ކ. މާލެ
|
19 އޯގަސްޓް 2023 | ހޮނިހިރު 07:11
ހުޅުމާލެ
ހުޅުމާލެ
އަމްނާ އިމާދު
ހޫނުގަދަވުން
ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ސިއްހީ މައްސަލަތަކަށް ސަމާލުވުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި
 
އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައި

ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން، ބޭރަށްދާ މިންވަރު މަދުކޮށް ގިނަ ވަގުތު ގޭގައި ތިބުމަށް، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން އިލްތިމާސް ކޮށްފިއެވެ.

Advertisement

އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ، ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަކުން ރައްކާތެރި ވުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ބައެއް ސިއްހީ މައްސަލަތައް:

ބޮލުގައި ރިއްސައި، ބޯ އެނބުރުން

ވަރުދެރަވުން

އަކުނިވަޔަށް ދެމުން

ލޮލަށް ގެއްލުން ލިބުން

ހަންގަނޑު އެނދުމުގެ ސަބަބުން ހަންގަނޑު ރަތްވެ ފޮޅުނެގުން، ރަތް ބިހިނެގުން

ހަށިގަނޑުން ފެންމަދުވުމުގެ ސަބަބުން ކުޑަކަމުދެވޭ މިންވަރު މަދުވުން އަދި ކުޑަކަމުދާއިރު ކުލަ ގަދަކޮށް ހުރުން

އިރުގެ ދޯދިންނާއި ހޫނުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް:

ކުޑަ ބޭނުން ކުރުން

ކުލަ މަޑު، ހަންގަނޑު ނިވާވާފަދަ ދޫ ހެދުންލުން

ބޮޑަށް ހިޔާވާކަހަލަ ފުޅާ ތޮތްޕެއް ބޭނުން ކުރުން

ގިނަވަގުތު އަވީގައި ހޭދަކުރާނަމަ SPF-15އަށްވުރެ މަތީގެ ސަންސްކްރީން ލޯޝަން ބޭނުންކުރުން

ހަށިގަނޑުން ފެން މަދުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި، ކަރު ނުހިއްކިނަމަވެސް ގިނައިން ފެން ބޭނުން ކުރުން

ޔޫވީ ރޭޑިއޭޝަން ފިލްޓަރުކޮށްދޭ ފަދަ އަވިއައިނެއް ބޭނުންކުރުން

ހަށިގަނޑުން ފެން ބޭރުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި، ގިނައިން ހަކުރު ހުންނަ ބުއިންތައް ބޭނުން ނުކުރުން

ކުރިއަށް އޮތް 3 ދުވަހު އިހްސާސް ކުރެވޭ ފިނިހޫނުމިން 38 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގައި ހުންނާނެކަމަށް މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
50%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް