ކ. މާލެ
|
20 އޯގަސްޓް 2023 | އާދީއްތަ 07:26
ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ޝިހާބު
ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ޝިހާބު
އުފާވެެރި ދިރިއުޅުން ސިޔާސަތު
"އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން، އެހެން މީހުންނަށް ބަރޯސާ ނުވެ އުޅެވޭނެ ގޮތް ހޯދާދިނުމަށް މެނިފެސްޓޯގައި އިސްކަން ދީފައިވޭ"
 
އިސް ރަށްވެހިންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު އުޅެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި
 
އިސް ރަށްވެހިންގެ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި، އެހެންމީހުންނަށް ކަންކަން ބުނެދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
މީގެ ކުރިން އިސް ރަށްވެހިން ތިބީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބާކީވެފައި ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައި

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން, އެހެން މީހުންނަށް ބަރޯސާ ނުވެ އުޅެވޭނެ ގޮތް ހޯދާދިނުމަށް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ 2023ގެ މެނިފެސްޓޯގައި އިސްކަން ދީފައިވާ ކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ޝިހާބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެޓީވީގެ އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ މެނިފެސްޓޯ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަކީ ގަދަރުވެރިކަމާއި އެކު އުޅެވޭ ބަޔަކަށް ވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. މީގެ ކުރިން އިސް ރަށްވެހިން ތިބީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބާކީވެފައި ކަމަށާއި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ލިބެން ޖެހޭ ގަދަރު ލިބެމުން ނުދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އިސް ރަށްވެހިންގެ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި، އެހެންމީހުންނަސް ކަންކަން ބުނެދީ، ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު އުޅެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝާމިލް އޯގާތެރި މުޖުތަމައު އެއް ޤާއިމްކުރުމަށް އަންހެނުން ބަރުވެރިވުން މުހިންމު ކަމަށް ވެސް ޝިހާބު ވަނީ ވިދާޅުވިއެވެ. ޒަމާނަށް އައި ބަދަލުތަކާއި ފައިހަމަކޮށްގެން އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދެވިފައި ނެތް ކަަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ކެބިނެޓްގައި ހިމެނޭ އަންހެނުންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމާއި، ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން 6 މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ލިބޭ ގޮތް ހަދާދިނުން ފަދަ އެތައް ކަމެއް ކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޯޓުތަކުގައި ތިބި އަންހެނުންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމާއި ކައުންސިލްތަކުގައި ވަކި މިންވަރަކަށް އަންހެނުން ތިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަކީ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ކުރި މުހިންމު މަސައްކަތެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

އޭނާ ވިދާޅުވީ އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ލިބޭނީ ޝާމިލް އޯގާތެރި ރައްޔިތުންތަކެއް އުފެދިގެން ކަމަށެވެ. ޝާމިލް އޯގާތެރި ރައްޔިތެއް ބިނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބިންގާ އެޅީ ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރުގައި ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި އަސާސީ ހައްގުތައް ހޯދާދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމާއި، ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުވުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މި ދައުރުގައި އަސާސީ ކަންކަން ފުރިހަަމަކޮށްދިނުމަކީ އުފާވެރި ދިރިއުޅުމަކަށް އެޅުނު ފުރަތަމަ ބިންގާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް