ކ. މާލެ
|
18 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 15:13
ކެންދޫގައި ބިނާ ކުރާ މިސްކިތުގެ ކުރެހުމެއް
ކެންދޫގައި ބިނާ ކުރާ މިސްކިތުގެ ކުރެހުމެއް
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ކެންދޫގައި މިސްކިތް ބިނާ ކުރުން
ކެންދޫގައި މިސްކިތް ބިނާ ކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
 
500 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެއް ބިނާ ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
 
މި މަޝްރޫއަށް 15.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ
 
މި މަޝްރޫއު ހަވާލު ކުރީ ފާސްޓްލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ

ބ. ކެންދޫގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ މިސްކިތެއް ބިނާ ކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ސަރުކާރުން މި މަޝްރޫއު ހަވާލު ކުރީ ފާސްޓްލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީއެވެ.

ފާސްޓްލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއިއެކު ވެފައިވާ މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 500 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެއް ބިނާ ކުރާނެއެވެ. މި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެ ކުންފުންޏަށް ދީފައިވަނީ 365 ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ.

Advertisement

މިއީ ސަރުކާރުގެ ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓުން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ. މި މަޝްރޫއަށް 15,424,823.52 (ފަނަރަ މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ، ސައުވީސް ހާސް އަށްސަތޭކަ ތޭވީސް ރުފިޔާ ފަންސާސް ދެ ލާރި) ޚަރަދުވާނެއެވެ.

މިއީ ދެ ޖިންސުގެ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ނަމާދުކުރެވޭ ގޮތަށް ބިނާކުރެވޭ މިސްކިތެއް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
20%
20%
0%
0%
0%
60%
ކޮމެންޓް
19 އޯގަސްޓް 2023 | ހޮނިހިރު 21:29
ޢަހްމަދު
ކެންދޫ އަކީ ބިމުގެދަތިކަން ބޮޑު ރަށެކެވެ. ތަނެއް އިމާރާތް ކުރާއިރު ދެބުރިޔަށް ހެދުމުން މުސްތަގުބަލުގައި އިތުރު ތަނެއް ހަދަން ނުޖެހި. ޙަރަދާއި ބިން ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންހިފެއެވެ.