ކ. މާލެ
|
15 އޯގަސްޓް 2023 | އަންގާރަ 16:37
އުމްރާ ވެރިން
އުމްރާ ވެރިން
ސައުދީގެޒެޓް
ހުއްދަ ނެތި އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދާ މައްސަލަ
ހުއްދަ ނެތި އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދާ މައްސަލަތަކެއް
 
މިހާތަނަށް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދީފައިވަނީ 41 ކުންފުންޏަކަށް
 
އުސޫލާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލައި އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ

ހުއްދަ ނެތި ވިޔަފާރި އުސޫލުން ރާއްޖެއިން މީހުން އުމްރާއަށް ގެންދާ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަންގާރަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ރާއްޖެއިން އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަނެތި ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ވިޔަފާރި އުސޫލުން މީހުން އުމްރާއަށް ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއިން އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމާ ބެހޭ އުސޫލުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަނެތި ވިޔަފާރި އުސޫލުން އެއްވެސް ކުންފުންޏަކުން އެއްވެސް ބަޔަކު އުމްރާއަށް ގެންދިއުން މަނާވާނެއެވެ.

މި އުސޫލުގެ ދަށުން އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ހުއްދަދެނީ ޖެހިޖެހިގެން ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. އެހެންވެ، އެ ހުއްދަ ނެތި ނުވަތަ އެ ހުއްދައިގެ މުއްދަތުގެ ތެެރެއަށް ނުވަންނަ ކުންފުނިތަކުން އުމްރާ ދަތުރުތަކަށް މީހުން އަތުން އެޑްވާންސަށް ފައިސާ ނެގުން މަނާވާނެއެވެ. އުސޫލާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލައި އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ބުނެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިންޒާރު ދީފައެވެ.

Advertisement

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހުއްދަ ނެތި ވިޔަފާރި އުސޫލުން އުމްރާއަށް މީހުން ނުގެންދިއުމަށް ކުންފުނިތަކަށް އިލްތިމާސްކޮށް، އެފަދަ ކުންފުނިތަކަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމަށް އުމްރާއަށް ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އަދި އުސޫލާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަމަލުކޮށްގެން ދިމާވާ ކަމެއްގެ ޒިންމާ އެ ފަރާތަކުން އުފުލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެ މިނިސްޓްރީން އުމްރާގެ އަޅުކަމުގައި ވިޔަފާރި އުސޫލުން މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެލިސްޓުވެބްސައިޓުގައި އާއްމުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން، މިހާތަނަށް އެ މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދީފައިވަނީ 41 ކުންފުންޏަކަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރާ ހަމައަށް ހުއްދަ ހަމަވާ ކުންފުނިތަކާއި ޖޫން 25 އާ ހަމައަށް ހުއްދަ ހަމަވާ ކުންފުނިތައް ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް