ކ. މާލެ
|
13 އޯގަސްޓް 2023 | އާދީއްތަ 15:48
ރައީސް ޔާމީނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރި މައްސަލައިގެ ހުކުމް
ރައީސް ޔާމީނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރި މައްސަލައިގެ ހުކުމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ވ. އާރަށު މައްސަލަ
ވ. އާރަށު ޚިޔާނާތް- ހައިކޯޓުން ނިންމީ ޔާމީނުގެ ޖޫރިމަނާގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުމަށް، ޖަލު އަދަބު ފަސް ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް
 
އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވަނީ ނިމިދިޔަ 2022 ވަނަ އަހަރު
 
އެ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހަށް ވަނީ ހަމަވެފައި
 
އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބަންޑާރަނައިބުގެ އޮފީހުން ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން

ވ. އާރަށު މައްސަލާގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމުގެ ޖޫރިމަނާއާގުޅޭ ބައިގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުމަށް ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ.

އެކަން ހާމަކުރައްވައި ޔާމީނުގެ ވަކީލް އާދަމް ޝަމީމް ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވީ، ހައިކޯޓުން ޔާމީންގެ ހުކުމުގެ ޖޫރިމަނާއާގުޅޭ ބައިގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުމަށާއި، ޖަލު އަދަބު ތަންފީޒުކުރުން ފަސް ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް އަމުރުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ވ. އާރަށު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ރިޝްވަތު ނެންގެވުމާއި އެ ފައިސާ ލޯންޑަރ ކުރެއްވުން ސާބިތުވެ، ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވަނީ ނިމިދިޔަ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ރައީސް ޔާމީން 5 މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާވެސް ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ލަސްދިނުމަށް އެދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލާގައި، މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހައިކޯޓުގައި ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ވާހަކަދައްކަވާފައި ވެއެވެ. ޔާމީނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ހުށަހެޅުއްވީ ކޯޓުތަކާބެހޭ ގާނޫނާއި، ގއ. ވޮޑަމުއްލާ މައްސަލާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ ހަވާލާދެއްވުމަށްފަހު މި މައްސަލައިގެ ޖަލު ހުކުމާއި ޖޫރިމަނާ ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކޮށްދިނުމަށެވެ. ޔާމީނުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިގޮތުގައި މި މައްސަލަ ޖިނާއީ އަދި މަދަނީ ބަޔާއެކު ހުށަހެޅި ނަމަވެސް، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހުށަހެޅީ މި މައްސަލައިގެ މަދަނީ ބައި ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކޮށްދިނުމަށެވެ. އެއީ 5 މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ހުކުމުގައި ހިމަނާފައިވާ ބައި ތަންފީޒްކުރުން ފަސްކޮށްދިނުމަށެވެ.

ވޮޑަމުއްލާ މައްސަލާގައިވެސް ފަނޑިޔާރުން ފައިސާގެ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދެއްވާފައިވެއެވެ. ޔާމީނު ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް އިއާދަ ނުކުރެއްވޭ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިވަޑައިގެންފައި ވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ޖަލުގައި ހުންނެވުމުގެ ސަބަބުން ޖިސްމާނީ ގޮތުން ދަތިތަކެއްވެސް ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންފައި ވާކަމަށާއި، ގެއަށް ބަދަލުކުރިއަސް ދައުލަތަށް ލިބޭނެ ގެއްލުމަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރު ނެރެނުދެވޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާކަމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، ޖިނާއީ އެއްވެސް ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރާނެ ގޮތެއް ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ގާނޫނީ ނިޒާމުގައާއި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ތެރެއިން ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ޖަލު އަދަބެއް ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއެއް ނަމަވެސް، ހުކުމް ކުރުމަށްފަހު، އެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުން އެއީ ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމު ދަންނަ ކަމެއް ނޫންކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރު ނެރުމާގުޅޭ އިޖުރާއަތު ގާނޫނުގައި ނެތުމަކީ އަސާސީ ހައްގަކަށް އުނިކަމެއް އަންނަ ކަމެއް ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ޖަލު އަދަބާއި ޖޫރިމަނާގެ އަދަބުގައިވެސް އޮތީ އެ އުސޫލުކަމަށެވެ.

ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، ސިވިލް ކޯޓަށް ބަންޑާރަނައިބުގެ ފަރާތްޕުޅުން ހުށަހަޅާ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލައިގެ ތެރެއިން، ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުން އެދި ޔާމީނަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުއްވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ހަމަވެފައި ވުމާއެކު، އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބަންޑާރަނައިބުގެ އޮފީހުން ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް