ކ. މާލެ
|
17 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 14:11
ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތެއްގައި ރާއްޖެ ވާދަކުރަނީ
ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތެއްގައި ރާއްޖެ ވާދަކުރަނީ
އިންޑިޔަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް
ހޭންޑްބޯލް: އެންމެ ބާރަށް ކުރިއަރަމުން އަންނަ ކުޅިވަރު، އައިއޯއައިޖީ އަށް ތައްޔާރު!
 
ޒުވާން ޓީމްތަކުން މެޑަލް ހޯދައިފި

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފަހުން ވުޖޫދުވެ, އެންމެ ބާރަށް ކުރިއެރި އެސޯސިއޭޝަނަކީ އަދި ކުޅިވަރަކީ ކޮބައިތޯ ކުރެވޭ ސުވާލަށް ޖަވާބުދޭން ފަސޭހައެވެ. އެއީ ހޭންޑްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން ކަމާމެދު ދެބަސްވުން މަދެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރު އެސޯސިއޭޝަނެއްގެ ސިފައިގައި ހިނގައިގަނެ، މިވީ ކުރު މުއްދަތަށް ބަލާއިރު ހޭންޑްބޯޅަ އިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދައިފައެވެ.

ހޭންޑްބޯލް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް އަހުމަދު މުޖުތަބާ (މުޖޭ) ފާހަގަކުރައްވާ ގޮތުގައި މި ވަގުތު އޮތް ލީޑަޝިޕްގެ އަމާޒަކީ ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާތަކުގެ މަތީގައި ފިޔަވަޅު ސާބިތުކޮށް ކުރިއަށް އަމާޒުހިފުމެވެ. އެގޮތުން، އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ އަމާޒު ހުރީ މި މަހު، 25ން އަންނަ މަހު ހަތަރަކަށް މަޑަގަސްކަރާގައި އޮންނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަށެވެ. އެ ގޭމްސްއަށް އަންހެން އަދި ފިިރިހެން ޤައުމީ ޓީމު ތައްޔާރުކުރުމުގައިވެސް ހޭންޑްބޯލް މޯލްޑިވްސް އިން ވަނީ ރަނގަޅު, އުއްމީދީ މަސައްކަތަކެއް ކޮށްފައެވެ. އެ ގޮތުން، ޒުވާން ގައުމީ ޓިމުތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު ކުޅުންތެރިން ސިނިއާ ޓީމާ ހަމައަށް ގެންގޮސް, ފުރިހަމަ ޓީމެއް އެކުލަވާލުމުގައި ކާމިޔާބީތަކާއެކު ނަތީޖާތަކެއް ނެރުނެވެ.

ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ އައުޓް ޑޯ ކޯޓެއް ލިބިފައި އޮތުމަކީ ރާއްޖޭގެ އެހެން ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކާ އަޅާކިޔާއިރު، ހޭންްޑްބޯޅަ އަށް އޮތް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި އަޅާފައިވާ ފުޓްސަލް ދަނޑުތަކުގައި ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތްތައް ކުރިއަށްދަން ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތާއެކު އެހިތްހަމަޖެހުން ބޮޑުވެއެވެ. މި ސަރުކާރުން ކުޅިވަރުގެ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުމަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތުގައިވެސް ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތު ކަމެއް ދޭ އެއް ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުގައި އޮތީ ހޭންްޑް ބޯޅަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުން ހޭންޑްބޯޅަ އަށް އަމާޒުކޮށް ކުރާ މަސައްކަތާއި ހޭންޑްބޯޅަ ކުޅެން ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރަން ހުށަހަޅާ މިންވަރު އިތުރުކަން ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވެސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފަ އެވެ.

މި ވަގުތަށް ބަލާއިރު، ރާއްޖޭގައި ދެ ޖިންސުގެ މެދުގައި ކުޅެވޭ ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފޯރިގަދަކޮށް ފެންނަ އެއް ކުޅިވަރަކީ ހޭންޑްބޯޅަ އެވެ. އޭގެ ހެއްކަކީ ހޭންޑްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ރާވާ ހިންގާ މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ވާދަކުރާ ނިސްބަތެވެ. ޓީމްތައް އިތުރުވުމެވެ. އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ ޓީމްތަކުންވެސް އަންނަނީ މާލޭގައި އޮންނަ މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކުރަމުންނެވެ. އަދި ރަނގަޅު ވާދައެއްވެސް ކުރެއެވެ. އިންޓަ ސްކޫލް ލެވަލްއަށް ބަލާއިރުވެސް ރަށްރަށުގެ ޓީމުތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ އައުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ގައުމީ ޓީމުތަކަށް ހުނަރު އިތުރުވުމެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ޓީމް ހޭންޑްބޯޅަ މެޗެއްގައި ވާދަކުރަނީ

އޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު ހެތްކަކީ، މި އަހަރު ކުރިއަށްދިޔަ އައިއެޗްއެފް ޓްރޮފީ މުބާރާތުގަައި ރާއްޖޭގެ 17 އަހަރާއި 19 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ޓީމުން ލޯ މެޑަލް ހޯދުމެވެ. ނިސްބަތުން ބަލާއިރު، ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތުން ހޭންޑްބޯޅަ އިން ވަނީ މެޑައްޔަކާ ހަމައަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު، އެ ހިސާބުން މަޑުޖެހުނީ ނޫން ކަމަށް ހޭންޑްބޯލް މޯލްޑިވްސް އިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ދެން މަސައްކަތް ފަށަނީ، އަހަރުތަކަކަށް ދެމިގެންދާ ގޮތަށް އޮތް ޕްލޭނެއްގެ ތެރެއިން ވަރުގަދަ ގައުމީ ޓީމެއް ބިނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކަން އެސޯސިއޭޝަނުން ފާހަގަކުރެއެވެ. އެ ގޮތުން، އުމުރުފުރާ ގައުމީ ޓީމުތަކުގެ ޕްރެކްޓިސްތަކެއް ގަވާއިދުން ރާވައި، އޭގެ ތެރެއިން ގައުމީ ޓީމެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ހޭންްޑްބޯޅަ އިން ވަނީ ފަށާފައެވެ.

މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ބަލާއިރު، ހޭންޑްބޯޅައިގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އަމާޒު ހުއްޓިފައި ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް އައިއޯއައިޖީ އަށެވެ. ގޭމްސްއެއްގައި އެންމެ ފަހުން ހޭންޑްބޯޅަ ޓީމުން ވާދަކޮށްފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ނޭޕާލްގެ ޕޮކާރާގައި ކުރިއަށްދިޔަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގަ އެވެ. އޭގެ ތިން އަހަރު ފަހުން، މި ފަހަރުގެ އައިއޯއައިޖީ އަށް ނުކުންނައިރު، ހޭންޑްބޯލް ޓީމު މިހާރު އޮތީ ކުރިއަށް ވުރެން މާ ބޮޑަށް ވެސް ތައްޔާރަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް