ކ. މާލެ
|
20 އޯގަސްޓް 2023 | އާދީއްތަ 07:56
މެރިކާއިން ޔޫކްރެއިން އަދި ސޫދާންގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ 'ޓެމްޕަރަރީ ޕްރޮޓެކްޓެޑް ސްޓޭޓަސް'ގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
މެރިކާއިން ޔޫކްރެއިން އަދި ސޫދާންގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ 'ޓެމްޕަރަރީ ޕްރޮޓެކްޓެޑް ސްޓޭޓަސް'ގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިން، ސޫދާން ރައްޔިތުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ "ޓީ
ޔޫކްރެއިނާއި ސޫދާންގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ 'ޓެމްޕަރަރީ ޕްރޮޓެކްޓެޑް ސްޓޭޓަސް'ގެ މުއްދަތު އެމެރިކާއިން އިތުރު ކޮށްފި
 
ޔޫކްރެއިން އަދި ސޫދާންގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޓެމްޕަރަރީ ޕްރޮޓެކްޓެޑް ސްޓޭޓަސް ވަނީ 2025 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފައި
 
ޔޫކްރެއިންގެ އިތުރު 166،700 މީހުން މިސްޓޭޓަސް އަށް ޝަރުތުހަމަވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ
 
މިގެނެވުނު ބަދަލާއެކު ސުދާންގެ އިތުރު 2،750 ރައްޔިތުނަށް މި ސްޓޭޓަސް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ވަނީ އަންދާޒާކޮށްފައި

އެމެރިކާއިން ޔޫކްރެއިން އަދި ސޫދާންގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ 'ޓެމްޕަރަރީ ޕްރޮޓެކްޓެޑް ސްޓޭޓަސް' (ޓީޕީއެސް)ގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ސަރުކާރުން މިކަން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. އެމެރިކާއިން މިދެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޓީޕީއެސްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ނިންމާފައި ވަނީ އެދެގައުމުގައިވެސް ކުރިއަށްދާ ހަނގުރާމަތަކަށް ހުއްޓުމެއް އައިސްފައި ނުވާތީކަމަށް ބުނެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ ޔޫކްރެއިން އަދި ސޫދާންގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޓެމްޕަރަރީ ޕްރޮޓެކްޓެޑް ސްޓޭޓަސް، އިތުރު 18 މަހަށް ދިގުދައްމާލަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2025 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހަށް ޔޫކްރެއިން އަދި ސޫދާންގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޓެމްޕަރަރީ ޕްރޮޓެކްޓެޑް ސްޓޭޓަސްގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވާކަމަށް އެއިދާރައިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީން ވަނީ ޔޫކްރެއިން އަދި ސޫދާންގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިހާރު އެސްޓޭޓަސް ލިބިފައިނުވާ މީހުންނަށްވެސް އެސްޓޭޓަސް އަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފައެވެ.

ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ އަލެހާންޑްރޯ މަޔޯރކަސް ވަނީ ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ކުރިއަށްގެންދާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އެގައުމުގައި ދިމާވެފައިވާ އިންސާނީ ކާރިސާއާއެކު އަނބުރާ ގައުމަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ހަނިވެފައިވާ ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތުންނަށް އެމެރިކާއިން ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ޓީޕީއެސް މެދުވެރިކޮށް ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދެމުންދާނެކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިނިންމުމާއެކު މިހާރު ޓީޕީއެސް ދޫކޮށްފައިވާ 26،000އެއްހާ ޔޫކްރެއިން ރައްޔިތުންގެ ސްޓޭޓަސް ވަނީ ދިގުދައްމާލާފައެވެ. އަދި އިތުރު 166،700 މީހުން މިސްޓޭޓަސް އަށް ޝަރުތުހަމަވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށްވެސް އެއިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

އެއިދާރާގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ މިއަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު ސޫދާންގައި ފެށި ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތަކާއެކު އެގައުމުގައި ސިޔާސީ ނުތަނަވަސްކަމާއި އަނިޔާވެރިކަން އުފެދި، އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަންނަމުންދާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މިހާރު ޓީޕީއެސް ދޫކޮށްފައިވަނީ 1،200އެއްހާ ސޫދާން ރައްޔިތުންނަށެވެ. މިގެނެވުނު ބަދަލާއެކު ސުދާންގެ އިތުރު 2،750 ރައްޔިތުނަށް މި ސްޓޭޓަސް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ވަނީ އަންދާޒާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް