ކ. މާލެ
|
9 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 19:04
ބިންހެލުމަށް 6 މަސް: އިމާރާތަކަށް ވަންނަން ނުކެރި، މުޅި ދިރިއުޅުން ޓެންޓެއްގައި
ތުރުކީ - ސީރިޔާ ބިންހެލުން
ބިންހެލުމަށް 6 މަސް: އިމާރާތަކަށް ވަންނަން ނުކެރި، މުޅި ދިރިއުޅުން ޓެންޓެއްގައި
 
ބިންހެލުމުގެ ކާރިސާގައި އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުންވި ސިޓީތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޖަންދާރީސްގެ އެންމެންގެ ދިރިއުޅުން ވަނީ އެފުށް މިފުށަށް ޖެހިފައި

ސޫރިޔާއާއި ތުރުކީވިލާތް ހިއްސާކުރާ ބޯޑަރު ސަރަހައްދަށް ވަރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އައިސް، އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލި، އެއަށްވުރެ ގިނަ ބައެއްގެ ދިރިއުޅުން އެފުށް މިފުށަށް ޖެހުނީ މީގެ 6 މަސްދުވަސް ކުރިންނެވެ. ބިންހެލުމުގެ ކާރިސާގައި ފުރާނަ ސަލާމަތްވި އެކަކީ ޖުމާ ބިއާޒީދުއެވެ. އޭނާގެ ދަރިފުޅު، އިބްރާހީމާނުލައި ދިރިއުޅުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް، އޭނާގެ ޚިޔާލަކަށް ނުގެނެވެއެވެ.

Advertisement

އިބްރާހީމަކީ ބިންހެލުމުގެ ކާރިސާގައި، ޖުމާގެ 4 މެންބަރުންގެ އާއިލާއިން ސަލާމަތްވި ހަމައެކަނި ކުއްޖަކީ އިބްރާހީމެވެ. ޖުމާގެ އަންހެނުންނާއި އަނެއް 2 ދަރިން މަރުވެދިޔައީ އެ ކާރިސާގެ ތެރޭގައެވެ.

އަހަރެންގެ ހުރިހާވެސް އެއްޗަކީ މި ދަރިފުޅު. ދިރިއުޅުމައިގެން ކުރިއަށް މި ދެވޭ ހަމައެކަނި ސަބަބަކީވެސް ހަމަ މި ދަރިފުޅު. މި ދަރިފުޅު މަރުވިނަމަ، މާ ގިނައިރެއް ނުވެ އަހަރެންވެސް މަރުވީސް. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެފަދަ ދުވަހެއް ނުދައްކަވާށި! ﷲއަށް ހަމްދުހުރި. މި ދަރިފުޅުގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްވި. ބޮޑު ބޭބެގެ ގޭގަ ހުންނަން ދަރިފުޅު ފޮނުވިން ދުވަސްކޮޅަކަށް. އެކަމަކު، އަހަރެން ނުފެނި މާ ގިނަ ދުވަސް ވާންވެއްޖެއްޔާ، އަހަރެން މަތިން މި ދަރިފުޅު ހަނދާން ނެތި ދާނޭ ހިތް ބުނަން ފެށީ.
ޖުމާ ބިއާޒީދު؛ ސޫރިޔާ ރައްޔިތެއް

ސޫރިޔާގެ އަޒާޒް ސިޓީގެ މައިދާނީ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އިބްރާހީމާ އަލުން ބައްދަލުވުމުގެ ކުރިން، ޚުދު ޖުމާވެސް ވަނީ ވެއްޓިފައިވާ އިމާރާތްތަކުގެ ދަށުގައި 4 ދުވަސް ހޭދަކޮށްފައެވެ.

އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވާނެ، ކަންކަން ހަމައަކަށް އެޅެން. ދިމާވީ ކުޑަ ކަމެއް ނޫން. އެއީ ބޮޑު ބިންހެލުމެއް. މީގެ ކުރިން އަހަރެމެން މިކަންކަން ކިޔައިއުޅުނީ ފޮތްފޮތުން. ހަގީގަތަށްވެސް މިކަން ވީމަ މި އެނގުނީ ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްކަން މީ.
ޖުމާ ބިއާޒީދު؛ ސޫރިޔާ ރައްޔިތެއް

ބިންހެލުމުގެ ކާރިސާގައި އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުންވި ސިޓީތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޖަންދާރީސްގެ އެންމެންގެ ހާލަކީވެސް މިއީ ކަމުގައި ދެންނެވުމަކުން ގޯހެއް ނެތެވެ.

އަހަރެން މިއުޅެނީ އުފަލަކު ނޫން. އުފަލުގައޭ ބުނެފިއްޔާ، އަމިއްލަ ނަފުސަށްވެސް އެ ހެދެނީ ދޮގެއް. އަހަރެން އަތުން ގެއްލިދިޔަ މިންވަރަށް ބަލާއިރު، ކިހިނެއް އުފަލުގައޭ މި އުޅެނީ ބުނާނީ؟ އަލުން ކާރެއް ގަނެވިދާނެ. އެކަމަކު، އަހަރެންގެ އަތުން ބީވެދިޔަ މިންވަރު އަލުން ހޯދާނީ ކިހިނެއް؟ އަހަރެންގެ އަންހެނުންނާ ދަރިންކޮޅު ހަނދާން ނައްތާލެވޭ ވަރެއް ނުވާނެ ދުވަހަކުވެސް.
ޖުމާ ބިއާޒީދު؛ ސޫރިޔާ ރައްޔިތެއް

އެފަދަ އެކަކީ އަހުމަދު މޫސާ އަހުމަދުއެވެ. އާންމުކޮށް ހަދާފައި މި ހުންނަ ފަދަ އިމާރާތެއްގައި ދިރިއުޅެން އަދިވެސް އަހުމަދު ބިރުގަނެއެވެ. އޭނާގެ 9 ދަރިންނާއެކު އަހުމަދު މިއަދުވެސް ދިރިއުޅެމުންދަނީ އޭނާގެ ދަނޑުގައި ޓެންޓު ޖަހައިގެންނެވެ.

ހުރިހާ ކަމެއް ބަދަލުވެއްޖެ. އަހަރެމެން ދިރިއުޅޭ ތަން ބަދަލުވެއްޖެ. އަވައްޓެރިން ބަދަލުވެއްޖެ. އަހަރެން މިތާ މިހާރު މި ދިރިއުޅެނީ އެކަނި. ކުރިން ޓީވީއާ އެހެންވެސް ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނު ހުންނާނެ. މިތާކު އެކައްޗެއްވެސް ނެތް. ވަރަށް އެހެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިހާރު މި ދިރިއުޅެނީ. އަންނަ މަހު އެބަޖެހޭ ކޮންމެހެންވެސް ގެއަކަށް ބަދަލުވާން. ވިއްސާރަ ވެއްޖެއްޔާ ދާނެ އެއްވެސް ތަނެއް ނޯންނާނެ. އަވަށަށް ގޮސް ދިރިއުޅެވޭނެހެނެއް މަށަކަށް ހިއެއްނުވޭ. އިމާރާތެއްގަ ދަރިންކޮޅު ގޮވައިގެން އުޅެވޭނެ ފަދައެއް ނެތް. ބިންހެލުންތައް ދެކެ އަހަރެން ބިރުގަނޭ. އަހަންނަށް ގެއްލިދިޔަ ދަރިފުޅު މަތިން ދުވަހަކުވެސް ހަނދާން ނައްތައެއް ނުލެވޭނެ.
އަހުމަދު މޫސާ އަހުމަދު؛ ސޫރިޔާ ރައްޔިތެއް

ހުކުރު ދުވަހުގެ ފަތިހުގެ ވަގުތުގައި، ހުޅަނގުއުތުރު ސޫރިޔާއާއި ދެކުނު ތުރުކީވިލާތް ހިއްސާކުރާ ބޯޑަރު ސަރަހައްދަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 21000ށް އަރާފައެވެ. އެތައް ލައްކަ ބައެއްގެ ގެދޮރު ވަނީ ގެއްލިފައެވެ. ކާބޯތަކެތީގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައި ވަނީ އޭގެ އެންމެ އިންތިހާއަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ހަންޓަރ ބައިޑަން، އިލޯން މަސްކްއަށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވައިފި
ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅު ހުއްޓައި ނުލައްވާނެ ކަމަށް އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވެއްޖެ
ޣައްޒާ ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ، ސުލްހައަށް ދާން ކޮންފަރެންސެއް ބޭނުންވޭ: ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް
ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ ޤަރާރު އެމެރިކާއިން ވީޓޯކުރުމުން، ފަލަސްޠީނުގެ އޮފިޝަލުން ފާޑުކިޔައިފި
2024 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެކަން ޕޫޓިން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވައިފި
ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި 94 ނޫސްވެރިން މިއަހަރު މަރާލައިފި، އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވީ ޣައްޒާގައި: ނޫސްވެރިންގެ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ
އުމުރުން 14 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިވަރަކު އޭނާގެ ކްލާހުގެ ކުދިންތަކަކަށް ބަޑިން ހަމަލާދީފި
ޣައްޒާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު އދ.ގެ ވެރިޔާ ދެއްވައިފި