ކ. މާލެ
|
8 އޯގަސްޓް 2023 | އަންގާރަ 18:37
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު، ގދ. ފިޔޯރީ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު، ގދ. ފިޔޯރީ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
އެމްޑީޕީ
ރައީސް ގދ. އަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅު
ރައީސް ފިޔޯރީ ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވީ އެދުނުވަރަށްވުރެ ގިނަ ކަންކަން ކޮށްދެއްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން
 
ތަސައްވުރު ކަނޑައެޅީ ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދައިގެން
 
މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކަންކަން ނިންމަވައި، އައު ކަންކަން ކޮށްދެއްވުމުގެ އަޒުމު އެބައޮތް
 
ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވީ އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެއެއް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުމުގެ ބޭނުމުގައި

ފިޔޯރީ ރައްޔިތުން އެދޭވަރަށްވުރެ ގިނަ ކަންކަން ދެވަނަ ދައުރެއްގައި އެރަށަށް ކޮށްދެއްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ދެއްވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްްޔާ އަންގާރަ ދުވަހު ގދ. ފިޔޯރިއަށް ވަޑައިގެން ވިދާޅުވީ، 2018 ވަނަ އަހަރު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ ކޮންމެ ރަށަކަށްވެސް އަސާސީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއްވުމުގެ ވައުދުފުޅާއެކު ކަމަށެވެ. އެ ވައުދުފުޅުތަކުގެ 90 އިންސައްތަ މަސައްކަތް، މިހާރު އެކި މަރުހަލާތަކުގައި ކުރިއަށްދާކަން ވެސް އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވީ އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެއެއް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށެވެ. މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކަންކަން ނިންމަވައި، އައު ކަންކަން ކޮށްދެއްވުމުގެ އަޒުމެއް އަންނަ ދައުރަށް އެބައޮތްކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ތަަރައްގީގެ ތަސައްވުރެއް އޮތްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، ތަސައްވުރު ކަނޑައެޅުއްވީ ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި، ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯއްދަވައިގެން ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާނީ އެގޮތަށް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކަންތައްތައް ނިންމަމުންދާނީީ ޖަމާއަތުގެ ބައިވެރިވުމާ ބާރުވެރިކަން، އަދި އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރަމުން. އެގޮތުން، ތަރައްގީގެ ކޮންމެ ކަމެއްގަވެސް ރަށު ފެންވަރުގަ. ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމަކީ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަންތައް. އުސް އިމާރާތްތައް އަޅާ، ބޮޑެތި ބިނާތައް އެޅިޔަސް ރައްޔިތުންގެ މެދުގަ އުފާވެރިކަމާ އެކުވެރިކަން ނެތްނަމަ މުޅި ރަށަށް އޭގެ ނުރަނގަޅު އަސަރު ކުރާނެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ރައީސް ވަނީ، ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގައި ފިޔޯރީއަށް ކޮށްދެއްވާނެ ކަންކަމުގެ މައްޗަށްވެސް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން، އެ ރަށުގެ ސްކޫލުގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދެއްވައި، ސޯލާއަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވައި މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލު އަޅުއްވައިދެއްވާނެ ކަމަށާއި، ރަށުގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅުއްވައިދެއްވާނެ ކަމަށާއި، މޫދަށް އެރޭނެ ސަރަހައްދެއް ގާއިމުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށާއި، ސިއްހީ މަރުކަޒު، ލެވެލް ތިނަކަށް ބަދަލުކޮށް 24 ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް ލިބޭ ތަނަކަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވައި، އެކްސްޓެންޝަންގެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ގެސްޓް ހައުސް އެޅުމަށް ލުއި ލޯނު ދެއްވައި ތަރައްގީކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށާއި، މަސްޖިއްދުއް ނޫރުލް އިމާމް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށާއި، އޭޓީއެމްގެ ޚިދުމަތް ގާއިމްކޮށްދެއްވައި، ފުޓުބޯޅަ ދަނޑާއި ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ލައިޓް ހަރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށާއި، ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް 600 ކިލޯވޮޓުގެ ޖަނަރޭޓަރު ސެޓެއް ވެސް ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް ދެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި