ކ. މާލެ
|
16 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 07:06
މެންބަރު ޔާސިޔާއި މޭޔަރު އާތިފް އަދި ކައުންސިލް މެންބަރުން އަލުން އެމްޑީޕީއާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމަށްފަހު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން
މެންބަރު ޔާސިޔާއި މޭޔަރު އާތިފް އަދި ކައުންސިލް މެންބަރުން އަލުން އެމްޑީޕީއާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމަށްފަހު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން
އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީ
މެންބަރު ޔާސިރާއި މޭޔަރު އާތިފް އަލުން އެމްޑީޕީއަށް
ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު އަލީ އަހުމަދު އަދި 3 ކައުންސިލަރުން އަލުން އެމްޑީޕީއާއި ގުޅިފައިވޭ

އެމްޑީޕީ ދޫކޮށް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް ވަޑައިގެންނެވި ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު އަބްދުލްލަތީފާއި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މޭޔަރު މުހައްމަދު އާތިފް އަލުން އެމްޑީޕީއާއި ގުޅިވަޑައިގެންފިއެވެ.

މެންބަރު ޔާސިރު އެމްޑީޕީން ވަކިވެވަޑައިގަތީ، އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި އުފެދުނު ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދުގެ ފަހަތްޕުޅަށް އަރައިވަޑައިގަތުމަށްޓަކައެވެ. އެމްޑީޕީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވާ އެމްޑީޕީގެ ތެރެއިން އުފެދުނު ފިކުރެއްގެ ދިރުމާއި ގުޅި، ފަހުން އެމްޑީޕީން ވަކިވީ މެއިމަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މޭޔަރު އާތިފާއި މެންބަރުން އެމްޑީޕީން ވަކިވެ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ ވެސް މެއި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެމްޑީޕީން ބުނީ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރާއި، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ މޭޔަރު އާތިފާއި، ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު އަލީ އަހުމަދު އަދި 3 ކައުންސިލަރުން އަލުން އެމްޑީޕީއާއި ގުޅިފަައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ކުރީގެ ރައީސް އަކްރަމް މުހައްމަދު ވެސް އަލުން އެމްޑީޕީއާއި ގުޅިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މެންބަރާއި މޭޔަރު އަދި އެހެން ކައުންސިލަރުންނާއި އަކްރަމްގެ ފޯމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ އެމްޑީޕީގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުއެވެ. ޕާޓީއާ އަލުން ގުޅިވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސާއެކު އެ ބޭފުޅުން ވަނީ މަޝްވަރާތަކެއް ވެސް ކުރައްވާފައެވެ.

ކޮމެންޓް