ކ. މާލެ
|
10 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 10:27
މާލޭ ސްވިމިން ޓްރެކް ސަރަހައްދު
މާލޭ ސްވިމިން ޓްރެކް ސަރަހައްދު
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ
ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަން
އެޗްޕީއޭގެ އެންގުމަކަށް މާލޭ ސިވިމިން ޓްރެކް ބަންދު ކޮށްފި
 
ބަންދު ކުރުމަށް ނިންމީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއެކު މާލޭ ސްވިމިން ޓްރެކް ލޮނުގަނޑުގައި ނަޖިހުގެ އަސަރު އިތުރުވެފައިވާތީ

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ އެންގުމަކަށް މާލޭ ސްވިމިން ޓްރެކް ބަންދު ކުރުމަށް ސިވިމިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަނުން މީޑިއާ ގްރޫޕަށް ފޮނުވި މެސެޖެއްގައި ވިދާޅުވީ، މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއެކު މާލޭ ސްވިމިން ޓްރެކް ލޮނުގަނޑުގައި ނަޖިހުގެ އަސަރު އިތުރުވެފައިވާކަމަށް ސްވިމިން ޓްރެކު ސަރަޙައްދުން ލޮނު ނަގައި އެންމެ ފަހުން ހެދި ޓެސްޓުތަކުގެ ނަތީޖާއިން ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިވަގުތު އެސަރަޙައްދަށް މޫދަށް އެރި އުޅުމަކީ ރައްކާތެރިކަމެއް ނޫން ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން އަންގަވާފައިވާތީ، ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނުން ފެށިގެން ސްވިމިން ޓްރެކަށް މޫދަށް އެރިއުޅުން މަނާކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެސަރަޙައްދު މޫދު ލޮނުގަނޑު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ޓެސްޓުކޮށް، ނަތީޖާ ބަލަމުންދާތީ މޫދަށް އެރިއުޅުމަށް ރައްކާތެރިކަން ލިބުމާއެކު ޓްރެކް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ސްވިމިން ޓްރެކް ބަންދު ކުރުމުން އެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާނެ ދަތިތަކަށް ވެސް ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ މައާފަށް އެދިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
50%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް