ކ. މާލެ
|
12 އޯގަސްޓް 2023 | ހޮނިހިރު 10:07
މަސްވެރި ދޯންޏެއް
މަސްވެރި ދޯންޏެއް
ރާއްޖެ އެމްވީ
ވީ.އެލް.ޑީ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ވީ.އެލް.ޑީ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ކުރިން ހަރުކުރުމަށް ދަތިވާނަމަ އެކަން އެންގުމަށް އެދިއްޖެ
 
ދިގުމިނުގައި 18 މީޓަރު (59 ފޫޓު) ހަމަވާ ހުރިހާ އުޅަނދެއްގައި ވީ.އެލް.ޑީ ހަރުކުރަންޖެހޭ
 
ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ 534 އުޅަނދުގެ ތެރެއިން 318 އުޅަނދަކުން މިހާރު ވީ.އެލް.ޑީ ހަރުކޮށްފައި

ލައިސަންސް ލިބިގެން ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ބޭނުންކުރާ ވެސަލް ލޮކޭޓިންގ ޑިވައިސް (ވީ.އެލް.ޑީ) އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ކުރިން ހަރުކުރުމަށް ދަތިވާނަމަ އެކަން އެންގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން އެދިއްޖެއެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ވީ.އެލް.ޑީ ހިލޭ ފޯރުކޮށްދީ ހަރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް، އޫރިދޫ މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށް، 2020 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން، ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ 534 އުޅަނދުގެ ތެރެއިން 318 އުޅަނދަކުން މިހާރު ވީ.އެލް.ޑީ ހަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަންކުރާ މަސްވެރިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އަދި ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ހަރަކާތްތައް މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އުޅަނދުފަހަރުގައި ވީ.އެލް.ޑީ ހަރުކޮށް ވެސެލް ޓްރެކިންގ ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށް ހިންގުމަށް ރާއްޖޭގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެއެވެ. އަދި މަތީ އަގުލިބޭ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންފަދަ ބޭރުގެ ބާޒާރުތަކަށް ރާއްޖޭގެ މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކުމަށްޓަކާވެސް މިއީ ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓްރީން ބުނީ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގައި، ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމަށް ލައިސަންސް ނަގާފައިވާ، ދިގުމިނުގައި 18 މީޓަރު (59 ފޫޓު) ހަމަވާ ހުރިހާ އުޅަނދެއްގައި ވީ.އެލް.ޑީ ހަރުކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދިގުމިނުގެ އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން 90 އުޅަނދެއްގައި، އެކިއެކި ސަބަބުތަކަށްޓަކާ، މިއަދާއި ހަމައަށް ވީ.އެލް.ޑީ ހަރުކޮށްފައިނުވާތީ، 30 އޮކްޓޫބަރު 2023 ގެ ކުރިން، ވީ.އެލް.ޑީ ހަރުކުރުމަށް 7 އޯގަސްޓް 2023ގައި އަންގައި އިރުޝާދު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިމުއްދަތުގެ ކުރިން ވީ.އެލް.ޑީ ހަރުކުރުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަމަށް ބައެއް އޮޑިވެރިން ފާހަގަކޮށް، އެކަން މިމިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ދިގުމިނުގައި 18 މީޓަރު ހަމަވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް އުޅަނދަކަށް 30 އޮކްޓޫބަރު 2023 ގެ ކުރިން ވީ.އެލް.ޑީ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ކުރިމަތިވާނަމަ، އެކަން، އުޅަނދުގެ ނަމާއި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރާއެކު އެންގުމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެދިފައެވެ. އަދި މިގޮތަށް ފޮނުވާ ލިޔުން މިނިސްޓްރީގެ[email protected] އަށް އީމެއިލުން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީގެ ކޮންޕްލަޔަންސް ސެކްޝަންގެ ވައިބަރ ނަންބަރ 7928721 އަށް ފޮނުވުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް