ކ. މާލެ
|
19 އޯގަސްޓް 2023 | ހޮނިހިރު 13:54
އިރާޤުގެ ކަރަންޓުގެ ނެޓްވޯކަށް ވެފައި ވާ ގެއްލުންތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ އެ ޤައުމުގައި ދިގުލައި ދިޔަ ވަރުގަދަ ހަނގުރާމަ
އައިސް އުފައްދާ ކާރުހާނާ
ކަރަންޓު ކަށަވަރު ނުވުމަކީ ވެސް ހޯދައި ބަލައިފި މީހަކަށް ނިޢުމަތެކެވެ!
 
މުސްޠަފާ ބުނި ގޮތުގައި، އޭނާގެ ކާރުހާނާގައި މިހާރު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 500 ބްލޮކްގެ ގަނޑުފެން އުފައްދާ، ކޮންމެ ބްލޮކެއް ވިއްކާލަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 1.25 އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް
 
މި ދުވަސްވަރަކީ އިރާޤަށްވެސް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ހޫނުގަދަ ދުވަސްވަރެއް
 
ގަދަ ހޫނުގައި ޤައުމު ހަނާވަމުން ދާ އިރު، ގަނޑު ކުރި ފެން ނުވަތަ އައިސްއަށް އޮންނަ ޑިމާންޑް ދަނީ އިތުރުވަމުން

ހާޔަތުގެ ދުވަސްތައް ފާއިތުވެގެން ދަނީ ތޮށަލި ދުޅައަށެވެ. އެއްވަތު މަތިން ދިޔައީ ވިއްޔާ އަނެއް ވަތުގެ ދަށުންނެވެ. ދިރިއުޅުމަކީވެސް ހަމަ އެކަހަލަ ކަމެކެވެ. އަޑި ގަނޑަކަށް ފަހު އުސް ގަނޑެކެވެ. އަނދިރި ކަމަކަށް ފަހު އަލިކަމެވެ. ހިތާމައަކަށް ފަހު އުފަލެވެ. މިއިން ކޮންމެ ހާލަތެއްގައިވެސް ހިތްވަރާއި ސާބިތު ކަމާއެކު ދެމިހުރެއްޖެ މީހަކަށް އޮތީ ކާމިޔާބެވެ. އެތައް ހަނގުރާމައަކާއި އެތައް ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ތަޖުރިބާކޮށް، އެކި ޒާތްޒާތުގެ ކާރިޘާތަކާ ކުރިމަތިލަމުން އަންނަ ޢިރާޤުގެ ރައްޔިތުންނަކީ އެފަދަ ބައެކެވެ. ސާބިތު ކަމުގެ ނަތީޖާއިން ފޮނި މީރުކަން ހޯދާ ބައެކެވެ.

މުޅި ދުނިޔެއިން ކުރާތީ މިއަދު އެއް އަޑަކަށް އިވޭ ޝަކުވާއަކީ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ހޫނު ގަދަވާ ކަމުގެ ޝަކުވާއެކެވެ. އެ ހޫނުގަނޑުގެ ތެރޭގައި ކަރަންޓުން ފިނިކުރި ކޮޓަރިތަކުގައި ވަޤުތުތައް ހޭދަ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައި އޮންނަނީ ނިސްބަތުން މަދު ބަޔަކަށެވެ. އެ ނަޞީބު ނެތެއް ކަމަކު، ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިފާ، ދަތި އުނދަގުލުގެ ތެރެއިން އުފަލާއި އަރާމު ހޯދުމުގައި އިރާޤު މީހުންނަކީ ލާމަސީލު މިސާލެކެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް، ކަރަންޓުގެ ކަށަވަރު ކަމެއް ނެތިގެން ޝަކުވާ ކުރާ މީހުންނަށެވެ.

މި ދުވަސްވަރަކީ އިރާޤަށްވެސް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ހޫނުގަދަ ދުވަސްވަރެކެވެ. ވެރިރަށް ބަޣުދާދުގައި އައިސް އުފައްދާ ކާރުހާނާތަކަށް ބަލައިލުމުން އެކަނިވެސް އެކަން އެނގިގެންދެއެވެ. ގަދަ ހޫނުގައި ޤައުމު ހަނާވަމުން ދާ އިރު، ގަނޑު ކުރި ފެން ނުވަތަ އައިސްއަށް އޮންނަ ޑިމާންޑް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އޯޑަރުތައް ދަނީ ފުނިޖެހެމުންނެވެ. ބައެއް ހިސާބުތަކަކީ ކަރަންޓުގެ ކަށަވަރުކަމެއް ނެތް ސަރަޙައްދުތަކެކެވެ. ސަރަޙައްދުތަކުގައިވެސް ފިނި ބުއިންތަކަށް ބޮޑު ޑިމާންޑެއް އޮންނައިރު، ވިޔަފާރިވެރިންގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ހަތިޔާރަކަށް ވެފައި އޮންނަނީ ގަނޑުފެނެވެ. ފިނި ބުއިންތައް ފިނިކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށާއި، ކާބޯތަކެތި ގިނަ ދުވަހަށް ރައްކާ ކުރުމުގައި ގަނޑުފެނުގެ ދައުރު އިންތިހާއަށް ބޮޑެވެ.

މުސްޠަފާ ނައްޖާރަކީ ގަނޑުފެން އުފައްދާ ކާރުޚާނާއެއްގެ ވެރިއެކެވެ. މުސްޠަފާ ބުނި ގޮތުގައި، އޭނާގެ ކާރުހާނާގައި މިހާރު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 500 ބްލޮކްގެ ގަނޑުފެން އުފައްދައެވެ. ކޮންމެ ބްލޮކެއް ވިއްކާލަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 1.25 އެމެރިކާ ޑޮލަރަށެވެ.

އާދަޔާ ޚިލާފަށް ހޫނު ގަދަވުމާއި، ކަރަންޓު ނަރުތައް ބާވެގެން ގޮސް، ކަރަންޓުގެ ސަޕްލައިއަށް ދަނީ ބުރޫ އަރަމުން. މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އަހަރަމެންގެ ޓްރާންސްފޯމަރު ގޮވީ. ގެއްލުންތަކެއްވެސް ލިބުނު. ހޫނު ގަދަވެ، ލޯޑު ބޮޑުވެގެން، ބައެއް ފަހަރު އަހަރަމެންގެ މެޝިންތައްވެސް ހަލާކުވޭ. ބައެއް ބައިތައް ބަދަލު ކުރަންވެސް ޖެހޭ. އެކަމަކު، މަރާމާތު ކުރުމަކީ ފިސާރި ދިގު މަރުހަލާއެއް.
މުސްޠަފާ ނައްޖާރު؛ އައިސް އުފައްދާ ކާރުހާނާއެއްގެ ވެރިޔާ

އިރާޤުގެ ކަރަންޓުގެ ނެޓްވޯކަށް ވެފައި ވާ ގެއްލުންތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ އެ ޤައުމުގައި ދިގުލައި ދިޔަ ވަރުގަދަ ހަނގުރާމައެވެ. ހައްދު ފަހަނައަޅާފައި ވާ ގުރޫޕުތަކުން ގަސްތުގައި ދިން ގެއްލުންތަކެވެ. އޭގެ އިތުރަށް، އީރާނާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާއިން ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ދަތި ކުރުމުގެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކާ ހެދި، އަވަށްޓެރި ޤައުމުތަކުން އިރާޤަށް ހަކަތަ އިމްޕޯޓް ކުރުމަކީވެސް އުފުލަން ޖެހިފައި އޮތް ބޮޑު ތަކުލީފެކެވެ.

އިރާޤަށް ކަރަންޓުގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާތާ އެތައް އަހަރެއް ވެއްޖެއެވެ.

2 ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓު ލިބިފަ، އަނެއް 2 ގަޑިއިރު ދާނީ ކަރަންޓު ނެތި. ފިނިހޫނު މިން މައްޗަށް ދާ ވަރަކަށް، ކަރަންޓު ސަޕްލައިގެ ހާލަތު ދާނީ ގޯހުން ގޯހަށް. ބައެއް ފަހަރު ކަރަންޓު ކެނޑިފަ ހުރެދާނެ 4 ގަޑިއިރު ވަންދެން. ކަރަންޓުގެ ސަޕްލައި ގެރެންޓީ ކުރަން އަހަރަމެންނަށް މަޖުބޫރު ވަނީ ޑީސަލް ޖަނަރޭޓަރުތައް ބޭނުން ކުރަން.
މުސްޠަފާ ނައްޖާރު؛ އައިސް އުފައްދާ ކާރުހާނާއެއްގެ ވެރިޔާ

ރައްޔިތުންގެ ޢަޒުމާއި ޢުއްމީދު ފަނޑެއް ނުވެއެވެ. އެ ބަޔަކަށް ވީ ގޮތަކަށް ދިރިއުޅުމައިގެން ކުރިއަށް ދެއެވެ. ވަކި މީހެއްގެ ކޮނޑުގައި ޒިންމާއާއި އިލްޒާމު އަޅުވައި، ދެއަތް އުރާލައިގެން ތިބެނީއެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ ފަދަ ހާލަތެއް ކުރިމަތިވި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ދިރިއުޅުމައިގެން ދަނީ ކުރިއަށެވެ. ފަސް އެނބުރި ބެލުމެއް ނެތިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް