ކ. މާލެ
|
13 އޯގަސްޓް 2023 | އާދީއްތަ 22:43
އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން
އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން
އެމްޑީޕީ
"އާ ޒުވާނުންގެ ޖީލު"
ރައީސް ޞާލިހުގެ "އާ ޒުވާނުންގެ ޖީލު" ސިޔާސަތު ތައާރަފްކޮށްފި
 
ޒުވާނުންނަށް ހެލްތް އެންޑް ވެލްބީންގް ސިޔާސަތުތައް ވެސް ވަނި ހިމަނާފައި
 
ޒުވާނުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އުސޫލުތަކެއް ވަނީ ހިމަނާފައި
 
އެއްވެސް ޒުވާނަކު ބާކީ ނުކުރުން ސިޔާސަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ

ރައީސް ޞާލިހުގެ "އާ ޒުވާނުންގެ ޖީލު" ސިޔާސަތު ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

އެ ސިޔާސަތުގައި 8 ކަމެއް ހިމެނެއެވެ. އެ ސިޔާސަތު ތައާރަފްކޮށްދިނީ ނ.ވެލިދޫގައި ބޭއްވި އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ ޖަލްސާގައި ޒުވާނުންގެ ގްރޫޕަކުންނެވެ.

1.އެމްޕަވަރޑް ޒުވާނުން:

"އެމްޕަވަރޑް ޒުވާނުން" ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ރާވާފައިވާ ކަންކަމަކީ ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު ވުޒާރާއަކީ ދެ ވުޒާރާއަކަށް ހެދުމާއި، ޔޫތު-ކޯ އެއް ގާއިމުކޮށް ޔޫތު ލީޑަރުން އުފައްދުމާއި، މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ހާއްސަ ކޯ-ވޯކިންގް ސްޕޭސް ގާއިމުކުރާއިރު، ޒުވާނުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތްކުރާ މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކަށް ފުރުސަތުދިނުމެވެ.

2. ޒުވާނުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަން

މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ބޮޑެތި އެޑްވާންސްތަކާ ބޮޑެތި ކުލި ދެއްކުމުގެ ބުރަ ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އެފޯޑަބަލް ކޯ-ލިވިންގް ސްޕޭސް އަދި ސްޓޫޑިއޯ ސްޕޭސަސް ހަދާ، ފަސޭހައިން ކުއްޔަށް ހިފޭނެ/ އަމިއްލަކުރެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ފަސްޓް ޓައިމް ހޯމް އޯނަރސްއަށް ހާއްސަކޮށްގެން ރެޒިޑެންޝަލް ބޭނުމަށް ނެގޭ ލޯނުގެ އިންޓަރަސްޓް 6 ޕަސަންޓަށްވުރެ ގިނަ ނުވާނެހެން، 10 ޕަސަންޓް އިކުއިޓީގައިދޭން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ހަމައެހެންމެ ސޯޝިއޮ-އިކޮނޮމިކަލީ ވަލްނަރަބަލް ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކައުންސިލް ހައުސިންގ ތައާރަފުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

3. ޒުވާނުންނަށް ހެލްތް އެންޑް ވެލްބީންގް

މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ރާވާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ޕްރައިމެރީ ހެލްތުކެއަރ މޮޑެލްއިން ޕްރިވެންޝަންއަށް ހާއްސަ މަސައްކަތްކުރުމާއި، މެންޓަލް ހެލްތްއަށް ހާއްސަކޮށްގެން، އެޑޮލެސެންޓް ކްލިނިކްތަކާއި ޓެލެމެޑިސިން ކްލިނިކްތައް ގާއިމުކުރުމާއި، ފިޓްނަސް ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓްކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ދެ ޖިންސަށް ހަމަހަމަ ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތަކާއެކު ހެލިފެލިވެ އުޅުމަށް ބާރުއެޅޭނެހެން ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތައް ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ގާއިމުކުރުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ޒުވާނުންނާއި ފުރާވަރު ކުދިންގެ މެދުގައި މަގްބޫލުކަން ހޯދަމުން އަންނަ އެމަރޖިންގް އީ-ސްޕޯރޓްސް، މާޝަލް އާޓްސް، ކައިޓް ސަރފިންގް، ރޭސިންގް، އަރބަން ސްކޭޓިންގް، ޕާކޯރ ފަދަ ކުޅިވަރުތަކަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތް ގާއިމުކުރުން ފަދަ ކަންކަން ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

4. ޒުވާނުންނާއި ޓެކްނޮލޮޖީ

Advertisement

މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް ހޯދުމަށް ހާއްސަ ލެންޑިންގް ސްކީމެއް ޒުވާނުންނަށް ތައާރަފްކުރުމާއި، ޔޫތު ޓެކް ހަބްސް ގާއިމުކޮށް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތެރެއިން ކޯޑިންގް، ތްރީ-ޑީ މޮޑެލިންގް، ޕްރޮގްރާމިންގ އަދި އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ފަދަ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއިން ޒުވާނުން ކުރިއަށްދާނެ މަގުފަހިކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އައިސީޓީ ދާއިރާގެ ހުނަރުވެރިންނާއި އެހެނިހެން އުފެއްދުންތެރިން ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން އެފަރާތްތަކުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ބޭރުގެ ބާޒާރަށް ނެރެ، މާކެޓްކޮށް، ކުރިއެރުވޭނެ މާހައުލެއް ގާއިމުކުރުމާއި، ރާއްޖޭގެ އިންސްޓަންޓް ޕޭމެންޓް ގޭޓްވޭ އާއި ބޭރުގެ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްތަކާއެކު ޑިޖިޓަލް ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ މަގުފަހިކުރުމަށް އަދި ޑިޖިޓަލް ދާއިރާއަކީ އިގްތިސާދީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ތަނބަކަށް ހެދުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

5. ސްކިލްޑް ޒުވާނުން

މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ބޭނުންވާ ހިއުމަން ރިސޯސް ޕްލޭން ހަދާ، އެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޕްލޭންއާ އެއްގޮތަށް ޒުވާނުން ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމާއި، އިސްލާމިކް ސެންޓަރ އޮފް އެކްސެލެންސް މެދުވެރިކޮށް ޒުވާން ސްކޮލަރސް އުފައްދާ، ދީނީ އިލްމީ ދިރާސާތައް ކުރުމަށް އިންސެންޓިވައިޒް ކޮށްދިނުމާއި، ސަރަހައްދީ ދަނާލު ގާއިމުކޮށް އެ ސަރަހައްދުތަކަށް ކިޔެވުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ދަނާލުގައި ހުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި އިތުރު ބައެއް ކަންކަން ވެސް މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކުރުމަށް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

6. ޒުވާން އެންޓަރޕްރިނިއަރ

މި ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ޒުވާނުންގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަގުފަހިކުރާނެ ޔޫތު އިނޮވޭޝަން ލެބް އަދި ޔޫތު އެންޓަރޕްރިނިއަޝިޕް އިންކިއުބޭޓަރސް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ގާއިމުކުރާނެއެވެ. އަދި ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަ ސްޓަރޓަޕް ލޯނު، އިކިއުޓީ ފައިނޭންސިންގް އަދި މައިކްރޮފައިނޭންސިންގް ލޯނު ތައާރަފްކުރުމާއި ޖޮބް ސެންޓަރު ފުޅާކޮށް، ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަކޮށް ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ސެޝަންތަކާއި، ޖޮބް ފެއަރތައް ބާއްވައި ޒުވާނުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި އިތުރު ކަންކަން ކުރުމަށް ވެސް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

7. ޒުވާނުންގެ ބޭނުންތެރި ހުސްވަގުތު

މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި މަލްޓިޕާޕަސްކޮށް ބޭނުންކުރެވޭ އޮޑިޓޯރިއަމްތައް ގާއިމުކުރާނެއެވެ. އަދި އެންޓަރޓައިންމަންޓަށް ހާއްސަ ކޮމްޕްލެކްސްތައް އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ގާއިމުކުރާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހަގީގީ ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ސެންޓަރެއްގެގޮތުގައި އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން އިޖްތިމާއީ އެކި ކަންކަމަށް ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ އާދަ އަށަގެންނެވުމަށާއި، ސަޕޯޓް ގްރޫޕް ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމާއި، އައު ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުމަށާއި، އިޖްތިމާއީ އެކި އެކި ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމަށާއި، ތިންކް ޓޭންކްތައް ގާއިމުކޮށް އިޖްތިމާއީ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް ހައްލު މަޝްވަރާކޮށް، ހުސްވަގުތު ރަނގަޅުގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ފަހިވާގޮތަށް، ޒުވާނުންނާއި މުސްކުޅިންނާއި ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ރައްކާތެރި ބަދަހި މާހައުލެއްގައި އިޖްތިމާއީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުތައް ހިންގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

8. އެއްވެސް ޒުވާނަކު ބާކީ ނުކުރުން

މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ ކުށަކަށް ހުށަހެޅޭ ފަރާތެއްވެސް، އެ ފަރާތެއް އެކުށަކަށް ޒިންމާ ނެގުމަށްފަހު އިންޑިވިޖުއަލައިޒްޑް ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލޭނެއްގެދަށުން ފަރުވާދީ އިންޑިވިޖިއުލައިޒްޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރާއިރު އެމީހަކާއި އާއިލާއަށް ބޭނުންވާނެ ސައިކޯސޯޝަލް ސަޕޯޓާއި، އެމީހަކަށް ބޭނުންވާނެ ޕިއަރ-ސަޕޯޓް އަދި ރިކަވަރީ-ސަޕޯޓް ނެޓްވޯކް ޤާއިމުކޮށް، އެމީހަކު ވަށައިގެންވާ ވެއްޓަކީވެސް އެމީހަކު ބަލައިގަންނަން ތައްޔާރަށް ހުރި ވެއްޓަކަށްހެދުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް