ކ. މާލެ
|
13 އޯގަސްޓް 2023 | އާދީއްތަ 18:28
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސް ނ އަތޮޅަށް
ދެން އަންނަ ދައުރެއްގައި އިންވެސްޓަރުންނަށް ފަސޭހައިން ލޯނު ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދޭނަން - ރައީސް
 
2013ން 2018އަށް ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރެއްވި ފަރާތްތަކުން އަމަލުކުރެއްވި ގޮތް ހަނދާން ނައްތާލައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި
 
ފޮއްދޫގައި ރަނގަޅު މިސްކިތެއް އަދި ފުލުހުންގެ މަރުކަޒެއް ގާއިމްކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންނެެވި
 
ފޮއްދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން، ޔޫތު ސެންޓަރާއި އައުޓްޑޯ ޖިމެއް އެޅުއްވުމަށް ރައީސް ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި

ކުރިއަށް އޮތް ދައުރަކީ އިންވެސްޓަރުންނަށް ފަސޭހައިން ލޯނު ލިބޭނެ ދައުރަކަށް ހައްދަވާނެކަަމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ނ. ފޮއްދޫގައި ބޭއްވި ބަނދަރު ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

ނ. ފޮއްދުއަކީ ކުޑަ ރަށަކަށްވުމުން ބާކީކޮށްފައިވާ ރަށެއް ކަމަށާއި، އެކަން ބަދަލުކުރީ މި ސަރުކާރުން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކުޑަ ރަށްރަށަށް އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ނުލިބުމަކީ ރާއްޖޭގެ މާޒީކަމަށާއި، ބޮޑެތި އާބާދީތަކަށް ބޭނުންވާ ބަދަލުތައް ވެސް މި ސަރުކާރުން ދަނީ ގެންނަމުން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ފޮއްދުއަކީ ވަރަށް ރީތި ރަށެއް ކަމަށާއި އެ ރަށަކީ ރަށު ޓުއަރިޒަމަށް ފައްކާވެފައި އޮތް ރަށެއް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަން ނުވެ އޮތީ އެ ރަށަށް ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވިފައި ނެތުމުން ކަމަށްވެސް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ރައީސް ވަނީ، މި ސަރުކާރުން އެކަންކަން ބަދަލުކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އިންވެސްޓަރުން ތައްޔާރުވުމަށް އެމަނިކުފާނު އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

ރައީސް ވަނީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާ ގުޅޭގޮތުންވެސް ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައެވެ. އެގޮތުން 2013ން 2018އަށް ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރެއްވި ފަރާތްތަކުން އަމަލުކުރެއްވި ގޮތް ހަނދާން ނައްތާލައިގެން ނުވާނެކަަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މިއަދުވެސް އެ މީހުން ތިބީ ވެރިކަން ބޭނުންފުޅުވެގެން ނިކުމެވަޑައިގެން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ބޭފުޅުންނަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ލިބިވަޑައިގަތުމުން ކުރިން ވެސް ވެރިކަން ކުރެއްވީ ގަދަ ބާރުން، ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއަދުވެސް އެ ބޭފުޅުން ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތަކުން ކުދި ރަށްތައް ބާކީވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކުދި ރަށްތައް ބިކަވާން އެދިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ރަށަށްޓަކައި ރައީސް ވަނީ ގިނަ ވައުދުފުޅުތަކެއް ވެވަޑައިގެންފައެވެ. އެގޮތުން ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން، ޔޫތު ސެންޓަރާއި، އައުޓްޑޯ ޖިމަކާއި، ރަނގަޅު މިސްކިތަކާއި ފުލުހުންގެ މަރުކަޒެއް ގާއިމްކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންނެެވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް