ކ. މާލެ
|
8 އޯގަސްޓް 2023 | އަންގާރަ 00:10
ރައީސް ޞާލިހް ކުޑަހުވަދޫގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސް ޞާލިހް ކުޑަހުވަދޫގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
ކުޑަހުވަދޫގެ ތަރައްގީ
ރައީސް، ކުޑަހުވަދޫ ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވީ މަޑުޖެހި ހުއްޓިފައިހުރި މަސައްކަތްތަކާއެކު އައު ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން
 
ކުޑަހުވަދޫގެ ގޯތިތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ލުއި ލޯން ސްކީމެއް ހަދާ އެ ލޯނު ލިބި އެ ގޯތިތަކުގައި ގެ އެޅޭނެ ގޮތެއް އަންނަ ދައުރުގައި ހަމަޖައްސަދޭނަން
 
އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްއެއް އަޅާ ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ އިތުރު ވަސީލަތްތައް ގެންނާނަން
 
ޓެންޑަރ ޕްރޮސެސް ނިމުމުން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށް ކުޑަހުވަދޫގެ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތްތާާއި ހައުސިން ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ

ދ. ކުޑަހުވަދޫއަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް މަޑުޖެހި ހުއްޓިފައި އެބަހުރި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަންކަން ނިންމާ އަންނަ ދައުރުގައި އައު ގިނަކަންތައް ތަކެއް ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ވައުދުވެވަަޑައިގެންފިއެވެ.

"އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ" ކުޑަހުވަދޫ ޖަލްސާގައި ވާާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ޞާލިހް ވިދާޅުވީ ކުޑަހުވަދޫއަށް ވައުދު ތަކެއްވެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ. އޭގެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކެއް މަޑުޖެހި ލަސްވެފައި އެބަހުރި ކަމަށާއި، އެކަން ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ކުޑަހުވަދޫގައި އެޅުމަށް ވައުދުވި 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ މައްސަލަ އޮތީ ނުފެށި ކަމަށެވެ. ބަނދަރު ބޮޑުކޮށް މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ހެދުމަށް އެއިރު އެވާހަކަ ދެއްކެވިކަމަށާއި، އެކަންވެސް އޮތީ ނުކުރެވި ކަމަށެވެ. އަދި ލަސްތަކެއް ނުވެ އެ ދެކަންތަކެއް ވެސް ޓެންޑަރ ޕްރޮސެސް ނިމުމުން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށް ކުޑަހުވަދޫގެ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތްތާާއި ހައުސިން ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވަނީ އަންނަ ދައުރުގައި ކުޑަހުވަދޫއަށް ކޮށްދެއްވާނެ ކަންކަން ވެސް ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގައި ކުޑަހުވަދޫއަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްދޭން ވައުދުވާ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި. އޭގެތެރޭގައި އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްއެއް އަޅާ ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ އިތުރު ވަސީލަތްތައް ގެންނާނަން. މިހާރު ހަދަމުންދާ މަގުތަކުގެ އިތުރަށް ބާކީ ހުރި ހުރިހާ މަގެއްގައި ތާރުއަޅާ ނިންމަދޭނަން. ކުޑަހުވަދޫގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒެއް އަޅައިދޭނަން. ކުޑަހުވަދޫގެ ގޯތިތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ލުއި ލޯން ސްކީމެއް ހަދާ އެ ލޯނު ލިބި އެ ގޯތިތަކުގައި ގެ އެޅޭނެ ގޮތެއް އަންނަ ދައުރުގައި ހަމަޖައްސަދޭނަން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް

ސެޕްޓެމްބަރު 9 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލައިފިކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް ވިދާޅުވީ 8 ކެންޑިޑޭޓުން 2008 ގެ ފަހުން ކުރިމަތިލީ ފުރަތަމަ ފަހަރު މިއީ ކަމަށެވެ. އަދި ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަވެގެން ގޮސްފި ކަމަށާއި، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބު އެއްބުރުން ބޮޑުތަނުން ކާމިޔާބުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ: ނިޔާޒު
ކުޑައިރުގެ އެކުވެރިޔާ، ރައީސް ސާލިހުއާ އޮތް ގާތްގުޅުން ކަނޑާލުންވީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނޫން: ރައީސް ނަޝީދު
ފާޑުކިޔުންތަކުން އަޑުކަނޑުވައެއް ނުލެވޭނެ: މާރިޔާ
ސަރުކާރުން ދަނީ ގަސްތުގައި މައުލޫމާތު ހިފަހައްޓައި، ސިއްރުކޮށް، މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށް ހުރަސް އަޅަމުން: އެމްޑީޕީ
އިންތިޚާބުތަކުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއް ކުރުމަށްފަހު މަގުޗާޓެއް އެކުލަވާލަނީ
މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށް ސިޔާސީ ފިކުރަށް ބަލައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިނުކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
އެމްޑީޕީން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ: ރައީސް ސާލިހު
ޑިމޮކްރެޓްސް އާއި އެމްޑީޕީއިން ގުޅިގެން މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ނުކުތް ނަމަ ފުދޭވަރެއްގެ ގިނަ ގޮނޑިތައް ކާމިޔާބުކުރެވުނީސް: މެންބަރު އާޒިމް