްނުމެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން: ނައިބު ރައީސް
 
މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ވަށާޖެހޭ ނިޒާމަކުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ
 
ހަމައެކަނި ހުޅުވާލެވޭ ސެންޓަރަކުން މިމައްސަލަ ހައްލުނުކުރެވޭނެ
 
މި ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތެކެތީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ތަފާތު ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައިވޭ

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަކީ ގައުމީ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި، އެމައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭނީ ގައުމީ ވިސްނުމެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްގެން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ބޭއްވި ފުރަތަމަ އެކްސްޕޯ "އަހަރެމެންނާއެކު" ހުޅުއްވައިދެއްވައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ހާލަތަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ މިއީ ޒަމާންވީ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި، މިކަންބޮޑުވުން ނެތް އާއިލާއެއް މިގައުމުގައި މަދު ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިމައްސަލައިގެ ބޮޑު މިންވަރު އެނގޭ ކަމަށާއި، ހަމައެކަނި ހުޅުވާލެވޭ ސެންޓަރަކުން މިމައްސަލަ ހައްލުނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުގެ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތެކެތީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ތަފާތު ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރެވުނު ކަމަށާއި، މިހާރުވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. މިސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް މަސްތުވާތަކެތީގައި ޖެހިފައިވާ ޒުވާނުން މުޖުތަމައުއަށް ނެރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ސެންޓަރުތައް ގާއިމްކުރެވި، ފަރުވާ ދެވިފައިވާކަން ނައިބު ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިކަންތައްތައް ބައްލަވާ ގޮތަށް ޚާއްސަ ޓާސްކްފޯސްއެއް އުފެއްދެވި ކަމަށާއި، މި ޓާސްކްފޯސްއިން ވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ކަމަށެވެ. ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އާއްމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި، ފަރުވާ ދެވޭ ސެންޓަރުތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް އެސެންޓަރުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރަށް ތަމްރީން ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ އެޑިކްޝަންއަކީ އެކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް އުދަނގޫ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެކަން މުޖުތަމައުއިން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. މަސްތުވާތަކެތީގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ޒުވާނުން މުޖުތަމައުއަށް ނެރުމަށްޓަކައި އެމީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ދެކޭ ގޮތް ބަދަލުކޮށް، އެމީހުންނަށް ފުރުސަތު ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް ގިނަ ދުވަސް ނަގާނެ ކަމަށާއި، މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ވަށާޖެހޭ ނިޒާމަކުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ހަމައެކަނި ޕެއިންކިލާއެއްގެ ގޮތުގައި ރިއްސާ ގަތީމަ އިންޖެކްޝަނެއް ނުވަތަ ބޭސްގުޅައެއް ދިނުމުގެ އުސޫލުން ކަންތައްތައް ކުރުމެއް ނޫން. ވަށައިޖެހޭ ނިޒާމެއް އަންނާނީ މީގެތެރެއިން. ޕްރިވެންޝަންގެ މަސައްކަތްތައް. މީހުން އެވެއަރކޮށްގެން މަސައްކަތްތަކާއި އެއްކޮށް ޑިޑޮކްސިފިކޭޝަން ރިހެބިލިޓޭޝަން މަސައްކަތްތައް ދަސްކޮށް ދިނުމާއި މަސައްކަތް ކުރާހިތްވާ ބަޔަކަށް ހެދުމާއި އަމިއްލަ މަސައްކަތްތައް ފައްޓާނެ ފަދަ ބަޔަކަށް ހެދުމާއި، މުޖުތަމައުއަށް އަބުރާ ގެނެސްފައި ރީތިކޮށް އުޅެވޭނެ ގޮތަށް އަމިއްލަ ފައިމަތީގައި ވަޒީފާގައި އުޅެވޭނެ ގޮތަށް އެސިޔާސަތު އެބައޮތް. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޕްލޭން ކުރެވި ކުރެވޭނެ މަސައްކަތެއް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި. އަންނަ އަހަރު ވެސް މި މަސައްކަތް މިގޮތަށް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން. ކުއްލި ކުއްލިއަށް ކޮށްލާ ކަންތައްތަކުން އެވަގުތަކަށް ހައްލު ލިބޭނީ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް

ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ ގައުމު ކުރިއަރައި ތަރައްގީވެ ދިއުމުގައި ޒުވާނުންގެ ދައުރު ވަރަށް ފުޅާ ކަމަށެވެ. ގައުމަށް އަމާންކަމާއި، އުފާވެރިކަން ބޭނުންވާނަމަ ޒުވާނުންނަކީ ގާބިލް އުފެއްދުންތެރި ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެފަދަ ޖީލެއް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. ގައުމީ މައްސަލައެއް ހައްލުކުރެވޭނީ ގައުމީ ވިސްނުމެއްގައި އެންމެން ގުޅިގެން ކުރާ މަސައްކަތުން ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް