ކ. މާލެ
|
4 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 11:48
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯގެ ބައިވެރިންނާއެކު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯގެ ބައިވެރިންނާއެކު
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން
ދިވެހިން، ކަނޑުގެ ދަރިންގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރެވޭއިރު މޫދު ކުޅިވަރަށް ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދިނުން މުހިންމު: ފަޒްނާ
 
މުބާރާތް ކުރިޔަށްދާއިރު ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ގޮވާލެއްވި
 
މޫދު ކުޅިވަރު ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ފުރުސަތާއި ވަސީލަތްތައް ރާއްޖޭގައި ހަމަޖެހިފައި ހުންނަން ޖެހޭ
 
ދިޔަ އަހަރުގެ މުބާރާތުން ފެނުނު ފަދަ ވާދަވެރިކަން ފެންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި

ދިވެހިންނަކީ ކަނޑުގެ ދަރިންގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރާ ބަޔަކަށްވާއިރު މޫދު ކުޅިވަރަށް ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދިނުން މުހިންމު ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެކަމަނާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު މާލޭ ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި އައިބީސީ ބޮޑީބޯޑިންގ ވޯލްޑް ޓުއަރ "ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2023" މުބާރާތް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. އެގޮތުން، މިދިޔަ އަހަރުގެ މުބާރާތުން ފެނުނު ފަދަ ވާދަވެރިކަމާއި، އެހާމެ ރަހުމަތްތެރިކަން ބޮޑު މުބާރާތެއް މިފަހަރުވެސް ފެންނާނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމުގައި އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަޒްނާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ދިވެހި ރާޅާއެޅުންތެރިންނަކީ ތިމާވެށްޓަށް ލޯބިކުރާ އަދި ހާއްސަކޮށް އަލަށް އަރަމުން އަންނަ ރާޅާ އެޅުންތެރިންނަށް އަޅާލާ ބައެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މުބާރާތް ކުރިޔަށްދާއިރު ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން އެ ސަރަހައްދު ސާފުކޮށްބޭއްވުމާއި މުބާރާތް ހިނގަމުންދާއިރު އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާޒާތުގެ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން މަދުކުރުމަށް ވެސް އެކަމަނާ އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެކަމަނާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ރާޅާއެޅުން ރާއްޖޭގައި އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އިތުރުވެ، ކުރިއަރަމުން އަންނައިރު މޫދު ކުޅިވަރު ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ފުރުސަތާއި ވަސީލަތްތައް ރާއްޖޭގައި ހަމަޖެހިފައި ހުރުމުގެ މުހިންމުކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި މަހުގެ 3 އިން 12އަށް ވަރުނުލާ ރާޅުގަނޑު ސަރަޙައްދުގައި ކުރިޔަށްގެންދާ މި މުބާރާތުގެ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ކެޓަގަރީގައި ރާއްޖޭގެ 14 ބައިވެރިއަކު ބައިވެރިވާއިރު މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގޮތަށް ޖުމްލަ 16 ޤައުމަކުން 86 އެތުލީޓުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި އެތުލީޓުންގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގެ ނަން މަޝްހޫރު ފަރާތްތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

މިއީ މި މުބާރާތް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ދެވަނަ ފަހަރެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް