ކ. މާލެ
|
15 އޯގަސްޓް 2023 | އަންގާރަ 13:13
އޭ އައި ރޮބޮޓްތަކުގެ ބޭނުން ކުރަނީ
އޭ އައި ރޮބޮޓްތަކުގެ ބޭނުން ކުރަނީ
ސައުދީގެޒެޓް
ހައްޖު އަދި އުމްރާ
ހައްޖު އަދި އުމްރާވެރިންނަށް އެހީވުމަށް މަސްޖިދުއް ހަރަމް އަދި މަސްޖިދުއް ނަބަވީގައި އޭއައި ރޮބޮޓްތަކެއް ބަހައްޓައިފި
 
ރޮބޮޓްގެ ކުރިމަތީގައި އަދި ތިރީގައި އެކުލެވިގެންވާ ހައިރިޒޮލިއުޝަން ކެމެރާގެ އެހީގައި ވަށައިގެންވާ ތަންތަން ދެނެގަނެ އަދި ރައްކާތެރިކަމާއެކު އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ބަދަލުވޭ

ހައްޖު އަދި އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމުގައި ރުކުންތައް ވަކިވަކިން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އެހީވުމަށް މަސްޖިދުލް ހަރަމް އަދި މަސްޖިދުއް ނަބަވީގައި "އޭއައި" ރޮބޮޓްތަކެއް ބަހައްޓައިފިއެވެ. މާތްވެގެންވާ އެންމެބޮޑު ދެމިސްކިތް ކޮޅުގެ އެކިތަންތަނުގައި ބަހައްޓާފައިވާ މި ރޮބޮޓްތަކުގެ އެހީގައި ހައްޖުވެރިންނާ އަދި އުމްރާވެރިންނަށް އަޅުކަމުގެ ކަންކަން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އެހީތެރިވާނެ ކަމަށް ޕްރެޒިޑެންސީ އޮފްދަ ގްރޭންޑް މޮސްކް އާހަވާލާދީ ގަލްފް ނިއުސްގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

Advertisement

އާޓިފިޝަލް އިންޓެލްޖަންސް ނުވަތަ އޭއައި ރޮބޮޓްތަކަކީ މިއަދު ޕްރޮފެޝަނަލް އަދި ޒާތީ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ވެސް އިންސާނުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ޓޫލް ނުވަތަ އާލާތަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ. މިގޮތުން ދެމިސްކިތްކޮޅުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ އެޑްވާންސްޑް ރޮބޮޓްތަކަކީ ވެސް ހައްޖު އަދި އުމްރާގެ ވަކިވަކި ރުކުންތަކާ ބެހޭ ތަފްސީލީ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ، އަދި އެނޫންވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ރޮބޮޓްތަކެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ފަތުވާ އާބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށްވެސް ރޮބޮޓްތައްވަނީ ޕްރޮގްރާމް ކޮށްފައެވެ.

ތަފާތު ބަހުރުވައިން މުއާމަލާތު ކުރެވޭ

އަލަށް ބެހެއްޓުނު އެޑްވާންސްޑް ރޮބޮޓްތަކާ ތަފާތު 11 ލެންގުއޭޖް ނުވަތަ ބަހުރުވައިން މުއާމަލާތު ކުރެވެއެވެ. މި ބަސްތަކުގެ ތެރޭގައި އަރިބި، އިނގިރޭސި، ފްރެންޗް، ރަޝިއަން، އަދި ޗައިނީޒް ހިމެނެއެވެ. މިހެންވުމުން މުސްލިމް އާބާދީ ބޮޑަށް އޮންނަ ގައުމުތަކުގެ ގިނަބަޔަކަށް މިކަމުގެ ފަސޭހަކަން ލިބިގެންދާނެއެވެ.

21 އިންޗި ޓަޗްސްކްރީނަކާއި ހަތަރު ފުރޮޅުގެ މައްޗަށް ތެދުވެ ހުންނަ މައި "ބޮޑީ" އަކާ އެކު ފަރުމާކޮށްފައިވާ ރޮބޮޓްތައް މިސްކިތް ކޮޅުތެރޭ އެކިތަންތަނަށް ދެއެވެ. އަދި ހުއްޓި ހުރުމުގައިވެސް ޚާއްސަ "ޕާކިންގ" ސިފަތަކެއްވެސް ވާކަމަށް ވެއެވެ. ރޮބޮޓްގެ ކުރިމަތީގައި އަދި ތިރީގައި އެކުލެވިގެންވާ ހައިރިޒޮލިއުޝަން ކެމެރާގެ އެހީގައި ވަށައިގެންވާ ތަންތަން ދެނެގަނެ އަދި ރައްކާތެރިކަމާއެކު އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ބަދަލުވެއެވެ.

އޯޑިއޯ ކަނެކްޓިވިޓީ

ރޮބޮޓްތަކާ މުއާމަލާތު ކުރުމުގައި ވީހާވެސް ފަސޭހަކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި އޯޑިއޯ ނުވަތަ އަޑު ބޭނުން ކޮށްގެންވެސް ރޮބޮޓްތަކާ މުއާމަލާތު ކުރެވޭނެއެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ރޮބޮޓްތަކުގައި ސާފުކޮން އަޑުގެނެސްދޭ ސައުންޑް ސްޕީކަރާ އަދި ހައިކޮލިޓީ މައިކްރޯފޯން ހަރުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ހައިސްޕީޑް ވައިފައި ނެޓްވަރކެއްގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްކުރާ ރޮބޮޓްތައް މެދުވެރިކޮށް ޑާޓާވެސް އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ފޮނުވެއެވެ.   

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް