ކ. މާލެ
|
8 އޯގަސްޓް 2023 | އަންގާރަ 17:30
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް ޔާމީން ލޯންޗުން ފައިބާވަޑައިގަންނަވަނީ
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް ޔާމީން ލޯންޗުން ފައިބާވަޑައިގަންނަވަނީ
އަދަދު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް ޔާމީނުގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުމެއް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު
 
ޖަލު ހުކުމާއި ޖޫރިމަނާގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކޮށްދޭން ވެސް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައި
 
އާރަށު މައްސަލާގައި ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ވަނީ 11 އަަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ޖަލު ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުމަށް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް ތާވަލުކޮށްފިއެވެ.

ވ. އާރަށު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ރިޝްވަތު ނަންގަވައި، އެ ފައިސާ ލޯންޑަރ ކުރައްވާފައިވާތީ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައި، 5 މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެގޮތުން މި މައްސަލާގައި އެ ކޯޓުން ވަނީ ޔާމީނުގެ މައްޗަށް 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމަކާއެކު 5 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ ހުކުމެއްވެސް ކޮށްފައެވެ.

މި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުމެއް ތާވަލު ކޮށްފައިވާއިރު 14 އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅުއްވައި ޔާމީނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ހުކުމަކީ ބާތިލު ހުކުމެއްކަން ކަނޑައަޅުއްވައިދިނުމަށް އެދިފައެވެ. އެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓުގައި ނިމެންދެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމާއި 5 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ޖޫރިމަނާގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސް ކުރުމަށްވެސް އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ޔާމީންގެ ފަރާތުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ކުރީގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ކެންޑިޑެސީ ބަލައިނުގަތުމަށް އީސީން ނިންމި ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމާއި، އެ ހުކުމާއެކު ދައްކަންޖެހޭ 5 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސާބިތު ދަރަނި އޮތުން ހިމެނެއެވެ. 5 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފައިސާ 6 މަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކަންޖެހޭއިރު، އެ ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ހައިކޯޓުން ނެރެފައިނުވާތީ، އެއީ ސާބިތު ދަރަންޏެއްކަމަށް ފަނޑިޔާރުން ނިންމެވިއެވެ.

Advertisement

ހުކުމާ އެއްގޮތަށް ޖޫރިމަނާ ނުދައްކާހާ ހިނދަކު އެއީ ސާބިތު ދަރަންޏެއްކަން ފަނޑިޔާރުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި އޮތުމަކީ ކޯޓުގެ ނިންމުމަކަށް ތަބާވާން ނުޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫންކަމަށް ފަނޑިޔާރުން ވިދާޅުވިއެވެ. ހުކުމުގައިވާގޮތަށް 6 މަހުގެ ތެރޭގައި އެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން، 3 ޖުލައި 2023ގައި އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ޔާމީނަށް މީރާއިން އަންގާފައިވާކަން ލިޔެކިއުންތަކުން އެނގޭކަމަށްވެސް ފަނޑިޔާރުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެ ލިއުމުގައި ޔާމީނު ސޮއިކުރައްވައި އިނގިލީގެ ނިޝާންވެސް ޖައްސަވާފައިވެއެވެ.

ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ނުދައްކައި އޮތުމުން، އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ބަންޑާރަނައިބުގެ އޮފީހުންވެސް ވަނީ ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައެވެ.

ހައިކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ އިސްތިއުނާފް މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޒު ހަސަން ޝަފީއުއާއި ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޒާ ހުޒައިފާ މުހައްމަދު، އަދި އަލްއުސްތާޒު މުހައްމަދު ސަލީމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް