ކ. މާލެ
|
25 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 18:47
(ޕީސީބީ)ގެ ވެބްސައިޓާއި ޕީސީބީގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން، އަދި ގޭޓްވޭ އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
(ޕީސީބީ)ގެ ވެބްސައިޓާއި ޕީސީބީގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން، އަދި ގޭޓްވޭ އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ޕީސީބީގެ މަސައްކަތްތައް
"ޕީސީބީ އޮތީ ރާއްޖެ ހޯދާ ތަރައްޤީ އާއި ތަމައްދުންގެ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފުރިހަމަ އަޒުމުގައި"
 
ޕީސީބީގެ ސްޓްރެޓީޖިކަލް އެކްޝަން ޕްލޭން އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ނިޔާޒީ
 
ބުރާސްފަތި ދުވަހު ތައާރަފްކުރި ގޭޓްވޭއަކީ އެސްއޯއީތަކުގެ މައުލޫމާތު އެއްތަނަކުން ބަލައިލެވޭ ގޭޓްވޭ އެއް
 
ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނަކީ 2028ގެ ނިޔަލަށް ޕީސީން ހާސިލުކުރާނެ ލަނޑުދަނޑިތަކާއެކު އެކުލަވާލާފައިވާ ޕްލޭނެއް

ޕީސީބީ އޮތީ ރާއްޖެ ހޯދާ ތަރައްޤީ އާއި ތަމައްދުންގެ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފުރިހަމަ އަޒުމުގައި ކަމަށް ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ)ގެ ނައިބު ރައީސް، މުހައްމަދު ފިރާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ)ގެ ވެބްސައިޓާއި ޕީސީބީގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން، އަދި ގޭޓްވޭ އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

އިންޓަރނެޓް ދުނިޔެއަށް ތައާރަފްވެފައިވާތާ 40 އަކަށް އަހަރުވެފައިވާ އިރު އިންޓަރނެޓަށް އައި ކުރިއެރުމުގެ އުފާވެރިކަން ލިބުނީ ހަމައެކަނި އާއްމުންނަށް ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި އިދާރާތަކުން ވެސް އައީ އޭގެ ބޭނުން ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ އޭނާ ވިދާޅުވީ މިއަދުގެ ދުނިޔޭގައި މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމާއި މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގައި ވެބްސައިޓްތަކާއި ޕޯޓަލްތައް ހޭދަކުރާ ދައުރު ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށެވެ. އެކަންކަން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވެސް ހިނގާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މިހާރު ތައާރަފްކުރި ވެބްސައިޓް ވަނީ ފޭސް 1ގައި ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެއަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތައް ގެންނާނެ ކަމަށް ފިރާޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން އާ އީޖާދުތަކާއި އާ ކަންތައްތައް ގެންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެސްއޯއީ ގޭޓްވޭ އާއި ގުޅޭގޮތުން އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ މަސައްކަތް ކުރީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރުގެ އިސްނެންގެވުމާއި އެކުގައި ކަމަށެވެ. ސައްހަ ރަނގަޅު މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޕީސީބީން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ތައާރަފްކުރި ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނަކީ 2028ގެ ނިޔަލަށް ޕީސީން ހާސިލުކުރާނެ ލަނޑުދަނޑިތަކާއެކު އެކުލަވާލާފައިވާ ޕްލޭނެކެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ތައާރަފްކުރި ގޭޓްވޭއަކީ އެސްއޯއީތަކުގެ މައުލޫމާތު އެއްތަނަކުން ބަލައިލެވޭ ގޭޓްވޭއެކެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕީސީބީގެ ސްޓްރެޓީޖިކަލް އެކްޝަން ޕްލޭން އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ނިޔާޒީއެވެ. އަދި ވެބްސައިޓު ލޯންޗްކޮށްދެއްވީ ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ހުސައިން މަނިކެވެ. މީގެ އިތުރުން އެސްއޯއީތަކުގެ ގޭޓްވޭ އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓާޑް އެކައުންޓެންޓްސްގެ ނައިބު ރައީސް ހަސަން މުހައްމަދެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް