ކ. މާލެ
|
15 އޯގަސްޓް 2023 | އަންގާރަ 20:12
މާވަށުގައި އައިސް ޕްލާންޓް އެޅުމަށް ފެނަކާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
މާވަށުގައި އައިސް ޕްލާންޓް އެޅުމަށް ފެނަކާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާވަށުގައި އައިސްޕްލާންޓް އެޅުން
މާވަށުގައި 25 ޓަނުގެ އައިސް ޕްލާންޓެއް އެޅުމަށް ފެނަކައާ ހަވާލުކޮށްފި
 
މިމަސައްކަތް ފެނަކައާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް
 
25 ޓަނުގެ އައިސް ޕްލާންޓަކާއި 50 ޓަނުގެ ކޯލްޑު ސްޓޯރޭޖު ގާއިމުކުރާނެ

ލ. މާވަށުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި 25 ޓަނުގެ އައިސް ޕްލާންޓެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ފެނަކައާ ހަވާލުކުރީ 25 ޓަނުގެ އައިސް ޕްލާންޓެއް ހެދުމުގެ އިތުރުން 50 ޓަނުގެ ކޯލްޑު ސްޓޯރޭޖު ގާއިމުކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

Advertisement

މި އެއްބަސްވުމުގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަނެވެ. އަދި ފެނަކައިގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ސައީދު މުހައްމަދެވެ. މިމަސައްކަތް ފެނަކައާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށެވެ.

ލ. މާބައިދޫގައިވެސް 25 ޓަނުގެ އައިސްޕްލާންޓަކާއި 50 ޓަނުގެ ކޯލްޑު ސްޓޯރޭޖް ގާއިމްކުރުމަށް ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ފެނަކައާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އައްޑޫސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކަށް ފެނުގެ ޚިދުމަތް ކެނޑިފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، އެ ޚިދުމަތް އަލުން ފޯރުކޮށްދީފި
ފެނަކައިން ވަކިކުރި މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ އިއާދަކޮށް މުވައްޒަފުން ވަކިކުރާ މައްސަލަ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީން ބަލައިދިނުމަށް ހުށަހަޅައިފި
ދިވެހީންގެރާއްޖެ އަދުރޭގެ ރާއްޖެއަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ - މެންބަރު ޝަހީމް
މި ސަރުކާރުން އެ އުޅެނީ އާއިލާތަކުގެ އާމްދަނީ ލިބޭ ދޮރު ބަންދުކުރަން - އަލީ ރިޒާ
ރައީސް މުއިއްޒުގެ އެންގެވުމަށް ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް
ފެނަކައިގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
ފިންގަރ ޖެހުމަށްފަހު ނުކުމެގެންދާގޮތަށް އެނބުރި އަންނަނީ ޑިއުޓީ ނިމޭގަޑިއަށް، ނަމަވެސް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން 46،000 ރުފިޔާގެ ބަދަލެއް
ގިނަ ރަށްތަކެއްގައި އީއައިއޭ ނުހަދާ އިންޖީނުގެ އެޅުމުން ފެނަކަ 4 މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި