ކ. މާލެ
|
10 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 12:54
ރައީސް ޞާލިހުގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިންގެ ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ
ރައީސް ޞާލިހުގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިންގެ ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ
ެރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި އެމްޑީޕީ
ޑިމޮކްރެޓްސް އުފެދުމާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ކެނޑޭ ކަމަކަށް ފާހަގައެއް ނުކުރެވޭ، ޑިމޮކްރެޓްސް އާއި އެކުވެސް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ : މާރިޔާ
 
އެމްޑީޕީ އޮތީ ކުރިއެކޭވެސް އެއްގޮތަށް އެކަތިގަނޑެއް ހެންކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި
 
ޑިމޮކްރެޓްސް ނަމުގައި އާ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ނުރުހުމެއް ނެތް ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވި
 
ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުން ދަނީ ހަމައެކަނި އެމްޑީޕީން ކަމަށް މާރިޔާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ

ޑިމޮކްރެޓްސް އުފެދުމާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ކެނޑޭ ކަމަކަށް ފާހަގައެއް ނުކުރެވޭ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިންގެ ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސޯލްޓް ކެފޭގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ނޫސްވެރިޔަކު ވަނީ ޑިމޮކްރެޓްސް އުފެދުމާއި ގުޅިގެން ކިހާ ޕަރސަންޓެއް އިންތިޚާބުގައި ގެއްލިގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތޯ ސުވާލުކޮށްފައެވެ. ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީން މެމްބަރުން ކެނޑޭ ކަަމަށް ފާހަގަ ނުކުރެއްވޭ ކަަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ހުދު ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ވެސް އެ ޕާޓީގައި ތިބީ ޕާޓީން ވަކިވެފައި ތިބި މީހުން ކަމަށް ބުނަަމުންދާކަން މާރިޔާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެމްޑީޕީ އޮތީ ކުރިއެކޭވެސް އެއްގޮތަށް އެކަތިގަނޑެއްހެންކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ދެވަނަ ބުރުގައި އެމްޑީޕީ އަށް ތާއީދުކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ވެފައިވުމާއި އެކު އެ ހާލަތުގައި ޑިމޮކްރެޓްސް އަށް މަރުޚަބާ ކިޔާނެތޯ ނޫސްވެރިޔަކު ވަނީ ސުވާލުކޮށްފައެވެ. ޖަވާބުގައި މާރިޔާ ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ އަކީ އަބަދުވެސް ސިޔާސީ ހުރިހާ ފިކުރަކަށް ވެސް މަރުޚަބާ ކިޔާނެ ބައެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެމްޑީޕީ އަށް ޑިމޮކްރެޓްސް އާއި އެކުވެސް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވެސް އެމްޑީޕީން ޑިމޮކްރެޓްސް އަށް މަރުޚަބާ ކިޔާނެ ކަަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޑިމޮކްރެޓްސް ނަމުގައި އާ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ނުރުހުމެއް ނެތް ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މާރިޔާ ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީން ވެފައިވާ ތައްޔާރީތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ. އެގޮތުން މެނިފެސްޓޯ ހާމަކުރުމާއި ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުން ދަނީ ހަމައެކަނި އެމްޑީޕީން ކަމަށް މާރިޔާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް